Hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Nhà máy thiết bị bưu điệnLỜI MỞ ĐẦU
Trong lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh thì tiêu thụ hàng hoá chính là mối quan tâm hàng đầu của mọi doanh nghiệp. Nhất là trong nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần ở nước ta hiện nay cũng như trên toàn cầu, nó là điều bức xúc khiến những người làm kinh tế phải quan tâm.
Những năm gần đây, sự hình thành nền kinh tế nhiều thành phần theo định hướng XHCN, sự phát triển nhanh chóng của cung cầu trên thị trường làm cho khối lượng hàng hoá cung ứng đã vượt quá nhu cầu của thị thường, đồng thời sự phát triển phong phú đa dạng của nhu cầu làm cho cung trở nên lạc hậu. Cho nên tiêu thụ sản phẩm có ý nghĩa quan trọng không chỉ đối với doanh nghiệp sản xuất ra sản phẩm mà cả đối với nền kinh tế quốc dân.
Hiện nay các doanh nghiệp phải tự chủ trong sản xuất kinh doanh và đều bình đẳng, cạnh tranh hợp pháp, liên doanh tự nguyện, phải tự mình lựa chọn hướng sản xuất kinh doanh và làm sao đề ra phương án tổ chức sản xuất kinh doanh có hiệu quả. Đơn vị kinh tế nào tổ chức tốt nghiệp vụ tiêu thụ hàng hoá, tiết kiệm chi phí bán hàng, đảm bảo sản phẩm có chất lượng cao, được người tiêu dùng chấp nhận là cơ sở quan trọng nhất để tạo uy tín cho nhãn hiệu hàng hoá sẽ có điều kiện tồn tại và phát triển. Ngược lại đơn vị nào không bán được hàng hoá của mình và xác định không chính xác kết quả kinh doanh sẽ dẫn đến tình trạng "lỗ thật, lãi giả". dần dần sẽ đưa doanh nghiệp tới tình trạng hoạt động kinh doanh kém hiệu quả và đi tới phá sản. Thực tế nền kinh tế quốc dân đã và đang cho thấy điều đó.
Là một đơn vị hạch toán kinh doanh độc lập, thuộc Tổng công ty Bưu chính viễn thông Việt Nam, Nhà máy Thiết bị Bưu điện, trong guồng quay sôi động của thị thường, cũng coi vấn đề tiêu thụ sản phẩm là vấn đề quan trọng hàng đầu. Một trong những công cụ giúp cho công tác tổ chức quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh mang lại hiệu quả cao là kế toán nói chung và kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh nói riêng.
Xuất phát từ vai trò vị trí tầm quan trọng của bán hàng và xác định kết quả kinh doanh, trong thời gian thực tập tại Nhà máy Thiết bị Bưu Điện, em đã chọn đề tài: “ Hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Nhà máy thiết bị bưu điện” cho Luận văn Tốt nghiệp của mình.
Nội dung của Luận văn ngoài lời mở đầu, kết luận gồm có 3 phần:
- Phần I: Lý luận chung về kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp sản xuất kinh doanh
- Phần II: Thực tế về công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Nhà máy thiết bị bưu điện
- Phần III: Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Nhà máy Thiết bị bưu điện.

MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU 1
PHẦN I. LÝ LUẬN CHUNG VỀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT 3
1.1 Sự cần thiết phải tổ chức công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh . 3
1.1.1 Quá trình bán hàng và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh. 3
1.1.2. Ý nghĩa quá trình bán hàng và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh: 4
1.1.3 Yêu cầu quản lý quá trình bán hàng và KQHĐSXKD: 6
1.1.4 Nhiệm vụ của kế toán bán hàng và xác định kết quả HĐSXKD: 7
1.2 Lý luận chung về kế toán bán hàng và xác định kết quả HĐSXKD trong các doanh nghiệp sản xuất: 8
1.2.1 Các phương thức bán hàng và phương thức thanh toán áp dụng trong doanh nghiệp: 8
1.2.1.1 Phương thức bán hàng . 8
1.2.1.2. Phương thức thanh toán 9
1.2.2. Doanh thu bán hàng, các khoản giảm trừ doanh thu 10
1.2.2.1. Doanh thu bán hàng và điều kiện ghi nhận doanh thu bán hàng 10
1.2.2.2. Các khoản giảm trừ doanh thu bán hàng 11
1.2.3. Giá vốn hàng bán 13
1.2.4. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp . 15
1.2.5. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh . 15
1.3 Nội dung kế toán bán hàng và xác định kết quả HĐXSKD: . 16
1.3.1 Nguyên tắc kế toán 16
1.3.2 Chứng từ, tài khỏan kế toán . 16
1.3.3 Kế toán bán hàng trong các doanh nghiệp sản xuất: 18
1.3.3.1 Kế toán bán hàng thông qua đại lý: . 18
1.3.3.2 Kế toán bán hàng theo phương thức trả chậm( hoặc trả góp): . 18
1.3.4 Kế toán kết quả HĐSXKD: . 19
1.3.4.1 Theo phương pháp kê khai thường xuyên: 19
1.3.4.2 Theo phương pháp kiểm kê định kỳ 20
1.3.5 Hệ thống sổ sách sử dụng trong kế toán bán hàng và xác định KQKD: 20
1.3.5.1 Đối với doanh nghiệp áp dụng hình thức Nhật Ký- Sổ Cái: 20
1.3.5.2 Đối với doanh nghiệp áp dụng hình thức Chứng từ ghi sổ: 20
1.3.5.3 Đối với doanh nghiệp áp dụng hình thức Nhật ký chung:. 20
1.3.5.4 Đối với doanh nghiệp áp dụng hình thức Nhật ký chứng từ: 21
PHẦN II. THỰC TẾ CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI NHÀ MÁY THIẾT BỊ BƯU ĐIỆN . 23
2.1 Đặc điểm chung của nhà máy TBBĐ 23
2.1.1 Sơ lược lịch sử hình thành và phát triển 23
2.1.2 Ngành nghề sản xuất của Nhà máy thiết bị bưu điện . 25
2.1.3 Đặc điểm quy trình công nghệ sản xuất: 26
2.1.4 Đặc điểm tổ chức quản lý sản xuất kinh doanh của Nhà máy thiết bị bưu điện: 27
2.1.5 Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại Nhà máy thiết bị bưu điện: 31
2.1.5.1 Tổ chức bộ máy kế toán 31
2.1.5.2 Thực tế vận dụng chế độ kế toán tại Nhà máy thiết bị bưu điện: 34
2.2 Thực tế công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh: . 35
2.2.1. Hàng bán và phương thức bán hàng . 35
2.2.1.1. Hàng bán 35
2.2.1.2. Phương thức bán hàng 36
2.2.2. Kế toán giá vốn hàng bán . 37
2.2.3. Kế toán doanh thu bán hàng và các khoản giảm trừ doanh thu 39
2.2.3.1. Kế toán doanh thu bán hàng . 39
2.2.3.2. Kế toán các khoản giảm doanh thu bán hàng . 39
2.2.4. Kế toán kết quả kinh doanh: . 39
2.2.4.1. Kế toán chi phí bán hàng 39
2.2.4.2. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp 39
2.2.4.3. Kế toán xác định kết quả kinh doanh . 39
PHẦN III. MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH Ở NHÀ MÁY THIẾT BỊ BƯU ĐIỆN 39
3.1. Sự cần thiết và nguyên tắc hoàn thiện tổ chức công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh 39
3.1.1. Sự cần thiết phải hoàn thiện tổ chức công tác kế toán BH và XĐKQKD tại Nhà máy thiết bị bưu điện: . 39
3.1.2. Nguyên tắc hoàn thiện công tác kế toán BH và XĐKQKD 39
3.2. Đánh giá chung về công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng Nhà máy Thiết bị Bưu điện 39
3.2.1. Ưu điểm 39
3.2.2. Hạn chế . 39
3.3. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện tổ chức công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh ở Nhà máy Thiết bị Bưu điện . 39
KẾT LUẬN 39
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO: . 39


Xem Thêm: Hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Nhà máy thiết bị bưu điện
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Nhà máy thiết bị bưu điện sẽ giúp ích cho bạn.