KẾ TOÁN TIÊU THỤ SẢN PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TẠI CÔNG TY CP SẢN XUẤT VẬT LIỆU XÂY DỰNG LÝ NHÂNDANH MỤC CỤM TỪ VIẾT TẮT. 1
DANH MỤC SƠ ĐỒ BẢNG BIỂU 2
LỜI MỞ ĐẦU 3
PHẦN I : GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỂ CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VẬT LIỆU XÂY DỰNG LÝ NHÂN 5
I. Những vấn đề chung về hoạt động sản xuất kinh doanh và quản lý tại Công ty Cổ phần sản xuất vật liệu XD Lý Nhân. 5
1. Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty : 5
1.1. Giai đoạn ra đời và phát triển trong cơ chế tập trung bao cấp (1971 - 1986) : 5
1.2 Giai đoạn tăng trưởng kinh tế theo cơ chế thị trường (1986 đến nay) 6
2. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty : 7
2.1 Đặc điểm về vốn 7
2.2 Đặc điểm về ngành nghề kinh doanh và thị trường tiêu thụ sản phẩm 7
2.3 Đặc điểm về cơ sở kỹ thuật của Công ty. 7
2.4 Đặc điểm về lao động. 8
3. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý, chức năng quản lý của các phòng ban trong Công ty 8
3.1 Bộ máy quản lý. 8
3.2 Chức năng của các phòng ban trong Công ty. 9
3.3 Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý của Công ty được tổ chức như sau : 10
4. Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh và quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm của Công ty: 11
II. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại Công ty Cổ phần sản xuất vật liệu xây dựng Lý Nhân. 12
1. Tổ chức bộ máy kế toán. 12
1.1. Mô hình tổ chức bộ máy kế toán của công ty. 12
1.2. Chức năng, nhiệm vụ của từng kế toán trong bộ máy kế toán. 13
1.3. Mối quan hệ giữa bộ máy kế toán và bộ máy quản lý chung. 13
2. Đặc điểm vận dụng chế độ kế toán chung tại công ty. 14
2.1 Đặc điểm tổ chức hệ thống tài khoản kế toán. 14
2.2. Đặc điểm tổ chức hệ thống chứng từ kế toán. 15
2.3. Đặc điểm tổ chức sổ sách. 15
2.4. Đặc điểm tổ chức hệ thống báo cáo. 17
PHẦN II: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TIÊU THỤ SẢN PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TẠI CÔNG TY CP SẢN XUẤT VẬT LIỆU XÂY DỰNG LÝ NHÂN 18
I. Đặc điểm sản phẩm và thị trường tiêu thụ sản phẩm ở Công ty. 18
1. Đặc điểm sản phẩm 18
2. Thị trường tiêu thụ 18
II. Các phương thức tiêu thụ sản phẩm tại Công ty : 18
1.Phương thức tiêu thụ trực tiếp 18
2. Phương thức tiêu thụ qua các đại lý 19
III. Hạch toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ. 19
1. Hạch toán doanh thu tiêu thụ. 19
1.1 TK sử dụng. 20
1.2 Phương pháp hạch toán. 20
1.3 Sổ sách kế toán. 20
2. Hạch toán thanh toán với khách hàng. 31
2.1 Thanh toán trực tiếp bằng tiền mặt 31
2.2 Thanh toán trả chậm 32
3. Kế toán giá vốn thành phẩm tiêu thụ. 40
3.1 Phương pháp hạch toán hàng tồn kho. 36
3.2 Phương pháp xác định giá vốn hàng xuất kho. 36
4. Kế toán thuế GTGT. 38
5. Hạch toán các khoản giảm trừ doanh thu : 41
5.1Tài khoản sử dụng 41
5.2 Phương pháp hạch toán : 41
5.3 Sổ sách kế toán. 41
6. Hạch toán chi phí bán hàng, chi phí QLDN và xác định kết quả tiêu thụ 44
6.1Hạch toán chi phí bán hàng. 44
6.1.1 Nội dung chi phí bán hàng. 44
6.1.2 TK sử dụng 44
6.1.3 Phương pháp hạch toán 44
6.1.4 Sổ sách kế toán 45
6.2 Hạch toán chi phí QLDN 46
6.2.1 Nội dung chi phí QLDN 46
6.2.2 TK sử dụng. 46
6.2.3 . Phương pháp hạch toán. 47
6.2.4 . Sổ sách kế toán. 48
7. Kế toán xác định kết quả tiêu thụ sản phẩm : 49
7.1 Phương pháp tính kết quả tiêu thụ sản phẩm 49
7.2 TK sử dụng. 49
7.3 Phương pháp hạch toán kết quả tiêu thụ. 49
7.4 Chứng từ, sổ kế toán. 50
PHẦN III: PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TIÊU THỤ SẢN PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TẠI CÔNG TY 58
CỔ PHẦN SẢN XUẤT VẬT LIỆU XÂY DỰNG LÝ NHÂN 58
I ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QỦA TIÊU THỤ TẠI CÔNG TY CP SẢN XUẤT VẬT LIỆU XÂY DỰNG LÝ NHÂN 51
1. Những ưu điểm 51
1.1 Về tổ chức bộ máy quản lý. 51
1.2 Về tổ chức bộ máy kế toán. 52
1.3 Về kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ. 53
2. Những tồn tại 54
II MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TẠI CÔNG TY 55
1. Kiến nghị đề xuất với Công ty 55
1.1 Về khoản phải thu khách hàng. 55
1.2 Về hạch toán doanh thu tiêu thụ 58
1.3 Chiết khấu thương mại 60
1.4. Đa dạng hoá phương thức bán hàng. 61
1.5. Về công tác kế toán. 62
2. Ý kiến hoàn thiện chế độ kế toán về kế toán bán hàng và xác định kết quả 62
KẾT LUẬN 64
TÀI LIỆU THAM KHẢO 65

