Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần thương mại kỹ thuật Việt Nam


MỤC LỤC

Lời cảm ơn i
Mục lục ii
Danh mục bảng biểu iv
Danh mục sơ đồ iv
PHẦN THỨ NHẤT. MỞ ĐẦU 1
1.1 Đặt vấn đề 1
1.2 Mục tiêu nghiên cứu 2
1.3 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 2
PHẦN THỨ HAI TỔNG QUAN TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 4
2.1 Tổng quan tài liệu 4
2.1.1 Lý luận chung về hoạt động bán hàng 4
2.1.2 Hạch toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh 7
2.1.3 Phương pháp tính trị giá vốn và giá hàng xuất kho 9
2.1.4 Các tài khoản sử dụng trong hạch toán kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh 10
2.1.6 Đặc điểm về bán hàng và xác định kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp trong ngành 28
2.2 Phương pháp nghiên cứu 29
2.2.1 Phương pháp thu thập số liệu: 29
2.2.2 Phương pháp xử lý số liệu 29
2.2.3 Phương pháp phân tích 29
PHẦN THỨ BA. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 31
3.1 Kết quả nghiên cứu 1:Đặc điểm của Công ty cổ phần thương mại kỹ thuật Việt Nam 31
3.1.1 Quá trình hình thành và phát triển 31
3.1.2 Ngành nghề kinh doanh của công ty 31
3.1.3 Cơ cấu bộ máy quản lý 32
3.1.4 Tổ chức công tác kế toán tại công ty cổ phần thương mại kỹ thuật Việt nam (Vinatech) 34
3.1.5 Tình hình nhân sự của công ty 37
3.1.6 Tình hình tài sản và nguồn vốn của công ty 38
3.1.7 Kết quả kinh doanh của công ty qua 3 năm (2006-2008) 40
3.1.8 Những thuận lợi và khó khăn của công ty 43
3.2 Kết quả nghiên cứu 2: Hình thức bán hàng và phương thức thanh toán tại công ty cổ phần thương mại kỹ thuật Việt Nam 44
3.2.1 Hình thức bán hàng 44
3.2.2 Các phương thức thanh toán tiền hàng 44
3.3 Kết quả nghiên cứu 3: Thực trạng công tác bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần thương mại kỹ thuật Việt Nam 46
3.3.1 Kế toán doanh thu bán hàng 46
3.3.2 Kế toán phải thu của khách hàng 48
3.3.3 Kế toán giá vốn hàng bán 51
3.3.4 Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu 53
3.3.5 Kế toán chi phí bán hàng 56
3.3.6 Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp 58
3.4 Kết quả nghiên cứu 4:Kế toán xác định kết quả kinh doanh 61
3.5 Kết quả nghiên cứu 5: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác bán hàng và xác định kết quả tại Công ty cổ phần thương mại kỹ thuật Việt Nam 63
3.5.1 Sự cần thiết phải hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty Cổ phần thương mại kỹ thuật Việt Nam (Vinatech) 63
3.5.2 Đánh giá nhận xét khái quát công tác bán hàng và xác định kết quả kinh doanh 64
3.5.3 Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty Cổ phần thương mại kỹ thuật Việt Nam 65
PHẦN THỨ TƯ. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 67
4.1 Kết luận 67
4.2 Kiến nghị 68
TÀI LIỆU THAM KHẢO 69
PHỤ LỤC 70


DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 3.1: Tình hình tài sản và nguồn vốn của công ty qua 3 năm 2006-2008 39
Bảng 3.2: Kết quả kinh doanh của công ty qua 3 năm 2006, 2007, 2008 41
Bảng số 3.3: Bảng tổng hợp doanh thu 47
Bảng số 3.4: Trích sổ nhật ký chung 47
Bảng số 3.5: Sổ cái TK 511 48
Bảng số 3.6: Sổ chi tiết bán hàng theo khách hàng 50
Bảng số 3.7: Sổ cái TK 131 51
Bảng số 3.8: Bảng kê giá vốn thành phẩm 52
Bảng số 3.9: Sổ cái TK 632 53
Bảng số 3.10: Sổ cái TK 531 54
Bảng số 3.11: Bảng tổng hợp doanh thu thuần 55
Bảng số 3.12: Bảng kê TK 911 56
Bảng số 3.13: Bảng tổng hợp chi tiết TK 641 57
Bảng số 3.14: Sổ cái TK 641 58
Bảng số 3.15: Bảng tổng hợp chi tiết TK 642 60
Bảng số 3.16: Sổ cái TK 642 61
Bảng số 3.17: Sổ cái TK 911 62
DANH MỤC SƠ ĐỒ

