CÔNG TÁC KẾ TOÁN THUẾ GTGT TẠI CÔNG TY ĐIỆN MÁY VÀ KỸ THUẬT ĐÀ NẴNGA. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HẠCH TOÁN THUẾ GTGT TRONG DOANH NGHIỆP . 1
I. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ THUẾ GTGT TRONG DnOANH NGHIỆP . 1
1. Khái niệm và đặc điểm . 1
1.1. khái niệm . 1
1.2. Đặc điểm của thuế GTGT 1
2. Đối tượng nộp thuế GTGT 1
II. PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH THUẾ GTGT TRONG DOANH NGHIỆP . 2
1. Thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ 2
1.1. Đối tượng áp dụng 2
1.2. Xác định thuế GTGT phải nộp 2
2. Thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp 3
2.1. Đối tượng áp dụng 3
2.2. Xác định thuế phải nộp . 3
B. HẠCH TOÁN THUẾ GTGT TRONG DOANH NGHIỆP 4
I. HẠCH TOÁN THUẾ GTGT ĐỐI VỚI ĐƠN VỊ NỘP THUẾ GTGT THEO PHƯƠNG PHÁP KHẤU TRỪ 4
1. Hạch toán thuế GTGT đầu vào 4
1.1. Tài khoản sử dụng 4
1.2 . Kết cấu và nội dung của tài khoản 133 4
1.3. Phương pháp hạch toán một số nghiệp vụ kinh tế chủ yếu . 5
2. Hạch toán thuế GTGT đầu ra . 6
2.1. Đối tượng áp dụng 6
2.2. Kết cấu và nội dung tài khoản 3331 . 6
2.3. Phương pháp hạch toán một số nghiệp vụ kinh tế chủ yếu 6
3. Hạch toán thuế GTGT phải nộp 9
II. HẠCH TOÁN THUẾ GTGT ĐỐI VỚI CƠ SỞ KINH DOANH NỘP THUẾ GTGT THEO PHƯƠNG PHÁP TRỰC TIẾP TRÊN GTGT VÀ CƠ SỞ KINH DOANH KHÔNG THUỘC ĐỐI TƯỢNG NỘP THUẾ GTGT 9
A . GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY ĐIỆN MÁY VÀ KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ ĐÀ NẴNG 10
I. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY ĐIỆN MÁY VÀ KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ ĐÀ NẴNG 10
1. Quá trình hình thành . 10
2. Chức năng và nhiệm vụ của công ty điện máy và kỹ thuật công nghệ Đà Nẵng . 10
2.1. Chức năng . 11
2.2. Nhiệm vụ . 11
II. ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC QUẢN LÝ CỦA CÔNG TY ĐIỆN MÁY VÀ KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ ĐÀ NẴNG 12
1. Đặc điểm hoạt động của công ty . 12
2. Cơ cấu tổ chức bộ máy của công ty 12
2.1. Nguyên tắc tổ chức 12
2.2. Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý của công ty 12
2.3. Nhiệm vụ cụ thể của từng bộ phận 13
3. Tổ chức bộ máy kế toán của công ty 14
3.1. Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán 14
3.2. Chức năng nhiệm vụ của từng cán bộ kế toán . 14
4. Hình thức ghi sổ kế toán trong công ty 15
B. HẠCH TOÁN THUẾ GTGT TẠI CTY ĐIỆN MÁY VÀ KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ ĐN 16
I. NGUYÊN TẮC KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ THUẾ GTGT VÀ CHỨNG TỪ KẾ TOÁN . 16
1. Nguyên tắc kế toán nghiệp vụ thuế GTGT 16
2. Chứng từ kế toán . 17
II. HẠCH TOÁN THUẾ GTGT TẠI CÔNG TY ĐIỆN MÁY VÀ KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ ĐN 19
1. Chứng từ và quá trình luân chuyển chứng từ 19
1.1. Chứng từ và quá trình luân chuyển chứng từ đối với các nguyên vật liệu mua vào 19
1.2. Chứng từ và quá trình luân chuyển chứng từ của hàng hóa, dv mua ngoài . 21
1.3. Quá trình hạch toán thuế GTGT đầu ra được biểu diễn bằng sơ đồ sau: . 21
2. Hạch toán các trường hợp phát sinh tại công ty . 22
2.1. Hạch toán thuế GTGT đầu vào 22
2.2. Hạch toán thuế GTGT đầu ra . 25
2.3. Hạch toán thuế GTGT được khấu trừ ,thuế GTGT phải nộp 29
3. Sổ sách kế toán 30
I. NHỮNG THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN TRONG VIỆC KẾ TOÁN THUẾ GTGT CỦA CÔNG TY ĐIỆN MÁY VÀ KÝ THUẬT CÔNG NGHỆ ĐÀ NẴNG 33
II. ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN NÓI CHUNG VÀ KẾ TOÁN THUẾ GTGT NÓI RIÊNG TẠI CÔNG TY ĐIỆN MÁY VÀ KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ ĐÀ NẴNG . 34
1. Vế tổ chức bộ máy kế toán công ty 34
2. Về số sách kế toán 34
3. Về tính toán xác định và kế toán thuế GTGT . 34
4. Về trách nhiệm kê khai và thực hiện nghĩa vụ nộp thuế GTGT . 35
III. MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN THUẾ GTGT TẠI CÔNG TY ĐIỆN MÁY VÀ KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ 35
1. Hoàn thiện tổ chức bộ máy kế toán 35
2. Hoàn thiện về sổ sách kế toán và công tác kế toán thuế GTGT . 35
3. Về trách nhiệm kê khai thuế GTGT 38
4. Nhận xét đánh giá và so sánh lý luận đã học ở trường với thực tế tại công ty . 38


Xem Thêm: Công tác kế toán thuế gtgt tại công ty điện máy và kỹ thuật đà nẵng
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Công tác kế toán thuế gtgt tại công ty điện máy và kỹ thuật đà nẵng sẽ giúp ích cho bạn.