Tổ chức kế toán nguyên vật liệu với việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Xí nghiệp Đầu máy Hà Nội


LỜI MỞ ĐẦU
Năm 1986 là một cột mốc lớn trong tiến trình lịch sử của đất nước ta: Từ cơ chế tập trung quan liêu bao cấp chuyển sang cơ chế thị trường. Điều này đã tạo ra những vận hội và thời cơ lớn cho các doanh nghiệp hoạt động, tuy nhiên nó cũng đặt ra cho mỗi một tổ chức những khó khăn và thách thức đòi hỏi phải vượt qua để tồn tại và phát triển.
Đối với bất cứ một doanh nghiệp nào hoạt động trong cơ chế thị trường, việc đảm bảo đúng, đủ và kịp thời về số lượng và chất lượng các yếu tố của quá trình sản xuất là nhiệm vụ đóng vai trò then chốt quyết định đến sự thành bại của doanh nghiệp. Trong đó, nguyên vật liệu là yếu tố đóng vai trò rất quan trọng làm nên sự thành công của sản phẩm và tạo ưu thế cho doanh nghiệp trong điều kiện cạnh tranh khốc liệt trên thị trường. Do đó, quản lý vật liệu và tổ chức hạch toán nguyên vật liệu một cách khoa học và hợp lý là điều rất cần thiết, vì nó không những đảm bảo cho quá trình sản xuất không bị ngừng trệ mà còn góp phần giảm thiểu chi phí nguyên vật liệu trong giá thành sản xuất, nâng cao hiệu quả của quá trình sản xuất kinh doanh.
Hiểu và nhận thức được tầm quan trọng của nguyên vật liệu và công tác hạch toán nguyên vật liệu là một điều hết sức cần thiết. Xuất phát từ điều này, cùng với sự giúp đỡ tận tình của cô giáo Trần thị Phượng, trong thời gian thực tập tại Xí nghiệp Đầu máy Hà Nội, em đã chọn đề tài cho bài chuyên đề tốt nghiệp của mình là:
“Tổ chức kế toán nguyên vật liệu với việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Xí nghiệp Đầu máy Hà Nội”
Kết cấu của luận văn gồm 3 phần:
Phần I – Những vấn đề lý luận chung về tổ chức hạch toán nguyên vật liệu với việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động trong doanh nghiệp.
Phần II – Thực trạng về tổ chức hạch toán nguyên vật liệu với việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại xí nghiệp đầu máy Hà Nội.
Phần III – Một số nhận xét và kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác tổ chức hạch toán nguyên vật liệu và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại xí nghiệp đầu máy Hà Nội.

MỤC LỤC
Lời mở đầu
PHẦN I – NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ TỔ CHỨC HẠCH TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU VỚI VIỆC NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TRONG DOANH NGHIỆP

I – Nguyên vật liệu - đặc điểm và sự cần thiết phải tổ chức hạch toán
1. Đặc điểm nguyên vật liệu
2.Yêu cầu quản lý nguyên vật liệu
3. Sự cần thiết phải tổ chức hạch toán nguyên vật liệu và nhiệm vụ hạch toán
II - Phân loại và tính giá nguyên vật liệu
1. Phân loại nguyên vật liệu
2. Tính giá nguyên vật liệu
III - Tổ chức kế toán nguyên vật liệu
1. Tổ chức chứng từ kế toán
2. Tổ chức hạch toán chi tiết nguyên vật liệu
3. Tổ chức hạch toán tổng hợp nguyên vật liệu
4. Kế toán dự phòng giảm giá nguyên vật liệu
5. Hệ thống sổ sử dụng trong kế toán nguyên vật liệu
IV – So sánh giữa chuẩn mực kế toán VN với chế độ kế toán cũ và với chuẩn mực kế toán quốc tế về việc tổ chức hạch toán nguyên vật liệu
1. So sánh giữa chuẩn mực kế toán VN với chế độ kế toán cũ
2. So sánh giữa chuẩn mực kế toán VN với chuẩn mực kế toán quốc tế
V – Phân tích đánh giá tình hình cung cấp, dự trữ và sử dụng nguyên vật liệu với việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động
1. Phân tích đánh giá tình hình cung cấp, dự trữ và sử dụng nguyên vật liệu
2. Các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sử dụng vốn lưu động
3. Mối quan hệ giữa tăng cường quản lý trong công tác cung ứng, dự trữ và sử dụng vật tư với việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động
PHẦN II – THỰC TRẠNG TỔ CHỨC HẠCH TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU VỚI VIỆC NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI XÍ NGHIỆP ĐẦU MÁY HÀ NỘI
I - Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh và đặc điểm tổ chức công tác kế toán ở xí nghiệp đầu máy Hà Nội ảnh hưởng đến công tác hạch toán nguyên vật liệu
1. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh tại xí nghiệp đầu máy Hà Nội
2. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại xí nghiệp
II - Đặc điểm nguyên vật liệu sử dụng tại xí nghiệp đầu máy Hà Nội
1. Đặc điểm và phân loại nguyên vật liệu tại xí nghiệp.
2. Tính giá nguyên vật liệu tại xí nghiệp
III – Hạch toán chi tiết nguyên vật liệu tại xí nghiệp đầu máy Hà Nội
1. Tổ chức chứng từ ban đầu
2. Hạch toán chi tiết nguyên vật liệu
IV – Hach toán tổng hợp nguyên vật liệu tại xí nghiệp đầu máy Hà Nội
1. Phương pháp hạch toán hàng tồn kho và phương pháp tính thuế GTGT tại xí nghiệp
2. Hach toán tổng hợp nhập nguyên vật liệu tại xí nghiệp
3. Hạch toán tổng hợp xuất nguyên vật liệu tại xí nghiệp
4. Hạch toán nguyên vật liệu thừa thiếu khi kiểm kê
V - Đánh giá tình hình cung ứng, dự trữ và sử dụng nguyên vật liệu với việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại xí nghiệp đầu máy Hà Nội
PHẦN III - MỘT SỐ NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TỔ CHỨC HẠCH TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU VÀ VIỆC NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TẠI XÍ NGHIỆP ĐẦU MÁY HÀ NỘI
I – Sự cần thiết phải hoàn thiện công tác hạch toán nguyên vật liệu ở xí nghiệp đầu máy Hà Nội
II – Nhận xét, đánh giá ưu, nhược điểm về tình hình quản lý, sử dụng và hạch toán nguyên vật liệu tại xí nghiệp đầu máy Hà Nội
III – Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác tổ chức hạch toán nguyên vật liệu và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động
1. Ý kiến đề xuất với xí nghiệp đầu máy Hà Nội
2. Ý kiến đề xuất với chế độ kế toán nhằm hoàn thiện công tác hạch toán NVL trong doanh nghiệp
Lời kết luận


Xem Thêm: Tổ chức kế toán nguyên vật liệu với việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Xí nghiệp Đầu má
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tổ chức kế toán nguyên vật liệu với việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Xí nghiệp Đầu má sẽ giúp ích cho bạn.