Tìm hiểu công tác kế toán thuế Giá trị gia tăng tại Công ty cổ phần Sợi - Trà Lý


MỤC LỤC

Lời cảm ơn. i
Mục lục. ii
Danh mục bảng. iv
Danh mục sơ đồ. iv
PHẦN I. MỞ ĐẦU 1
1.1 Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu. 1
1.2 Mục tiêu nghiên cứu. 2
1.2.1 . Mục tiêu chung: 2
1.2.2 . Mục tiêu cụ thể: 2
1.3 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu. 2
1.3.1 . Đối tượng nghiên cứu: 2
1.3.2 . Phạm vi nghiên cứu: 2
PHẦN II. TỔNG QUAN TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 3
2.1 Tổng quan tài liệu nghiên cứu. 3
2.1.1 . Cơ sở lý luận. 3
2.1.2 . Kế toán thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ. 13
2.2 Phương pháp nghiên cứu. 23
2.2.1 . Phương pháp thu thập số liệu. 23
2.2.2 . Phương pháp thống kê kinh tế. 23
2.2.3 . Phương pháp chuyên môn của kế toán. 23
2.2.4 . Phương pháp chuyên gia. 24
PHẦN III. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 25
3.1 Đặc điểm địa bàn nghiên cứu. 25
3.1.1 . Quá trình hình thành và phát triển của công ty. 25
3.1.2 . Chức năng, nhiệm vụ và đặc điểm sản xuất kinh doanh của công ty. 26
3.1.3 . Tổ chức bộ máy quản lý của công ty. 27
3.1.4 . Tổ chức bộ máy kế toán của công ty. 29
3.1.5 . Hình thức kế toán mà công ty sử dụng. 31
3.1.6 . Tình hình cơ bản của công ty. 32
3.2 Một số vấn đề chung về thuế GTGT tại công ty. 40
3.2.1 . Đặc điểm sản phẩm, dịch vụ. 40
3.2.2 . Thuế suất thuế GTGT 43
3.3 Thực trạng kế toán thuế GTGT tại công ty. 44
3.3.1 . Kế toán thuế GTGT đầu vào. 45
3.3.2 . Kế toán thuế GTGT đầu ra. 54
3.3.3 . Kê khai thuế GTGT 60
3.3.4 . Quyết toán thuế GTGT 64
3.4 Đánh giá công tác kế toán và kế toán thuế GTGT tại công ty. 64
3.5 Đề xuất trong công tác kế toán và kế toán thuế tại công ty. 66
PHẦN IV. KẾT LUẬN 68
4.1 Kết luận. 68
4.2 Kiến nghị 69
Tài liệu tham khảo. 70DANH MỤC BẢNG

Bảng 1: Tình hình lao động tại công ty năm 2008. 32
Bảng 2: Tình hình tài sản - nguồn vốn của công ty qua hai năm 2007- 2008. 34
Bảng 3: Kết quả sản xuất kinh doanh của công ty qua 3 năm (2006-2008). 39


DANH MỤC SƠ ĐỒ

Sơ đồ 1: Sơ đồ bộ máy quản lý của công ty. 28
Sơ đồ 2: Sơ đồ bộ máy kế toán tại công ty. 30
Sơ đồ 3: Sơ đồ trình tự ghi sổ kế toán. 31
Sơ đồ 4:Qui trình công nghệ dệt: 41
Sơ đồ 5:Qui trình sản xuất ở phân xưởng sợi: 42

PHẦN I. MỞ ĐẦU


1.1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu
Thuế là nguồn thu chủ yếu của nhà nước vào ngân sách nhà nước, đảm bảo nguồn thu chi cho nhà nước nhằm thực hiện các mục tiêu chung của xã hội. Các chính sách về thuế đóng góp vào quá trình phát triển của đất nước và tạo môi trường kinh doanh bình đẳng cho các thành phần trong nền kinh tế. Trong các chính sách thuế thì thuế Giá trị gia tăng (GTGT) là loại thuế có ý nghĩa quan trọng đối với các đơn vị sản xuất kinh doanh và là nguồn đóng góp lớn của các doanh nghiệp vào ngân sách nhà nước. Từ khi luật thuế GTGT được ban hành đầu tiên và chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/1999, cho đến nay luật thuế GTGT đã phát huy nhiều tác dụng tích cực: Số thu từ ngân sách nhà nước không ngừng tăng lên, khuyến khích các doanh nghiệp thực hiện tốt chế độ hoá đơn chứng từ
Tuy nhiên hiện nay cùng với sự phát triển của nền kinh tế và quá trình hội nhập của nền kinh tế Việt Nam vào nền kinh tế thế giới các chính sách về thuế GTGT của nước ta đã có những sửa đổi và bổ sung để phù hợp với thông lệ quốc tế. Luật thuế GTGT sửa đổi và bổ sung được ban hành và chính thức có hiệu lực từ ngày 01/01/2009 nhằm giúp các doanh nghiệp Việt Nam có nhiều thuận lợi trong quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh trong điều kiện nước ta đang thực hiện hội nhập vào nền kinh tế thế giới và nước ta trở thành thành viên chính thức của tổ chức thương mại thế giới WTO.
Đối với các doanh nghiệp sự thay đổi của các luật thuế có ảnh hưởng lớn đến quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh và của cả công tác kế toán thuế và việc thực hiện nộp thuế của các doanh nghiệp. Do đó công tác kế toán thuế nói chung và thuế GTGT nói riêng tại các doanh nghiệp cần có những điều chỉnh để phù hợp với luật định, đặc biệt hiện nay khi luật thuế GTGT mới được sửa đổi bổ sung và chính thức có hiệu lực năm 2009.
Vì vậy với mong muốn trong quá trình thực tập tốt nghiệp để có những hiểu biết và học hỏi được nhiều kinh nghiệm về các vấn đề liên quan đến kế toán thuế GTGT trong doanh nghiệp, nên em tiến hành nghiên cứu đề tài: “Tìm hiểu công tác kế toán thuế Giá trị gia tăng tại Công ty cổ phần Sợi - Trà Lý”.

1.2. Mục tiêu nghiên cứu
1.2.1. Mục tiêu chung:
Tìm hiểu công tác kế toán thuế Giá trị gia tăng (GTGT) tại Công ty cổ phần Sợi - Trà Lý.

1.2.2. Mục tiêu cụ thể:
- Tìm hiểu cơ sở lý luận của kế toán thuế GTGT.
- Tìm hiểu thực trạng của công tác kế toán thuế GTGT tại công ty.
- Đưa ra một số đề xuất cho công tác kế toán thuế GTGT tại công ty.

1.3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
1.3.1. Đối tượng nghiên cứu:
-Thuế GTGT.
- Phương pháp xác định và cách hạch toán thuế GTGT.
-Trình tự hạch toán, ghi chép, kê khai, quyết toán và nộp thuế tại Công ty cổ phần Sợi – Trà Lý.

1.3.2. Phạm vi nghiên cứu:
* Nội dung: Nghiên cứu vấn đề lý luận và thực tiễn về công tác kế toán thuế GTGT.
* Phạm vi không gian: Công ty cổ phần Sợi - Trà Lý.
* Phạm vi thời gian: Thời gian nghiên cứu từ ngày 01/01/2009 đến ngày 10/05/2009.


Xem Thêm: Tìm hiểu công tác kế toán thuế Giá trị gia tăng tại Công ty cổ phần Sợi - Trà Lý
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tìm hiểu công tác kế toán thuế Giá trị gia tăng tại Công ty cổ phần Sợi - Trà Lý sẽ giúp ích cho bạn.