Tổ chức máy và tổ chức công tác kế toán tại Công ty xây dụng công trình hàng không_ACCĐề cương đề tài mã số: 12945

​Lời mở đầu
Trong cơ chế thị trường hiện nay, bất kỳ một doanh nghiệp nào muốn đứng vững và phát triển đều cần phải quản lý, khai thác, sử dụng tốt mọi nguồn lực của mình, đặc biệt là nguồn lực tài chính. Công tác- hạch toán kế toán là một bộ phận cấu thành quan trọng trong hệ thống công cụ quản lý kinh tế, tài chính, có vai trò tích cực trong việc quản lý, điều hành và kiểm soát các hoạt động kinh tế. Kế toán là một lĩnh vực gắn liền với quá trình sản xuất kinh doanh, đảm nhiệm chức năng thu thập, xử lý, cung cấp hệ thống thông tin tài chính có ích cho các quyết định kinh tế. Do vậy, kế toán đặc biệt quan trọng không chỉ đối với hoạt động tài chính Nhà nước mà còn vô cùng quan trọng, cần thiết với các nhà quản trị doanh nghiệp.
Cùng với sự hội nhập kinh tế quốc tế chung của cả nước,Sinh viên qua quá trình học tập nghiên cứu trong trường Đại học đã được trang bị những kiến thức tổng hợp, bổ ích và rất cần thiết về công tác kế toán, về quản trị, pháp luật Hơn nữa sinh viên kinh tế đã được Nhà trường và các doanh nghiệp tạo điều kiện để thực tập trước khi tốt nghiệp. Thông qua thời gian này, sinh viên có thể tiếp cận với thực tế hoạt động kinh doanh và công tác hạch toán kế toán cụ thể tại một doanh nghiệp. Từ đó sinh viên có cơ hội vận dụng những kiến thức lý thuyết chuyên ngành vào việc quan sát, tổng hợp, đánh giá thực tế, giải quyết những bất cập của cơ sở thực tập để nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học và năng lực thực hành của mỗi sinh viên.
Trong thời gian 8 tuần em đã thực tập tại Công ty Xây dựng công trình hàng không - ACC và hoàn tất báo cáo thực tập tổng hợp này. Nội dung báo cáo em trình bày gồm 3 phần sau đây:

Phần I. Đặc điểm kinh tế-kỹ thuật và tổ chức bộ máy quản lý sản xuất kinh doanh của Công ty Xây dựng công trình hàng không- ACC

Phần II. Tổ chức máy và tổ chức công tác kế toán tại công ty xây dụng công trình hàng không_ACC

Phần III. III. Đánh giá khái quát về tổ chức bộ máy và tổ chức công tác kế toán


Lời mở đầu. 1

Phần I. Đặc điểm kinh tế-kỹ thuật và tổ chức bộ máy quản lý sản xuất kinh doanh của Công ty Xây dựng công trình hàng không- ACC 2
1.1/ Lịch sử hình thành và phát triển công ty công trình hàng không-ACC 2
1.2/ Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty xây dựng công trình Hàng Không-ACC 3
1.2.1/ Nhiệm vụ kinh doanh và các lĩnh vực kinh doanh chủ yếu. 3
1.2.2/ Tình hình kinh tế, tài chính lao động của Công ty ACC. 3
1.3/ Tổ chức bộ máy quản lý và các chính sách quản lý tài chính- kinh tế đang áp dụng tại doanh nghiệp. 5
Phần II: Tổ chức bộ máy và tổ chức công tác kế toán tại Công ty xây dựng công trình hàng không. 11
2.1/ Tổ chức bộ máy kế toán. 11
2.1.1/ Mô hình. 11
2.1.2/ Phân công lao động kế toán. 12
2.2/ Tổ chức công tác kế toán. 14
2.2.1/ Chính sách kế toán chung. 14
2.2.2/ áp dụng chế độ kế toán của Công ty ACC. 15
2.3/ Kế toán một số phần hành chủ yếu: 17
2.3.1/Kế toán vốn bằng tiền. 17
2.3.1.1/Đặc điểm vốn bằng tiền. 17
2.3.1.2/ Sổ sách, chứng từ sử dụng. 18
2.3.1.3.Trình tự kế toán. 18
2.4/ Thực trạng tổ chức kế toán TSCĐ ở Công ty ACC. 21
2.4.1/ Đặc điểm TSCĐ ở Công ty xây dựng công trình hàng không. 21
2.4.2/ Công tác quản lý TSCĐ của Công ty ACC. 22
2.4.3/ Phân loại và đánh giá TSCĐ của ACC. 23
2.4.3.1/ Phân loại TSCĐ ở Công ty ACC. 23
2.4.3.2/ Đánh giá TSCĐ tại Công ty ACC. 23
2.4.4/ Tổ chức công tác kế toán TSCĐ tại Công ty ACC. 24
2.4.4.1/ Sổ sách, chứng từ sử dụng. 24
2.4.4.2/Trình tự kế toán. 24
2.5/ Kế toán vật tư-hàng hóa. 27
2.5.1/ Đặc điểm vật tư hàng hóa. 27
2.5.2/ Sổ sách, chứng từ sử dụng. 27
2.6/ Kế toán lao động - tiền lương. 29
2.6.1/ Đặc điểm về lao động. 29
2.6.2/ Sổ sách, chứng từ sử dụng, trình tự hạch toán. 29
2.7/ Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất và tính giá thành. 32
2.7.1/ Đặc điểm quy trình công nghệ sản xuất 32
2.7.2/ Sổ sách, chứng từ sử dụng, trình tự kế toán. 32
2.8/ Báo cáo tài chính. 35
Phần III. 37
Đánh giá khái quát về tổ chức bộ máy và tổ chức công tác kế toán . 37
3.1/ Đánh giá chung. 37
3.1.1/ Những ưu điểm. 37
3.1.2/ Những tồn tại và biện pháp khắc phục. 37
Kết luận. 39


Xem Thêm: Tổ chức máy và tổ chức công tác kế toán tại Công ty xây dụng công trình hàng không_ACC
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tổ chức máy và tổ chức công tác kế toán tại Công ty xây dụng công trình hàng không_ACC sẽ giúp ích cho bạn.