Sơ đồ 2.1: Sơ đồ hạch toán tiêu thụ sản phẩm 10
Sơ đồ 2.2 :Sơ đồ hạch toán doanh thu. 13
Sơ đồ 2.3: Sơ đồ hạch toán TK 531, 521, 532. 15
Sơ đồ 2.4:Sơ đồ hạch toán tổng hợp chi phí bán hàng. 17
Sơ đồ 2.5: Sơ đồ hạch toán tài khoản 642. 19
Sơ đồ 2.6: Sơ đồ hạch toán chi phí tài chính. 21
Sơ đồ 2.7: Sơ đồ hạch toán doanh thu hoạt động tài chính. 22
Sơ đồ 2.8: Sơ đồ hạch toán thu nhập khác. 23
Sơ đồ 2.9: Sơ đồ hạch toán chi phí khác. 24
Sơ đồ 2.10: Sơ đồ hạch toán thuế thu nhập doanh nghiệp. 25
Sơ đồ 2.11: Sơ đồ hạch toán kết quả kinh doanh. 27
Sơ đồ 3.1: Sơ đồ bộ máy quản lý của công ty cổ phần thương mại kỹ thuật Việt Nam(Vinatech). 33
Sơ đồ 3.2: Sơ đồ bộ máy kế toán của công ty. 34
Sơ đồ 3.3: Trình tự ghi sổ kế toán. 36


PHẦN THỨ NHẤT
MỞ ĐẦU1.1 Đặt vấn đề
Trong nền kinh tế thị trường vấn đề bán hàng và xác định kết quả kinh doanh của mỗi doanh nghiệp không những là thước đo phản ánh trình độ tổ chức quản lý mà còn là sự sống còn liên quan đến sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp đặc biệt là các doanh nghiệp thương mại. Xác định kết quả kinh doanh giúp doanh nghiệp xác định được vị trí của mình trên thị trường. Phân tích kết quả kinh doanh chính xác làm cơ sở cho các nhà quản lý đưa ra các quyết định đầu tư, các biện pháp bảo toàn và phát triển vốn, tránh rủi ro, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.
Để đạt được mục tiêu cao nhất là lợi nhuận, các doanh nghiệp cần phải tiến hành nhiều biện pháp đồng loạt. Việc tìm ra các biện pháp đó đòi hỏi các nhà quản trị phải nắm bắt được các thông tin chính xác, phân tích sát thực về bán hàng và kết quả kinh doanh của doanh nghiệp.
Công tác hạch toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh là công tác giúp các nhà quản lý nắm bắt được các thông tin, số liệu về kết quả kinh doanh của đơn vị thông qua việc tổ chức ghi chép, tổng hợp, phân tích các nghiệp vụ kinh tế phát sinh. Vì vậy, công tác hạch toán bán hàng và xác định kết quả có vai trò quan trọng trong doanh nghiệp. Mặt khác, làm tốt công tác hạch toán bán hàng và xác định kết quả còn cung cấp thông tin trung thực, chính xác, minh bạch cho các đối tượng khác quan tâm đến doanh nghiệp như nhà đầu tư, khách hàng, cơ quan thuế, tạo ra sự tín nhiệm với các tổ chức tài chính, tăng niềm tin với các đối tác, khách hàng, cơ quan Nhà nước.
Công ty cổ phần thương mại kỹ thuật Việt Nam là đơn vị kinh doanh thương mại nên vấn đề bán hàng và xác định kết quả có vai trò đặc biệt quan trọng liên quan đến sự tồn vong của công ty. Hiện nay, khi nền kinh tế đang trên đà phát triển thì công tác tổ chức bán hàng và xác định kết quả kinh doanh của Công ty cổ phần thương mại kỹ thuật Việt Nam đang gặp phải một số khó khăn như ngày càng xuất hiện nhiều đối thủ cạnh tranh, giá cả hàng hóa biến động nhanh chóng, chính sách xuất nhập khẩu hàng hóa của Nhà nước chưa thực sự hoàn thiện . Thấy được tầm quan trọng của vấn đề đối với đơn vị chúng tôi tiến hành nghiên cứu đề tài “Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần thương mại kỹ thuật Việt Nam”./.


1.2 Mục tiêu nghiên cứu
1.2.1 Mục tiêu chung
Đánh giá công tác bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần thương mại kỹ thuật Việt Nam- 26 Trần Quốc Hoàn- Cầu Giấy- Hà Nội.
1.2.2 Mục tiêu cụ thể
- Tìm hiểu cơ sở lý luận về công tác hạch toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh;
- Nghiên cứu thực trạng bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần thương mại kỹ thuật Việt Nam;
- Đề xuất một số giải pháp chủ yếu nhằm hoàn thiện công tác bán hàng và xác định kết quả tại Công ty cổ phần thương mại kỹ thuật Việt Nam.


1.3 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
1.3.1 Đối tượng nghiên cứu
Hoạt động bán hàng và xác định kinh doanh tại Công ty cổ phần thương mại kỹ thuật Việt Nam.

1.3.2 Phạm vi nghiên cứu
1.3.2.1 Phạm vi nội dung
Các vấn đề liên quan đến tổ chức và hạch toán bán hàng và xác định kết quả tại tại Công ty cổ phần thương mại kỹ thuật Việt Nam.

1.3.2.2 Phạm vi không gian
Công ty cổ phần thương mại kỹ thuật Việt Nam- 26 Trần Quốc Hoàn - Cầu Giấy- Hà Nội.
1.3.2.3 Phạm vi thời gian
-Thời gian thực hiện đề tài: Từ ngày 01/01/2009 đến 25/05/2009;
-Số liệu về công tác bán hàng và kết quả kinh doanh của công ty được thu thập trong 3 năm (từ 2006 đến 2008).


Xem Thêm: Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần thương mại kỹ thuật Việt Nam
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần thương mại kỹ thuật Việt Nam sẽ giúp ích cho bạn.