Công tác kế toán tài sản cố định hữu hình tại Công ty may Đáp Cầu

LỜI NÓI ĐẦU

Sau gần hai mươi năm đổi mới (1986-2005), nền kinh tế nước ta đã có những bước chuyển biến khá vững chắc. Cơ chế thị trường tạo ra cho các doanh nghiệp nhiều cơ hội mới nhưng cũng đặt ra không ít những thách thức phải vượt qua để tồn tại và phát triển. Sự phát triển của nền kinh tế hàng hoá trong điều kiện mở cửa và cạnh tranh kinh tế đòi hỏi tất cả các đơn vị sản xuất kinh doanh phải quan tâm đến một số vấn đề quan trọng đó là: Chất lượng sản phẩm, năng suất lao động, giá thành sản phẩm . Đối với một doanh nghiệp sản xuất như Công ty may Đáp Cầu cũng vậy, tư liệu sản xuất và cơ sở hạ tầng là yếu tố không thể thiếu trong quá trình sản xuất. Để tăng được năng suất lao động và nâng cao chất lượng sản phẩm, Công ty đã không ngừng đổi mới trang bị kỹ thuật, trong đó tài sản cố định hữu hình ( TSCĐHH) là yếu tố quan trọng bậc nhất của quá trình sản xuất.
Nhận thức được điều đó, sau một thời gian thực tập, nắm bắt tình hình thực tế tại Công ty may Đáp Cầu, em đã hoàn thành bản luận văn tốt nghiệp với đề tài: "Công tác kế toán tài sản cố định hữu hình tại Công ty may Đáp Cầu".
Ngoài “Lời nói đầu” và phần “kết luận” nội dung luận văn gồm 3 chương
Chương I : Lý luận chung về kế toán TSCĐHH
Chương II: Thực trạng về công tác kế toán TSCĐHH tại Công ty may Đáp Cầu
Chương III: Một số ý kiến đề xuất nhằm góp phần hoàn thiện công tác kế toán TSCĐHH tại Công ty may Đáp Cầu.
Để hoàn thành bài luận văn tốt nghiệp này trước hết em xin trân trọng cảm ơn Ban lãnh đạo Công ty may Đáp Cầu đã tạo điều kiện cho em được thực tập. Em xin cảm ơn các cô các chú trong phòng Tài chính kế toán Công ty may Đáp Cầu đã gúp đỡ em thu thập số liệu, thông tin để viết bản luận văn này. Em xin bày tỏ lòng biết ơn đến các thầy cô trong Khoa Tài chính – Kế toán, đã dạy dỗ em trong suốt khoá học.
MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU 1
CHƯƠNG I 2
LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TRONG DOANH NGHIỆP 2

I. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH 2
1. Khái niệm về tài sản cố định hữu hình (TSCĐHH) 2
2. Đặc điểm của tài sản cố định hữu hình 2
3. Phân loại tài sản cố định hữu hình 3
II. NHIỆM VỤ CHỦ YẾU CỦA KẾ TOÁN TSCĐHH 5
III. ĐÁNH GIÁ TSCĐHH 5
1. Nguyên giá TSCĐHH ( giá trị ghi sổ ban đầu ) 6
2.Giá trị hao mòn của TSCĐHH. 8
3. Xác định giá còn lại của TSCĐHH. 8
IV. KẾ TOÁN TSCĐHH TRONG DOANH NGHIỆP 9
1. Tổ chức kế toán chi tiết TSCĐHH 9
2. Kế toán tổng hợp tăng, giảm TSCĐ 10
V. KẾ TOÁN KHẤU HAO TSCĐHH 13
1. Khái niệm về khấu hao TSCĐHH 13
2. Các phương pháp khấu hao 13
3. Tài khoản kế toán sử dụng 17
VI. KẾ TOÁN SỬA CHỮA TSCĐHH 18
1. Kế toán sửa chữa thường xuyên TSCĐHH 18
2. Kế toán sửa chữa lớn TSCĐHH 19
VII. CÔNG TÁC KẾ TOÁN KIỂM KÊ ĐÁNH GIÁ LẠI TSCĐHH 19
CHƯƠNG II 20
THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TSCĐHH TẠI CÔNG TY MAY ĐÁP CẦU 20

I. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT CỦA CÔNG TY 20
1.Quá trình hình thành và phát triển của Công ty may Đáp Cầu 20
2. Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh và quy trình công nghệ 21
3. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của Công ty may Đáp Cầu 24
4. Đặc điểm Công tác kế toán tại Công ty may Đáp Cầu 25
II. THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH TẠI CÔNG TY MAY ĐÁP CẦU 27
1. Đặc điểm và phân loại TSCĐHH tại Công ty 27
2. Đánh giá TSCĐHH 28
3. Công tác kế toán TSCĐHH ở Công ty may Đáp Cầu 28
4. Kế toán tổng hợp tăng, giảm TSCĐHH tại Công ty may Đáp Cầu 29
5. Kế toán khấu hao TSCĐHH 33
6. Kế toán sửa chữa TSCĐHH 35
7. Công tác kiểm tra và đánh giá lại TSCĐHH 36
CHƯƠNG III 37
MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT NHẰM GÓP PHẦN HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TSCĐHH TẠI CÔNG TY MAY ĐÁP CẦU 37

I. NHẬN XÉT VỀ CÔNG TÁC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TSCĐHH CỦA CÔNG TY MAY ĐÁP CẦU 37
1. Ưu điểm 37
2. Nhược điểm 38
II. MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY MAY ĐÁP CẦU 38
KẾT LUẬN 42
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 86
DANH MỤC VIẾT TẮT 87
MỤC LỤC 89


Xem Thêm: Công tác kế toán tài sản cố định hữu hình tại Công ty may Đáp Cầu
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Công tác kế toán tài sản cố định hữu hình tại Công ty may Đáp Cầu sẽ giúp ích cho bạn.