Tổ chức công tác kế toán tổng hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở Công ty xuất nhập khẩu thuỷ sản nam Hà Tĩnh

LỜI NÓI ĐẦU

Trong những năm gần đây, nền kinh tế nước ta đang chuyển mình theo cơ chế mới – cơ chế thị trường có sự điều tiết của Nhà nước. Cùng với quá trình chuyển đổi đó nhiều loại hình công ty và doanh nghiệp đã xuất hiện. Các công ty và doanh nghiệp phải cạnh tranh với nhau để tồn tại và phát triển, phải tìm hướng đi thích hợp.
Mục tiêu đầu tiênn đặt ra và cũng là mục tiêu cuối cùng của các công ty và doanh nghiệp trong nền kinh tế là lợi nhuận. Ngay từ khi bước vào hoạt động cũng như trong suốt quá trình phát triển của công ty và doanh nghiệp, các nhà quản lý luôn đưa ra câu hỏi: “Làm thế nào để tăng lợi nhuận của doanh nghiệp càng cao càng tốt”. Để đạt được mục tiêu đó, một mặt doanh nghiệp phải có chiến lược thị trường tốt nhằm đẩy mạnh bán ra, mở rộng thị phần, tăng doanh thu. Mặt khác phải hạ thấp giá thành sản phẩm, một biện pháp ít tốn kém nhưng mang lại hiệu quả kinh tế lâu dài. Trong doanh nghiệp giá thành là hệ quả tất yếu của quá trình bỏ ra chi phí. Muốn hạ giá thành sản phẩm phải sử dụng tiết kiệm chi phí và có hiệu quả sao cho với lượng chi phí bỏ ra rất ít.
Do vậy, hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm có vai trò đặc biệt quan trọng trong công tác hạch toán kinh tế ở bất kỳ doanh nghiệp nào, là trung tâm của toàn bộ quá trình kế toán. Xuất phát từ tầm quan trọng đó, trong thời gian thực tập tại công ty XN và thuỷ sản nam Hà Tĩnh em đã mạnh dạn đi sau tìm hiểu về đề tài: "Tổ chức công tác kế toán tổng hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở Công ty xuất nhập khẩu thuỷ sản nam Hà Tĩnh".
Bài viết ngoài phần mở đầu và kết luận gồm có ba chương:
Chương I: Lý luận chung về kế toán tập hợp, chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp sản xuất.
Chương II: Thực trạng công tác kế toán tập hợp, chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty xuất nhập khẩu thuỷ sản Hà Tĩnh.
- Chương III: Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở Công ty xuất nhập khẩu thuỷ sản nam Hà Tĩnh.
Mặc dù đã được sự giúp đỡ nhiệt tình của các anh chị phòng kế toán, các bác trong ban quản lý, lãnh đạo công ty, cùng sự hướng dẫn của thầy, cô giáo đã quan tâm chỉ bảo tận tình để em hoàn thành bài viết này. Nhưng do nhận thức còn hạn chế và kinh nghiệm thực tế chưa sâu sắc, thời gian thực tập không nhiều nên bài viết chắc chắn còn nhiều thiếu sót. Em rất mong nhận được sự chỉ bảo của thầy cô giáo và đóng góp của độc giả để bài viết của em được hoàn thiện hơn nữa.
MỤC LỤC

CHƯƠNG I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH SẢN PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT 3

I. CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP 3
1. Sự cần thiết phải tổ chức khoa học công tác tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 3
1.1. Sự cần thiết phải tổ chức khoa học công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tíh giá thành sản phẩm 3
1.2. Nhiệm vụ kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 4
2. Chi phí sản xuất và phân loại chi phí sản xuất 4
2.1. Chi phí sản xuất 4
2.2. Phân loại chi phí sản xuất 5
3. Giá thành sản phẩm và phân loại giá thành sản phẩm: 8
3.1. Giá thành sản phẩm 8
3.2. Phân loại giá thành sản phẩm 8
3.3. Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm 9
II. KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM 10
1. Đối tượng kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 10
1.1. Đối tượng kế toán tập hợp chi phí sản xuất 10
1.2. Đối tượng tính giá thành 10
1.3. Mối quan hệ giữa đối tượng tập hợp chi phí và đối tượng tính giá thành sản phẩm. 11
2. Phương pháp kế toán tập hợp chi phí sản xuất 12
2.1. Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất 12
2.2. Kế toán tập hợp và phân bổ chi phí sản xuất 13
3. Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ 19
3.1. Đánh giá sản phẩm dở dang theo chi phí vật liệu chính trực tiếp hoặc chi phí NVLTT 20
3.2. Đánh giá sản phẩm dở dang theo khối lượng sản phẩm hoàn thành tương đương 21
3.3. Đánh giá sản phẩm dở dang theo chi phí sản xuất định mức 22
4. Phương pháp tính giá thành sản phẩm 22
4.1. Phương pháp tính giá thành giản đơn (Phương pháp tính giá thành trực tiếp) 22
4.2. Phương pháp tính giá thành phân bước 23
4.3. Phương pháp tính giá thành theo đơn đặt hàng 24
4.4. Phương pháp tính loại trừ chi phí 25
4.5. Phương pháp tính giá thành theo hệ số 26
4.6. Phương pháp tính giá thành theo tỷ lệ 27
CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀTÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU THUỶ SẢNNAM HÀ TĨNH 28
I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG CỦA CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU NAM HÀ TĨNH 28
1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty 28
2. Đặc điểm tổ chức hoạt động sản xuất của Công ty XNK thuỷ sản Nam Hà Tĩnh và quy trình công nghệ 30
3. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý 34
4. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán 37
4.1. Đặc điểm tổ chức kế toán của Công ty 37
4.2. Bộ máy kế toán của Công ty 37
4.3. Hình thức kế toán 39
4.4. Hình thức tổ chức kế toán 40
4.5. Phương pháp hạch toán hàng tồn kho 41
4.6. Phương pháp tính thuế giá trị gia tăng (GTGT) 41
II. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Ở CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU THUỶ SẢN NAM HÀ TĨNH 41
1. Phân loại chi phí sản xuất ở Công ty 41
2. Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty 44
2.1. Đối tượng kế toán tập hợp chi phí sản xuất 44
2.2. Đối tượng tính giá thành 44
3. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất 44
3.1. Kế toán tập hợp và phân bổ chi phí nguyên vật liệu TT 44
3.2. Kế toán tập hợp và phân bổ CPNCTT 46
3.3. Kế toán tập hợp và phân bổ chi phí sản xuất chung 50
3.4. Tập hợp chi phí toàn doanh nghiệp 56
4. Kế toán giá thành sản phẩm 57
4.1. Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ 57
4.2. Tính giá thành sản phẩm 57
III. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ CÔNG TÁC TỔ CHỨC KẾ TOÁN CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU THUỶ SẢN NAM HÀ TĨNH 58
1. Những mặt đạt được 58
2. Những hạn chế và nguyên nhân 58
CHƯƠNG III: MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SỬA CHỮA VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Ở CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU THUỶ SẢN NAM HÀ TĨNH 60
I. NHỮNG ƯU ĐIỂM VÀ NHỮNG TỒN TẠI CẦN TIẾP TỤC HOÀN THIỆN 60
1. Những ưu điểm 60
2. Một số mặt cần tiếp tục hoàn thiện về kế toán chi phí nhân công trực tiếp. 62
II. PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Ở CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU THUỶ SẢN NAM HÀ TĨNH 62
1. Về kế toán chi phí nhân công trực tiếp 62
2. Tăng cường tin học hoá công tác kế toán 63
KẾT LUẬN 64
CÁC LOẠI BẢNG BIỂU 65
Để tải tài liệu này, bạn chỉ được dùng phương thức sau để nạp gold
» Nạp gold qua thẻ cào điện thoại (Tiết kiệm 50% so với SMS)
» Nạp gold qua chuyển khoản Ngân Hàng (Tiết kiệm 70% so với SMS)
Lưu ý: Không áp dụng phương thức nhắn tin SMS để tải tài liệu này


Xem Thêm: Tổ chức công tác kế toán tổng hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở Công ty xuất nhập kh
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tổ chức công tác kế toán tổng hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở Công ty xuất nhập kh sẽ giúp ích cho bạn.