Kế toán thanh toán và quản lý công nợ tại công ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Hạ Tầng và Phát Triển Nông ThônLời cảm ơn. i
Mục lục. ii
Danh mục bảng iv
Danh mục sơ đồ. v
Danh mục đồ thị vi
Danh mục các ký hiệu, ký tự viết tắt vii
PHẦN I MỞ ĐẦU 1
1.1. Tính cấp thiết của đề tài 1
1.2. Mục tiêu nghiên cứu. 2
1.3. Đối tượng nghiên cứu và phạm vi nghiên cứu. 2
PHẦN II TỔNG QUAN TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 3
2.1. Tổng quan tài liệu. 3
2.1.1. Những vấn đề chung về thanh toán. 3
2.1.2. Phân loại thanh toán. 6
2.1.3. Hạch toán các khoản thanh toán nợ trong doanh nghiệp. 9
2.1.4. Quản lý công nợ trong doanh nghiệp. 18
2.1.5. Một số hệ thống chỉ tiêu đánh giá công tác thanh toán và quản lý công nợ trong doanh nghiệp. 21
2.2. Phương pháp nghiên cứu. 23
2.2.1. Phương pháp thu thập thông tin. 23
2.2.2. Phương pháp tổng hợp và xử lý số liệu. 24
2.2.3. Phương pháp phân tích số liệu. 24
2.2.4. Phương pháp so sánh. 24
2.2.5. Phương pháp thống kê mô tả. 24
2.2.6. Phương pháp chuyên môn kế toán. 25
2.2.7. Phương pháp chuyên gia. 25
PHẦN III KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 26
3.1 Đặc điểm địa bàn nghiên cứu. 26
3.1.1. Giới thiệu khái quát về công ty Đầu Tư Xây Dựng Hạ Tầng và Phát Triển Nông Thôn 26
3.1.2. Tổ chức sản xuất và kinh doanh của công ty. 27
3.1.3. Nguồn lực và kết quả sản xuất kinh doanh của công ty. 34
3.2. Tình hình chung về các khoản thanh toán nợ của công ty. 42
3.2.1. Nợ phải thu. 42
3.2.2. Nợ phải trả. 57
3.3. Công tác quản lý công nợ của công ty. 66
3.3.1. Quản lý nợ phải thu đối với khách hàng. 66
3.3.2. Quản lý nợ phải trả đối với nhà cung cấp. 78
3.4. Đánh giá công tác hạch toán kế toán thanh toán và tình hình quản lý công nợ tại công ty. 88
3.4.1. Ưu điểm 88
3.4.2. Những mặt còn tồn tại 91
3.5. Một số đề xuất 92
3.5.1. Về phía ban lãnh đạo công ty. 92
3.5.2. Về phía Phòng Tài chính kế toán. 93
3.5.3. Về phía cán bộ kế toán. 93
PHẦN IV KẾT LUẬN 94
TÀI LIỆU THAM KHẢO 96

DANH MỤC BẢNG

Bảng 3.1 : Tình hình lao động của công ty qua 3 năm (2006 – 2008) 35
Bảng 3.2 : Tình hình vốn sản xuất kinh doanh của Công ty qua 3 năm (2006 – 2008) 38
Bảng 3.3 : Kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty qua 3 năm (2006 – 2008) 40
Bảng 3.4: Tình hình nợ phải thu của Công ty năm 2008. 67
Bảng 3.5 : Phương thức thu hồi công nợ phải thu năm 2008. 73
Bảng 3.6 :Tốc độ luân chuyển các khoản phải thu. 75
Bảng 3.7 : Bảng trích tính lãi nợ quá hạn – công nợ phải thu của khách hàng 77
Bảng 3.8 : Tình hình nợ phải trả của Công ty năm 2008. 79
Bảng 3.9 : Kế hoạch trả nợ cho nhà cung cấp tháng 2 năm 2009. 83
Bảng 3.10 [IMG]data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAAEAAAABAQMAAAA l21bKAAAAA1BMVEXh5PJm+yKVAAAAAXRSTlMAQObYZgAAAApJR EFUCNdjYAAAAAIAAeIhvDMAAAAASUVORK5CYII=" class="mceSmilieSprite mceSmilie7" alt=":p" title="Stick Out Tongue :p">hương thức thanh toán nợ năm 2008. 84
Bảng 3.11 : Một số chỉ tiêu về khả năng thanh toán của Công ty qua 3 năm (2006 – 2008) 86DANH MỤC SƠ ĐỒ

