Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp tại Công ty xây dựng Sông Đà 8
LỜI NÓI ĐẦU

Xây dựng cơ bản (XDCB) là ngành sản xuất vật chất tạo ra cơ sở vật chất kỹ thuật cho nền kinh tế quốc dân. Hàng năm chiếm khoảng 30% vốn đầu tư của cả nước. Sản phẩm của ngành XDCB là công trình có giá trị lớn, thời gian sử dụng lâu dài nên có ý nghĩa quan trọng về mặt kinh tế. Bên cạnh đó sản phẩm xây dựng cơ bản còn có ý nghĩa thẩm mỹ, phong cách kiến trúc nên còn có ý nghĩa quan trọng về văn hoá xã hội.
Trong bối cảnh nước ta hiện nay đang thực hiện buớc chuyển đổi cơ chế kinh tế ,việc hiện đại hoá cơ sở hạ tầng trong thực tế đang diễn ra rất nhanh ở khắp mọi nơi, làm thay đổi bộ mặt đất nước từng ngày. Điều đó không chỉ có ý nghĩa là khối luợng công việc của ngành XDCB tăng lên mà song song với nó là số vốn đầu tư XDCB cũng gia tăng. Vấn đề đặt ra là làm sao quản lý vốn một cách có hiệu quả, khắc phục tình trạng lãng phí, thất thoát vốn trong kinh doanh. Xây lắp phải trải qua nhiều khâu (thiết kế lập dự án, thi công, nghiệm thu, .) thời gian lại kéo dài. Cũng như các doanh nghiệp khác chi phí sản xuất và tính giá thành là thước đo trình độ công nghệ sản xuất và trình độ quản lý sản xuất của doanh nghiệp kinh doanh xây lắp. Dưới góc độ quản lý kinh tế vĩ mô, hoạch toán đúng chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm sẽ giúp doanh nghiệp có cái nhìn đúng đắn về thực trạng , khả năng của mình. Thông qua những thông tin về chi phí sản xuất tính đúng giá thành sản phẩm, do kế toán cung cấp ,người quản lý doanh nghiệp nắm được chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm của từng loại hoạt động, từng loại sản phẩm, lao vụ, dịch vụ cũng như kết quả của toàn bộ hoạt động cản xuất kinh doanh, để phân tích, đánh giá tình hình thực hiện các định mức chi phí và dự toán chi phí, tình hình sử dụng tài sản, vật tư, lao động, tiền vốn, tình hình thực hiện kế hoạch giá thành sản phẩm . Từ đó tìm cách cải tiến đổi mới công nghệ sản xuất , tổ chức quản lý khoa học, hiệu quả nhằm tiết kiêm chi phí không cần thiết, hạ giá thành sản phẩm , tăng khả năng cạnh trên thị trường . Chính vì thế hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm vốn là phần hành cơ bản của công tác kế toán, lại có ý nghĩa quan trọng đối với các doanh nghiệp xây lắp nói riêng và xã hội nói chung.
Nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề này nên em đã chọn chuyên đề "Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp tại Công ty xây dựng Sông Đà 8" để viết chuyên đề thực tập khi thực tập .
Mục tiêu của chuyên đề là vận dụng lý luận về hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm đã học ở trường vào nghiên cứu thực tiễn công việc ở Công ty xây dựng Sông Đà 8, từ đó phân tích những điều còn tồn tại góp phần nhỏ vào việc hoàn thiện công tác hạch toán ở công ty.
Nội dung của chuyên đề gồm 3 phần:
Phần I: Cơ sở lý luận về hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty XD Sông Đà 8.
Phần II: Thực trạng hoạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty xây dựng Sông Đà 8.
Phần III: Phương hướng hoàn thiện công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty xây dựng Sông Đà 8.

MỤC LỤC

PHẦN I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP 3

I. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM 3
1.1. Chi phí sản xuất và các loại chi phí sản xuất 3
1.2. Giá thành sản phẩm và các loại giá thành sản phẩm. 6
1.3. Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm 8
II. HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP 10
2.1. Đặc điểm của hoạt dộng kinh doanh xây lắp có ảnh hưởng dến hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp 10
2.2. Bản chất và nội dung kinh tế của chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm xây lắp 11
2.3. Hạch toán chi phí và tính giá thành sản phẩm xây lắp 14
2.4. Hạch toán thiệt hại trong xây lắp 26
2.5. Tổng hợp chi phí sản xuất . 26
2.6. Hạch toán sản phẩm dở dang trong doanh nghiệp xây lắp. 27
2.7. Tính giá thành công tác xây lắp. 28
2.8. Hạch toán bàn giao công trình và xác định kết quả kinh doanh 29
III. CÁC HÌNH THỨC SỔ KẾ TOÁN THƯỜNG DÙNG ĐỂ HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM 30
3.1. Hình thức kế toán nhật ký chứng từ. 30
3.2. Hình thức nhật ký chung 32
3.3. Hình thức nhật ký- sổ cái 33
3.4. Hình thức chứng từ ghi sổ. 34
PHẦN II: THỰC TRẠNG HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY XÂY DỰNG SÔNG ĐÀ
I. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ TỔ CHỨC KẾ TOÁN CỦA CÔNG TY XÂY DỰNG SÔNG ĐÀ 8 35
1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty xây dựng sông đà 8 35
2. Chức năng nhiệm vụ sản xuất của Công ty Xây dựng Sông Đà 8 38
3.Đặc điểm tổ chức bộ máy sản xuất và quản lý ở công ty 38
4. Tổ chức kế toán tại công ty xây dựng Sông Đà 8 40
II. TÌNH HÌNH THỰC TẾ VỀ TỔ CHỨC HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH CÔNG TÁC XÂY LẮP Ở CÔNG TY XÂY DỰNG SÔNG ĐÀ 8. 43
1. Đối tượng tập hợp chi phí sản phẩm xây lắp 43
2- Công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Xây dựng Sông Đà 8 44
2.1 Tập hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp: 44
2.2. Tập hợp chi phí nhân công trực tiếp 51
2.3. Chi phí sản xuất chung. 56
2.4. Tổng hợp chi phí sản xuất cuối tháng, cuối quý. 61
2.5. Đánh giá sản phẩm làm dở tại Công ty xây dựng Sông Đà 8. 63
2.6. Tính giá thành công trình xây dựng 65
PHẦN III: PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY XÂY DỰNG SÔNG ĐÀ 8 68
KẾT LUẬN 80
TÀI LIỆU THAM KHẢO 81


Xem Thêm: Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp tại Công ty xây dựn
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp tại Công ty xây dựn sẽ giúp ích cho bạn.