​Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty 789 – Bộ Quốc phòng
LỜI MỞ ĐẦU

Xây dựng cơ bản là ngành sản xuất vật chất tạo ra cơ sở kỹ thuật cho nền kinh tế quốc dân, sử dụng lượng vốn tích luỹ rất lớn của xã hội, đóng góp đáng kể vào GDP, là điều kiện thu hút vốn nước ngoài trong quá trình công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước. Trong xu hướng phát triển chung, đặc biệt trong cơ chế thị trường, lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản có tốc độ phát triển nhanh chưa từng có ở nước ta. Điều đó có nghĩa là vốn đầu tư xây dựng cơ bản cũng tăng lên. Vấn đề đặt ra ở đây là làm sao quản lý vốn có hiệu quả, khắc phục tình trạng lãng phí thất thoát trong điều kiện sản xuất xây dựng cơ bản trải qua nhiều khâu (thiết kế, dự toán, thi công, nghiệm thu .) địa bàn sản xuất luôn luôn thay đổi, với thời gian có khi lên tới vài năm.
Chính vì thế hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm là công tác hạch toán trọng tâm, không thể thiếu đối với các công trình xây dựng lắp đặt nói riêng và xã hội nói chung. Với nhà nước, hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp xây lắp là cơ sở để nhà nước kiểm soát vốn đầu tư xây dựng cơ bản và thu thuế. Với các doanh nghiệp muốn phát triển kinh tế bền vững lâu dài, ổn định phải tuân thủ theo đúng nguyên tắc thị trường. Do đó điều tiên quyết là doanh nghiệp phải ứng xử giá một cách linh hoạt hiểu rõ chi phí bỏ ra trong quá trình sản xuất kinh doanh để tìm cách giảm và bỏ những chi phí không cần thiết để thu được lợi nhuận. Muốn vậy, chỉ có hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm chính xác đầy đủ các yếu tố đã bỏ ra trong quá trình sản xuất kinh doanh thì mới cung cấp được các thông tin chính xác cho quản lý.
Qua thời gian thực tập tại Công ty 789-BQP, nhận thức rõ vai trò, vị trí của vấn đề nên em chọn đề tài: Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty 789 – Bộ Quốc phòng. Mục đích của đề tài là vận dụng lý thuyết về hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp vào nghiên cứu thực tế vấn đề này tại công ty 789-BQP. Trên cơ sở đó phân tích những tồn tại nhằm góp phần nhỏ vào hoàn thiện công tác kế toán tại công ty.
Để đạt mục đích trên, bố cục luận văn ngoài phần mở đầu và kết luận bao gồm 3 phần chính:
Phần I: Lý luận chung về hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp.
Phần II: Thực trạng hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty 789-BQP.
Phần III: Hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty 789-BQP.
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
PHẦN I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP KINH DOANH XÂY LẮP

I. Đặc điểm hoạt động kinh doanh xây lắp có ảnh hưởng đến hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm
II. Bản chất và nội dung kinh tế của chi phí và tính giá thành sản phẩm xây lắp
1. Chi phí xây lắp
2. Giá thành xây lắp
3. Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm
III. Đối tượng và phương pháp hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp
1. Đối tượng và phương pháp hạch toán chi phí sản xuất
2. Đối tượng và phương pháp tính giá thành sản phẩm xây lắp
3. Trình tự hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm
IV. Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các đơn vị kinh doanh xây lắp
1. Tài khoản hạch toán
2. Hạch toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp
3. Hạch toán chi phí nhân công trực tiếp
4. Hạch toán chi phí sử dụng máy thi công
5. Hạch toán chi phí sản xuất chung
6. Hạch toán thiệt hại trong sản xuất
7. Tổng hợp chi phí sản xuất, kiểm kê và đánh giá sản phẩm dở dang
V. Đặc điểm hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm một số nước trên thế giới
1. Khái quát chung
2. Về phương pháp hạch toán
PHẦN II: THỰC TRẠNG HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY 789 - BQP
I. Đặc điểm kinh tế kỹ thuật và tổ chức bộ máy quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty xây lắp 789 – Bộ Quốc phòng có ảnh hưởng đến hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm
1. Đặc điểm kinh tế kỹ thuật
2. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh
II. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán và bộ sổ kế toán tại Công ty 789-BQP
1. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán
2. Đặc điểm tổ chức bộ sổ kế toán
III. Hạch toán chi phí sản xuất tại Công ty 789 - BQP
1. Đối tượng, phương pháp hạch toán chi phí
2. Nội dung và trình tự hạch toán
IV. Hạch toán tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty 789 – Bộ Quốc phòng
1. Đối tượng tính giá thành sản phẩm
2. Phương pháp hạch toán giá thành sản phẩm
PHẦN III: HOÀN THIỆN HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY 789 – BỘ QUỐC PHÒNG
I. Đánh giá công tác hạch toán tại Công ty 789 – Bộ Quốc phòng
II. Phương hướng hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty 789 – Bộ Quốc phòng
1. Hoàn thiện việc luân chuyển chứng từ
2. Hoàn thiện hạch toán chi phí nhân công trực tiếp
3. Hoàn thiện hạch toán chi phí nhân công trực tiếp
4. Hoàn thiện hạch toán chi phí máy thi công
5. Hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất chung
6. Hoàn thiện hạch toán các khoản thiệt hại trong sản xuất
7. Hoàn thiện việc áp dụng máy vi tính cho công tác kế toán
8. Hoàn thiện sổ sách kế toán
KẾT LUẬN


Xem Thêm: Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty 789 – Bộ Quốc phòng
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty 789 – Bộ Quốc phòng sẽ giúp ích cho bạn.