LỜI MỞ ĐẦU

Trong nền kinh tế thị tr­ường, với quy luật cung - cầu thì sản phẩm của doanh nghiệp sản xuất ra là để đáp ứng, thoả mãn nhu cầu của người tiêu dùng. Đồng thời trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh thì tiêu thụ chính là giai đoạn cuối cùng. Thông qua tiêu thụ, Công ty không chỉ thu hồi được vốn đã bỏ ra mà còn thu được một phần thặng dư - đó chính là lợi nhuận.
Nhờ giai đoạn tiêu thụ, doanh nghiệp mới có thể bù đắp các chi phí đã chi ra trong quá trình sản xuất, thực hiện quá trình tái sản xuất và xác định lợi nhuận kinh doanh của doanh nghiệp. Chính vì vậy vấn đề thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm có ý nghĩa hết sức quan trọng tới kết quả SXKD của doanh nghiệp.
Ở Việt Nam, từ khi nền kinh tế đất n­ước chuyển sang cơ chế mới thì các thành phần kinh tế được tự do phát triển, bình đẳng với nhau tạo nên sự cạnh tranh gay gắt ở tất cả các ngành sản xuất, trong đó có ngành sản xuất vật liệu xây dựng. Công ty CP sản xuất vật liệu xây dựng Lý Nhân là một doanh nghiệp nhà nước mới được cổ phần hoá. Công ty đã có tuổi đời hơn 30 năm. Trải qua bao thăng trầm cùng với những đổi thay của đất nước, quy mô hoạt động kinh doanh của Công ty ngày càng được mở rộng. Là một Công ty đặt trên địa bàn địa phương, vì vậy em rất mong muốn được tìm hiểu thêm về quá trình tiêu thụ tại Công ty để từ đó đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao tốc độ luân chuyển vốn cũng như hiệu quả sử dụng vốn. Với lý do trên và qua một thời gian thực tế tại Công ty, em đã chọn đề tài: “KẾ TOÁN TIÊU THỤ SẢN PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TẠI CÔNG TY CP SẢN XUẤT VẬT LIỆU XÂY DỰNG LÝ NHÂN”.


Chuyên đề thực tập gồm 3 phần chính:
PHẦN I : GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY CP SẢN XUẤT VẬT LIỆU XÂY DỰNG LÝ NHÂN
PHẦN II: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TIÊU THỤ SẢN PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TẠI CÔNG TY CP SẢN XUẤT VẬT LIỆU XÂY DỰNG LÝ NHÂN.
PHẦN III: PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TIÊU THỤ SẢN PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TẠI CÔNG TY CP SẢN XUẤT VẬT LIỆU XÂY DỰNG LÝ NHÂN.


Xem Thêm: Kế toán tiêu thụ sản phẩm và kết quả xác định tiêu thụ tại Công ty cổ phần sản xuất vật liệu xây dựn
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán tiêu thụ sản phẩm và kết quả xác định tiêu thụ tại Công ty cổ phần sản xuất vật liệu xây dựn sẽ giúp ích cho bạn.