MỘT SỐ SUY NGHĨ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Ở CÔNG TY CAO SU ĐÀ NẴNG


PHẦN I MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ CÔNG TÁC HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT. 1
I. HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT. 2
1 CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT: 2
1.1. Chi phí sản xuất. 2
1.1.1. Khái niệm về chi phí sản xuất . 2
1.1.2. Phân loại chi phí sản xuất. 2
1.1.5.Phân loại theo chức năng hoạt động : 4
1.1.6 Phân loại chi phí theo cách thức kết chuyển chi phí : 5
1.2. Gíá thành sản phẩm : 5
1.2.1. Khái niệm về giá thành sản phẩm: 5
1.2.2. Các loại giá thành : 5
1.2.Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm: 7
1.3. Nhiệm vụ hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm. 7
II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM: 8
1.Đối tượng hạch toán chi phí sản xuất: 8
2.Đối tượng tính giá thành: 8
3.Phương pháp hạh toán chi phí sản xuất : 9
4. Phương pháp tính giá thành sản phẩm: 10
III.HẠCH TOÁN VÀ PHÂN BỔ CÁC CHI PHÍ SẢN XUẤT. 12
1. Hạch toán và phân bổ chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp: 12
1.1. Đối với phương pháp kê khai thường xuyên : 13
1.2. Đối với phương pháp kiểm kê định kỳ: 14
2. Hạch toán và phân bổ chi phí nhân công trực tiếp: 15
3.Hạch toán và phân bổ chi phí sản xuất chung : 16
IV.TỔNG HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT, XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ SẢN PHẨM DỞ DANG VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM. 18
1.Tổng hợp chi phí sản xuất : 18
1.1 Đối với phương pháp kê khai thường xuyên : 19
1.2 Đối với phương pháp kiểm kê định kỳ: 19
2.Xác định giá trị sản phẩm dở dang : 21
3.Tính giá thành sản phẩm: 23
PHẦN II TÌNH HÌNH THỰC TẾ VỀ CÔNG TÁC HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CAO SU ĐÀ NẴNG 25
A. MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG TY CAO SU ĐÀ NẴNG 26
I . QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN : 26
II. ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC SẢN XUẤT VÀ QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ. 28
A: Phòng kỹ thuật cơ năng. 34
B: Phòng kỹ thuật công nghệ. 34
G: Phòng tổ chức lao động. 34
B. TÌNH HÌNH THỰC TẾ VỀ CÔNG TÁC HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CAO SU ĐÀ NẴNG. 39
I. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Ở CÔNG TY SAO SU ĐÀ NẴNG. 40
II.TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH BÁN THÀNH PHẨM 41
1. TÂP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT. 41
1.1.Số lượng nguyên vật liệu xuất dùng: 41
1.2.Đơn giá nguyên vật liệu xuất dùng cho sản xuất được tính như sau: 42
2. TÍNH GIÁ THÀNH BÁN THÀNH PHẨM: 43
III.TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM 51
1. KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ NGUYÊN VẬT LIỆU TRỰC TIẾP: 51
1.1Xác định và đánh giá sản phẩm dở dang: 51
1.2 Kế toán chi phí nguyên vật liệu chính: 55
1.3.Kế toán chi phí vật liệu khác: 63
1.4.Kế toán chi phí nhiên liệu: 67
2.KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ, NHÂN CÔNG TRỰC TIẾP: 67
3. CHI PHÍ SẢN XUẤT CHUNG: 70
3.1.Kế toán năng lượng: 70
3.2.Tập hợp chi phí sản xuất chung: 71
4. TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM: 71
PHẦN III MỘT SỐ SUY NGHĨ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Ở CÔNG TY CAO SU ĐÀ NẴNG 81
I NHỮNG ƯU ĐIỂM VÀ NHỮNG MẶT HẠN CHẾ CẦN PHẢI HOÀN THIỆN TRONG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Ở CÔNG TY CAO SU ĐÀ NẴNG. 81
1. Ưu điểm: 81
2. Những hạn chế: 82
II. MỘT SỐ SUY NGHĨ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TÓAN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Ở CÔNG TY CAO SU ĐÀ NẴNG: 84
1. Tập hợp chi phí và tính giá thành bán thành phẩm: 84
2. Phương pháp kế toán tập hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp: 85
3.Tập hợp và phân bổ chi phí nhân công trực tiếp: 90
4. Tập hợp và phân bổ chi phí sản xuất chung: 91
5. Chi phí thiệt hại trong sản xuất: 94
KẾT LUẬN: 95


Xem Thêm: Một số suy nghĩ nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Một số suy nghĩ nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm sẽ giúp ích cho bạn.