Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Chi nhánh Công ty Đông Nam dược Bảo Long

LỜI NÓI ĐẦU

Cùng với sự tăng trưởng kinh tế trên phạm vi toàn cầu, nền kinh tế Việt Nam cũng đang trên đà khởi sắc. Năm 2001, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 6.8%, đứng thứ 2 Châu Á và Việt Nam được coi là thị trường đầu tư ổn định nhất khu vực Châu Á - Thái Bình Dương. Có được thành công đó là do Đảng ta đã đưa ra các chính sách kinh tế phù hợp với thực tiễn đất nước. Nền kinh tế nhiều thành phần đã điều chỉnh quan hệ sản xuất phù hợp với tính chất, trình độ và yêu cầu phát triển của lực lượng sản xuất. Cơ chế thị trường tạo cho các doanh nghiệp nhiều cơ hội mới nhưng cũng đặt các doanh nghiệp vào môi trường cạnh tranh gay gắt. Để tồn tại và phát triển một cách vững chắc, các doanh nghiệp phải luôn phấn đấu nâng cao chất lượng, hạ giá thành sản phẩm để có thể cạnh tranh với các doanh nghiệp khác. Trong điều kiện đó, nhiệm vụ phấn đấu tiết kiệm chi phí sản xuất, hạ giá thành sản phẩm là một trong những mối quan tâm hàng đầu, là nhiệm vụ hết sức quan trọng của doanh nghiệp. Vì vậy, công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm một cách khoa học, hợp lý, chính xác và kịp thời là yêu cầu thiết thực đối với việc hạch toán kế toán trong các doanh nghiệp, giúp các nhà quản lý đưa ra các quyết định quản lý phù hợp và kịp thời đối với hoạt động sản xuất kinh doanh thực tế của doanh nghiệp.
Trong thời gian thực tập tại Chi nhánh Công ty Đông nam dược Bảo Long tại Hà Tây, em đã lựa chọn đề tài "Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Chi nhánh Công ty Đông Nam dược Bảo Long" để nghiên cứu trên cơ sở phân tích những vấn đề lý luận và thực tiễn về chi phí để xác định rõ đối tượng tập hợp chi phí, đối tượng tính giá thành. Qua đó mong muốn góp phần hoàn thiện hơn công tác kế toán nói chung và phần hành kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành nói riêng ở Chi nhánh Công ty Đông nam dược Bảo Long.
Với đối tượng nghiên cứu là kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm Đông dược tại Chi nhánh Công ty Đông nam dược Bảo Long, khoá luận đi sâu nghiên cứu các nội dung chủ yếu sau:
- Xác định bản chất, nội dung, phương pháp kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm.
- Xác định đối tượng tập hợp chi phí sản xuất và đối tượng tính giá thành phù hợp.
- Phân tích, đánh giá tình hình thực tế kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm Đông dược ở Chi nhánh Công ty Đông nam dược Bảo Long, chỉ rõ những tồn tại và phương hướng đổi mới.
Từ mục đích, đối tượng và phạm vi nghiên cứu trên, nội dung khoá luận ngoài Lời nói đầu và Phần kết luận, được chia thành 3 phần:
Phần I: Những lý luận cơ bản về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại các doanh nghiệp sản xuất.
Phần II: Thực trạng kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Chi nhánh Công ty Đông nam dược Bảo Long.
Phần III: Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Chi nhánh Công ty Đông nam dược Bảo Long.
MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU
PHẦN I: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT.

1.1 Bản chất, nội dung kinh tế của CPSX và giá thành sản phẩm.
1.2 Phân loại chi phí sản xuất và phân loại giá thành sản phẩm.
1.2.1 Phân loại chi phí sản xuất
1.2.2 Phân loại giá thành sản phẩm.
1.2.3 Yêu cầu quản lý CPSX và tính giá thành sản phẩm.
1.3 Đối tượng kế toán CPSX và tính giá thành sản phẩm
1.3.1 Đối tượng kế toán CPSX.
1.3.2 Đối tượng tính giá thành
1.3.3 Mối quan hệ và sự khác nhau giữa đối tượng kế toán CPSX và đối tượng tính giá thành sản phẩm.
1.4 Quy trình kế toán CPSX và tính sản phẩm trong doanh nghiệp
1.5 Phương pháp kế toán CPSX.
1.5.1 Kế toán chi phí sản xuất theo phương pháp KKTX.
1.5.2 Kế toán chi phí sản xuất theo phương pháp KKĐK
1.6 Phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang.
1.6.1 Xác định giá trị SPDD theo chi phí NVLTT
1.6.2 Xác định giá trị SPDD theo khối lượng hoàn thành tương đương
1.6.3 Xác định giá trị SPDD theo chi phí định mức.
1.7 Phương pháp tính giá thành sản phẩm
1.7.1 Kỳ tính giá thành
1.7.2 Các phương pháp tính giá thành
1.8 Hình thức sổ kế toán sử dụng kế toán CFSX và tính giá thành sản phẩm
PHẦN II: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CPSX VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CHI NHÁNH CÔNG TY ĐÔNG NAM DƯỢC BẢO LONG
2.1 Tổng quan về Chi nhánh Công ty Đông nam dược Bảo Long
2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển
2.1.2 Đặc điểm quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm
2.1.3 Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý
2.1.4 Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán
2.2 Thực trạng kế toán CPSX và tính giá thành sản phẩm tại Chi nhánh Công ty Đông nam dược Bảo Long.
2.2.1 Đặc điểm chi phí và đối tượng kế toán chi phí
2.2.2 Kế toán chi phí sản xuất.
2.2.2.1 Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp
2.2.2.2 Kế toán chi phí nhân công trực tiếp
2.2.2.3 Kế toán chi phí sản xuất chung
2.2.2.4 Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất toàn Công ty
2.2.3 Phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang.
2.2.4 Tình hình thực tế về công tác tính giá thành sản phẩm tại Chi nhánh Công ty Đông Nam dược Bảo Long
2.2.4.1 Đối tượng và kỳ tính giá thành
2.2.4.2 Phương pháp tính giá thành
PHẦN III: HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CPSX VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CHI NHÁNH CÔNG TY ĐÔNG NAM DƯỢC BẢO LONG
3.1. Nhận xét chung về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Chi nhánh Công ty Đông Nam dược Bảo Long
3.1.1 Những ưu điểm về kế toán CPSX và tính giá thành sản phẩm tại Công ty
3.1.2 Một số hạn chế trong phần hành kế toán CPSX và tính giá thành sản phẩm tại Chi nhánh Công ty Đông nam dược Bảo Long
3.2. Một số ý kiến nhằm hoàn thiện kế toán CPSX và tính giá thành sản phẩm tại Chi nhánh Công ty Đông Nam dược Bảo Long
ý kiến 1: Hoàn thiện phương pháp đánh giá SPDD
ý kiến 2: Hoàn thiện phương pháp hạch toán chi phí sản xuất chung
ý kiến 3: Mở các sổ theo dõi chi tiết chi phí sản xuất
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO


Xem Thêm: Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Chi nhánh Công ty Đông Nam dược Bảo Long
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Chi nhánh Công ty Đông Nam dược Bảo Long sẽ giúp ích cho bạn.