Sơ đồ 2.1: Sơ đồ hạch toán chi tiết nợ phải thu. 12
Sơ đồ 2.2: Sơ đồ hạch toán tổng hợp các khoản nợ phải thu. 13
Sơ đồ 2.3: Sơ đồ hạch toán chi tiết nợ phải trả. 16
Sơ đồ 2.4 : Sơ đồ hạch toán tổng hợp các khoản nợ phải trả. 17
Sơ đồ 3.1: Sơ đổ tổ chức bộ máy các phòng ban tại công ty. 29
Sơ đồ 3.2: Hình thức Nhật ký chung. 31
Sơ đồ 3.3: Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán của Công ty. 33
Sơ đồ 3.4 : Trình tự lập và luân chuyển chứng từ kế toán phải thu KH 43
Sơ đồ 3.5: Trình tự lập và luân chuyển chứng từ kế toán phải trả KH 57
Sơ đồ 3.6: Sơ đồ kế toán công nợ phải trả tại công ty. 82


DANH MỤC ĐỒ THỊ

Đồ thị 3.1: Cơ cấu lao động theo giới tính. 34
Đồ thị 3.2: Cơ cấu lao động theo tính chất lao động. 36
Đồ thị 3.3: Cơ cấu lao động theo trình độ lao động. 37
Đồ thị 3.4: Cơ cấu các khoản nợ phải thu của công ty. 68
Đồ thị 3.5: Cơ cấu các khoản nợ phải thu khách hàng của công ty theo thời
hạn thanh toán. 69
Đồ thị 3.6: Cơ cấu các khoản nợ phải trả tại công ty. 80


DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, KÝ TỰ VIẾT TẮT

BCKQKD
BCTC
BQ
BTN
BTTP
CC
CCDC
CĐKT
CP
CSH
CT
DN
DT
ĐT
DV
ĐVT
GTGT
HĐTC
HH
HS
KD
KH

NDH
NK
NM
NNH
NVL
PGĐ
PTNT
QL
QLCL
SC
SL
SP
SX
TB- VT
TCHC
TCKT
TK
TNDN
TNHH
TQ
Tr.đ
TSCĐ
TSDH
TSLĐ
TSNH
TTĐHSX
VNĐ
VP
XD
XDCB
Báo cáo kết quả kinh doanh
Báo cáo tài chính
Bình quân
Bê tông nhựa
Bê tông thương phẩm
Cơ cấu
Công cụ dụng cụ
Cân đối kế toán
Cổ phần
Chủ sở hữu
Công ty
Doanh nghiệp
Doanh thu
Đầu tư
Dịch vụ
Đơn vị tính
Giá trị gia tăng
Hoạt động tài chính
Hàng hóa
Hệ số
Kinh doanh
Khách hàng
Lao động
Nợ dài hạn
Nhật ký
Nhà máy
Nợ ngắn hạn
Nguyên vật liệu
Phó giám đốc
Phát triển nông thôn
Quản lý
Quản lý chất lượng
Sửa chữa
Số lượng
Sản phẩm
Sản xuất
Thiết bị, vật tư
Tổ chức hành chính
Tài chính kế toán
Tài khoản
Thu nhập doanh nghiệp
Trách nhiệm hữu hạn
Tổng quát
Triệu đồng
Tài sản cố định
Tài sản dài hạn
Tài sản lưu động
Tài sản ngắn hạn
Trung tâm điều hành sản xuất
Việt nam đồng
Vĩnh Phúc
Xây dựng
Xây dựng cơ bảnPHẦN I
MỞ ĐẦU

