Kế toán quản trị và công tác lập dự toán tại công ty May 19/5 – Bộ Công AnPHẦN I : MỞ ĐẦU

1.1. Sự cần thiết phải nghiên cứu đề tài
Trong nền kinh tế thị trường, vai trò của KTQT ngày càng được khẳng định và nó được xem như là một trong những công cụ hữu hiệu nhất cho quản lý nội bộ doanh nghiệp. Để thực hiện tốt công việc quản lý, từ khâu lập kế hoạch bao gồm việc xác định các mục tiêu của doạnh nghiệp cũng như xác định các phương tiện để đạt được các mục tiêu đó đến việc kiểm tra, phân tích và ra các quyết định, các nhà quản trị cần phải đến rất nhiều thông tin. Tuy nhiên, trong đó thông tin về tiềm lực và tổ chức nội bộ của doanh nghiệp do KTQT cung cấp là bộ phận quan trọng nhất, quyết định chất lượng của công tác quản lý.
Xét từ phương diện kế toán, thông tin chủ yếu nhất mà KTQT xử lý và cung cấp cho các nhà quản trị là thông tin về chi phí. Trong quá trình kinh doanh của các doanh nghiệp, chi phí thường xuyên phát sinh, gắn liền với mọi hoạt động và có ảnh hưởng trực tiếp đến lợi nhuận thu được. Hơn nữa, trên giác độ quản lý, chi phí phần lớn phát sinh trong nội bộ doanh nghiệp, chịu sự chi phối chủ quan của nhà quản trị, do vậy kiểm soát và quản lý tốt chi phí là mối quan tâm hàng đầu của nhà quản trị.
Để sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp có thể tiến hành một cách thường xuyên, liên tục, các doanh nghiệp phải thiết lập các kế hoạch. Mọi hoạt động của doanh nghiệp đều được tiến hành theo kế hoạch ngắn hạn, trung hạn, dài hạn đã xây dựng. Trong đó việc lập dự toán chi phí giữ vai trò hết sức quan trọng vì:dự toán là cơ sở định hướng và chỉ đạo mọi hoạt động kinh doanh cũng như phối hợp các chương trình hành động ở các bộ phận;
Dự toán được lập là cở sở để kiểm tra kiểm soát các nội dung chi phí cũng như nhiệm vụ của từng bộ phận;
Thực hiện chức năng này KTQT phải tổ chức việc thu thập thông tin cần thiết để lập dự toán gồm thông tin về tổ chức, về định mức, về chi phí tiêu chuẩn, các thông tin kế toán tài chính, thống kê cũng như kỹ thuật tính toán, ước tính phục vụ cho việc lập dự toán ở doanh nghiệp.
Qua các dự toán này, nhà quản trị dự tính được những gì sẽ xảy ra trong tương lai, kể cả những điều bất lợi, thuận lợi cho doanh nghiệp trong quá trình thực hiện dự toán. Các dự toán này đóng vai trò hạt nhân quan trọng trong việc thực hiện các chức năng hoạch định, kiểm tra, kiểm soát của quản trị. Thực hiện mục tiêu này, KTQT phải đảm bảo truyền đạt các thông tin dự toán và thông tin khác cho bộ phận liên quan trong nội bộ doanh nghiệp. Dự toán phải được lập một cách toàn diện, đầy đủ tất cả các bộ phận.
Hàng năm tại công ty May 19/5 – BCA đã tiến hành lập dự toán chung cho toàn công ty và giao chỉ tiêu đến các xí nghiệp thành viên. Song công tác lập dự toán tại công ty vẫn còn nhiều bất cập cần giải quyết.
Nhận thức được tầm quan trọng của việc lập dự toán tại doanh nghiệp, em tiến hành thực hiện đề tài: “ Kế toán quản trị và công tác lập dự toán tại công ty May 19/5 – Bộ Công An”.
1.2. Mục tiêu nghiên cứu
1.2.1.Mục tiêu chung
Tìm hiểu về nội dung KTQT và công tác lập dự toán tại công ty may 19/5 – Bộ Công An.
1.2.2 Mục tiêu cụ thể
Tìm hiểu cơ sở lý luận về nội dung của KTQT và công tác lập dự toán;
Tìm hiểu về thực trạng bộ máy KTQT tại công ty;
Thực trạng về công tác lập dự toán tại công ty;
Đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện nội dung công tác KTQT nói chung và công tác lập dự toán nói riêng tại công ty.
1.3 Phạm vi nghiên cứu
1.3.1 Phạm vi về không gian
Nội dung được nghiên cứu tại công ty May 19/5 - Bộ Công An.
1.3.2. Phạm vi về thời gian
Đề tài được thực hiện từ tháng 1/2009 đến tháng 5/2009
Tìm hiểu công tác lập dự toán năm 2009 tại công ty.
1.3.3. Về nội dung
Xây dựng dự toán giá thành giày da nam ngắn cổ + giao thông thuỷ

