Một số biện pháp hạ giá thành tại công ty cổ phần Vật liệu xây dựng Lào Cai
LỜI NÓI ĐẦU

Trong nền kinh tế thị trường, lợi nhuận là mục đích mà hầu hết các doanh nghiệp đều hướng tới. Để đạt được mục đích này, các doanh nghiệp phải dùng nhiều biện pháp khác nhau, trong đó biện pháp hiệu quả mà hầu hết các nhà doanh nghiệp đều áp dụng đó là phấn đấu không ngừng tiết kiệm chi phí sản xuất hạ giá thành sản phẩm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.
Trong các doanh nghiệp sản xuất, chi phí thường chiếm một tỷ trọng lớn và có tính quyết định đến giá thành sản phẩm, chi phí và giá thành được coi là hai chỉ tiêu cơ bản có mói quan hệ khăng khít với nhau trong hệ thống chỉ tiêu kinh tế tài chính của một doanh nghiệp nhằm đánh giá hiệu quả kinh tế của doanh nghiệp từng chu kỳ kinh tế. Để tiết kiệm chi phí, giá thành sản phẩm có ý nghĩa to lớn đối với việc tăng tích luỹ của doanh nghiệp, cải thiện đời sống người lao động, đóng góp của cải vật chất cho nền kinh tế quốc dân.
Trong các công cụ quản lý kinh tế nói chung, quản lý sản xuất nói riêng, kế toán giữ vai trò quan trọng, những thông tin do kế toán cung cấp sẽ là căn cứ để doanh nghiệp thấy rõ được tình hình tài chính của mình, tình hình thực hiện các định mức chi phí, từ đó giúp doanh nghiệp phấn đấu tiết kiệm chi phí, hạ giá thành sản phẩm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Chính vì vậy trong công tác kế toán, kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm giữ vai trò quan trọng, nhận thức được tầm quan trọng đó, sau một thời gian thực tập tại Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng Lào Cao, em đã lựa chọn nghiên cứu đề tài "Một số biện pháp hạ giá thành tại công ty cổ phần Vật liệu xây dựng Lào Cai", nhằm tìm hiểu công tác tập hợp chi phí và tính giá thành của công ty.
Toàn bộ thiết kế đồ án tốt nghiệp, ngoài lời nói đầu, kết luận và tài liệu tham khảo được kết cấu thành 3 chương.
Chương I: Cơ sở lý luận về chi phí và giá thành sản phẩm
Chương II: Phân tích tình hình thực hiện giá thành sản phẩm Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng Lào Cai.
Chương III: Đề xuất một số biện pháp giảm giá thành sản phẩm của Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng Lào Cai.
MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU
Chương I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHI PHÍ - GIÁ THÀNH

1.1. CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM
1.1.1. Chi phí sản xuất trong doanh nghiệp sản xuất
1.1.1.1. Phân loại chi phí sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp sản xuất
1.1.1.2. Phân loại chi phí sản xuất kinh doanh theo nội dung tính chất kinh tế của các yếu tố chi phí
1.1.1.2.1. Phân loại chi phí sản xuất kinh doanh theo mục đích công dụng kinh tế theo địa điểm phát sinh
1.1.1.2.2. Phân loại chi phí theo mối quan hệ giữa chi phí đối tượng tính chi phí
1.1.1.3. Phân loại này thì chi phí được chia thành 2 loại
1.2. GIÁ THÀNH SẢN PHẨM
1.2.1. Khái niệm giá thành sản phẩm
1.2.2. Phân loại giá thành sản phẩm
1.2.2.2. Phân loại giá thành theo phạm vi tính toán
1.3. MỐI QUAN HỆ GIỮA CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM
1.3.1. Phương pháp tính giá thành theo đơn đặt hàng
1.3.2. Phương pháp tính giá thành loại trừ chi phí sản xuất sản phẩm phụ
1.3.3. Phương pháp giá thành theo hệ số
1.3.4. Phương pháp tính giá thành theo định mức
Chương II: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH THỰC HIỆN GIÁ THÀNH Ở CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG LÀO CAI
2.1. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG LÀO CAI
2.1.1. Chức năng nhiệm vụ công ty
2.1.2. Dây truyền công nghệ
2.1.2.1. Dây chuyền sản xuất Gạch
Sơ đồ công nghệ sản xuất vật liệu xây dựng
2.1.3. Nguồn nhân lực của công ty
2.1.4. Tổ chức sản xuất và bộ máy quản lý
2.1.4. Tài sản và nguồn vốn của công ty
2.1.5. Nguyên vật liệu và nhu cầu vật tư của công ty
2.2. SỰ CẦN THIẾT PHẢI NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI VÀ MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ KỸ THUẬT
2.2.1. ý nghĩa phân tích giá thành sản phẩm
2.2.2. Phân tích tình hình giá thành đơn vị sản phẩm của doanh nghiệp năm 2004
2.2.3. Phân tích tình hình giá thành sản phẩm của công ty theo khoản mục
2.2.3.1. Khoản mục chi phí nguyên vật liệu trực tiếp
2.2.3.2. Phân tích khoản mục chi phí nhân công trực tiếp
2.2.3.2.1. Do ảnh hưởng 2 nhân tố là số lượng nhân công sản xuất và tiền lương bình quân
2.2.3.2.1. Do ảnh hưởng lương
2.2.3.3. Phân tích khoản mục chi phí sản xuất chung dùng trong sản xuất kinh doanh
2.2.3.4. Nhận xét và đánh giá các khoản mục chi phí
Chương III: ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP HẠ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM
3.1. SỰ CẦN THIẾT PHẢI HẠ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM
3.2. XÂY DỰNG GIÁ THÀNH KẾ HOẠCH
3.3. PHƯƠNG HƯỚNG HẠ GIÁ THÀNH
3.3.1. Tiết kiệm tiêu hao nguyên vật liệu trực tiếp sản xuất
3.3.2. Giảm tiêu hao điện năng và nhiên liệu Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng Lào Cai
3.3.3. Biện pháp tăng năng xuất lao động, giảm chi phí
3.3.4 Biện pháp tăng sản lưọng, giảm chi phí cố định trong giá thành sản phẩm
ĐÁNH GIÁ KẾT LUẬN


Xem Thêm: Một số biện pháp hạ giá thành tại công ty cổ phần Vật liệu xây dựng Lào Cai
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Một số biện pháp hạ giá thành tại công ty cổ phần Vật liệu xây dựng Lào Cai sẽ giúp ích cho bạn.