1.1. Tính cấp thiết của đề tài
Thanh toán là hoạt động không thể thiếu đối với mỗi doanh nghiệp (DN), phản ánh mối quan hệ giữa doanh nghiệp với nội bộ doanh nghiệp, DN với các đối tác bên ngoài. Thông qua quan hệ thanh toán không chỉ đánh giá khả năng tài chính mà còn thể hiện uy tín của mỗi DN. Trong cơ chế quản lý tài chính hiện nay, mặc dù đã có những bước đổi mới và hoàn thiện theo chiều hướng tốt hơn, nhưng vấn đề thanh toán và quản lý công nợ vẫn còn nhiều bất cập, nhất là trong điều kiện nền kinh tế nước ta đang chịu ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu như hiện nay mà nguyên nhân của nó một phần xuất phát từ việc suy yếu trong công tác thanh toán và quản lý công nợ. Nhiều DN không đủ tiền để thanh toán các khoản nợ cho nhà cung cấp, trả lãi tiền vay cho ngân hàng, không thu hồi được nợ do khách hàng không có khả năng thanh toán.
Thực tế hiện nay cho thấy, công tác thanh toán và quản lý công nợ ở các DN còn gặp phải nhiều vấn đề trong việc tìm đối tác kinh doanh phù hợp, công tác thu hồi nợ gặp nhiều khó khăn, thủ tục thanh toán còn phức tạp, khả năng thanh toán chậm ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động tài chính và việc giám sát hoạt động tài chính DN nói chung và Công ty CP Đầu Tư Xây Dựng Hạ Tầng và Phát Triển Nông Thôn nói riêng trong điều kiện các đối tác kinh doanh ngày càng nhiều do quy mô sản xuất kinh doanh ngày càng mở rộng.
Để làm tốt công tác này không chỉ đòi hỏi kế toán phải phản ánh chính xác các khoản nợ phải thu và nợ phải trả mà đi cùng với nó là công tác quản lý nợ cần phải được quan tâm, điều này đòi hỏi phải có sự thống nhất và đồng bộ. Xuất phát từ tính thời sự và tầm quan trọng của vấn đề quản lý thanh toán nợ với khách hàng và nhà cung cấp, chúng tôi tiến hành nghiên cứu đề tài: “Kế toán thanh toán và quản lý công nợ tại công ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Hạ Tầng và Phát Triển Nông Thôn” để thấy được những tồn tại mà đơn vị đang gặp phải, từ đó có những đề xuất nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác kế toán thanh toán và quản lý công nợ được tốt hơn.
1.2. Mục tiêu nghiên cứu
1.2.1. Mục tiêu chung
Tìm hiểu công tác hạch toán kế toán thanh toán nợ và quản lý công nợ để thấy được những tồn tại. Từ đó có những đề xuất nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác kế toán thanh toán và quản lý công nợ tại công ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Hạ Tầng và Phát Triển Nông Thôn.

1.2.2. Mục tiêu cụ thể
- Hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn liên quan đến thanh toán nợ và quản lý công nợ.
- Tìm hiểu tình hình thanh toán nợ và quản lý công nợ tại công ty Cổ phần Đầu Tư Xây Dựng Hạ Tầng và Phát Triển Nông Thôn.
- Đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán thanh toán nợ và quản lý công nợ tại công ty Cổ phần đầu tư xây dựng hạ tầng và phát triển nông thôn.

1.3. Đối tượng nghiên cứu và phạm vi nghiên cứu
1.3.1. Đối tượng nghiên cứu
- Công tác hạch toán kế toán thanh toán
- Tình hình quản lý công nợ

1.3.2. Phạm vi nghiên cứu
- Phạm vi không gian: Đề tài nghiên cứu tại công ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Hạ Tầng và Phát Triển Nông Thôn, Km 9 – Quốc lộ 3 – Thị trấn Đông Anh – Hà Nội.
- Phạm vi thời gian: Đề tài được nghiên cứu và tìm hiểu với số liệu của năm 2006, 2007, 2008 và một số tháng đầu năm 2009.
- Phạm vi nội dung:
+ Công tác hạch toán kế toán thanh toán nợ phải thu khách hàng;
+ Công tác hạch toán kế toán thanh toán nợ phải trả nhà cung cấp;
+ Tình hình quản lý công nợ tại Công ty Đầu Tư Xây Dựng Hạ Tầng và Phát Triển Nông Thôn.


Xem Thêm: Kế toán thanh toán và quản lý công nợ tại công ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Hạ Tầng và Phát Triển Nông
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán thanh toán và quản lý công nợ tại công ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Hạ Tầng và Phát Triển Nông sẽ giúp ích cho bạn.