PHẦN I : MỞ ĐẦU 1
1.1. Sự cần thiết phải nghiên cứu đề tài 1
1.2. Mục tiêu nghiên cứu. 2
1.2.1.Mục tiêu chung. 2
1.2.2 Mục tiêu cụ thể. 2
1.3 Phạm vi nghiên cứu. 3
1.3.1 Phạm vi về không gian. 3
1.3.2. Phạm vi về thời gian. 3
1.3.3. Về nội dung. 3
PHẦN II CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN 4
2.1 Cơ sở lý luận. 4
2.1.1 Nội dung của kế toán quản trị 4
2.1.1.1 Qúa trình phát triển của KTQT. 4
2.1.1.2 Khái niệm KTQT. 5
2.1.1.3 Mục tiêu của kế toán quản trị 6
2.1.1.4 Chức năng, nhiệm vụ của kế toán quản trị 6
2.1.1.5 Vị trí, chức năng, nhiệm vụ của nhân viên KTQT trong tổ chức. 8
2.1. 2 Nội dung kế toán quản trị và công tác lập dự toán. 11
2.1.3 Nội dung công tác lập dự toán. 12
2.1.3.1 Ý nghĩa việc lập dự toán. 13
2.1.3.2 Yêu cầu của quá trình lập dự toán. 13
2.1.3.3 Các loại dự toán. 14
2.1.3.4 Dự toán theo đơn vị đo lường. 15
2.1.3.5 Trình tự và phương pháp xây dựng dự toán theo đơn vị đo lường. 15
2.2 Cơ sở thực tiễn. 28
2.2.1 Kế hoạch hàng năm do bộ giao. 28
2.2.2 Chỉ tiêu định mức do bộ giao. 28


2.2.2.1 Chi phí nguyên phụ liệu. 28
2.2.2.2 Chi phí gia công trực tiếp. 29
PHẦN III : ĐẶC ĐIỂM ĐỊA BÀN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 30
3.1 Đặc điểm công ty May 19/5 - Bộ Công An. 30
3.1.1 Qúa trình hình thành và phát triển của công ty. 30
3.1.2 Chức năng, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của công ty. 33
3.1.3 Đặc điểm về tổ chức quản lý của công ty. 33
4.3.1.4 Các sản phẩm chính tại công ty. 37
3.1.5 Kết quả sản xuất kinh doanh tại công ty. 38
3.1.6 Những thuận lợi và khó khăn đối với công tác lập dự toán tại công ty. 39
3.1.6.1 Những thuận lợi 39
3.16.2 Những khó khăn. 39
3.2 Phương pháp nghiên cứu. 39
PHẦN IV: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 41
4.1 Tìm hiểu về bộ máy kế toán quản trị tại doanh nghiệp. 41
4.1.1 Mô hình tổ chức. 41
4.1.2 Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán. 42
4.2 Tìm hiểu về công tác lập dự toán tại công ty. 43
4.2.1 Các phòng ban chức năng được huy động thực hiện lập dự toán. 43
4.2.2 Các loại dự toán được lập tại công ty May 19/5 – BCA 44
4.2.3 Hệ thống dự toán trình Cục H14. 45
4.2.3.1 Về chi phí nguyên vật liệu. 45
4.2.3.2 Về chi phí nhân công. 45
4.2.3.3 Các khoản chi phí khác. 46
4.2.4 Hệ thống dự toán nội bộ. 48
4.2.4.1 Dự toán giá thành. 48
4.2.4.2 Dự toán chi phí nguyên vật liệu chính. 57


4.3 Đánh giá chung về bộ máy KTQT và công tác lập dự toán tại công ty May 19/5 – BCA 59
4.3.1 Ưu điểm 59
4.3.1.1 Về tổ chức bộ máy KTQT. 59
4.3.1.2 Về công tác lập dự toán. 60
4.3.2 Nhược điểm 61
4.3.2.1 Về bộ máy KTQT. 61
4.3.2.2 Về công tác lập dự toán. 62
4.4 Đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện bộ máy KTQT và công tác lập dự toán tại công ty. 62
4.4.1 Về bộ máy KTQT. 62
4.4.2 Về công tác lập dự toán. 62
PHẦN V: KẾT LUẬN 64
5.1 Kêt luận. 64
5.2 Kiến nghị 65


Xem Thêm: Kế toán quản trị và công tác lập dự toán tại công ty May 19/5 – Bộ Công An
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán quản trị và công tác lập dự toán tại công ty May 19/5 – Bộ Công An sẽ giúp ích cho bạn.