KẾ TOÁN PHẢI THU KHÁCH HÀNG, PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN


LỜI MỞ ĐẦU

Cùng với sự phát triển của đất nước là sự xuất hiện ngày càng nhiều các doanh nghiệp. Nhưng để tồn tại, đứng vững và gặt hái được những thành công tốt đẹp trên thị trường là vấn đề doanh nghiệp cần phải giải quyết. Chính vì thế mà bất kì doanh nghiệp nào cũng phải xây dựng cho mình kế hoạch hoạt động tốt và có hiệu quả, trong đó có sự đóng góp không nhỏ của bộ phận kế toán.
Kế toán được coi là ngôn ngữ kinh doanh, là phương tiện giao tiếp giữa doanh nghiệp với các đối tượng có quan hệ. Kế toán ghi chép kịp thời chính xác những nghiệp vụ phát sinh, từ đó cung cấp những thông tin nhằm xây dựng kế hoạch hoạt động chặt chẽ, xác thực.
Với việc chuyển biến của đất nước theo hướng công nghiệp hoá- hiện đại hoá đã tạo ra sự cạnh tranh gay gắt giữa các doanh nghiệp và sự tồn tại Nợ- Có trong kinh doanh là điều tất yếu , nhưng doanh nghiệp phải biết sử dụng đồng vốn của mình như thế nào để phát huy thế mạnh cho công ty. Xét trên khả năng thanh toán và tình hình công nợ của doang nghiệp sẽ phản ánh rõ nét về chất lượng công tác quản lý tài chính nói chung, công tác hoạt động và sử dụng vốn lưu động nói riêng. Nhận thức được tầm quan trọng của công tác hạch toán, cùng với quá trình tìm hiểu thực tế tại Công Ty Kim Khí Miền Trung, em đã chọn viết đề tài:’’ Kế toán phải thu khách hàng, phải trả người bán’’ để làm báo cáo thực tập tốt nghiệp cho mình. Nội dung đề tài gồm 4 phần:
PhầnI: Những vấn đề chung về công ty Kim Khí Miền Trung
Phần II: Nội dung báo cáo công tác hạch toán kế toán phải thu khách hàng- phải trả cho người bán
Phần III: Đánh giá các chỉ tiêu trên báo cáo tài chính
Phần IV: Nhận xét và ý kiến đề xuất
Do thời gian thực tập có hạn và kiến thức còn hạn chế nên đề tài không tránh khỏi những thiếu sót, em rất mong nhận được sự giúp đỡ và đóng góp ý kiến của thầy và các anh chị, cô chú phòng kế toán để đề tài được hoàn thiện hơn.

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1
PHẦN I NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CÔNG TY KIM KHÍ MIỀN TRUNG 2
I. Sự ra đời và phát triển của Công ty Kim Khí Miền Trung. 2
1. Sự ra đời của công ty. 2
2. Quá trình phát triển của công ty. 2
II.Chức năng và nhiệm vụ của Công ty Kim Khí Miền Trung. 2
1. Chức năng của công ty. 2
2. Nhiệm vụ. 2
III. Tổ chức bộ máy quản lý và công tác kế toán tại công ty. 3
1. Tổ chức bộ máy quản lý của công ty. 3
1.1. Sơ đồ. 3
1.2.Chức năng và nhiệm vụ của từng bộ phận. 3
2.Tổ chức công tác kế toán tại công ty. 4
2.1.Tố chức bộ máy kế toán. 4
2.2. Hình thức sổ kế toán. 5
IV. Những thuận lợi và khó khăn của công ty Kim Khí Miền Trung. 6
1. Thuận lợi 6
2. Khó khăn. 6
V. Kết qủa hoạt động kinh doanh của công ty Kim Khí Miền Trung. 6
1. Biểu mẫu. 6
PHẦN HAI NỘI DUNG BÁO CÁO CÔNG TÁC HẠCH TOÁN PHẢI THU KHÁCH HÀNG- PHẢI TRẢ NGƯƠI BÁN TẠI CÔNG TY KIM KHÍ MIỀN TRUNG 8
I. Những vấn đề lí luận chung. 8
1. khái niệm 8
2.Đặc điểm 8
3. Nội dung các nghiệp vụ thanh toán công nợ mua và bán. 8
II. Tổ chức chứng từ kế toán. 9
1. Các chứng từ chủ yếu (có mẫu kèm theo ở phần phụ lục) 9
2. Ý kiến về các chứng từ. 10
III. Tổ chức hạch toán trên tài khoản kế toán. 10
1. Các tài khoản chủ yếu công ty sử dụng. 10
2. Hạch toán một số nghiệp vụ cụ thể phát sinh tại công ty. 11
2.1. Hạch toán các khoản phải thu khách hàng. 11
2.2.Hạch toán các khoản phải trả người bán. 14
III. Tổ chức hệ thống sổ kế toán. 18
1.Các loại sổ của công ty Kim Khí Miền Trung áp dụng. 18
1.1. Sổ chi tiết 18
1.2. Sổ tổng hợp. 18
2. Giới thiệu phương pháp ghi sổ. 18
3. Sơ đồ hạch toán trên sổ. 20

PHẦN III ĐÁNH GÍA CÁC CHỈ TIÊU TRÊN BÁO CÁO TÀI CHÍNH 21
I. Báo cáo tài chính. 21
II. Tính toán cac chỉ tiêu và phân tích. 21
1. Kết cấu vốn kinh doanh. 21
1.1. Vốn lưu động. 21
1.2. Vốn cố định. 21
2.Kết cấu nguồn vốn. 22
2.1.Kết cấu nợ phải trả. 22
2.2.Nguồn vốn chủ sở hữu. 22
3. Hiệu quả về sử dụng vốn. 22
3.1. Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu. 22
3.2. Tỷ suất lơi nhuận trên vốn. 23
PHẦN IV NHẬN XÉT VÀ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT. 24
I. Đối với đợn vị thực tập. 24
1. Về công tác hạch toán. 24
2. Về công tác quản lý. 24
II. Đối với nhà trường. 24
KẾT LUẬN 26


Xem Thêm: Kế toán phải thu khách hàng, phải trả người bán
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán phải thu khách hàng, phải trả người bán sẽ giúp ích cho bạn.