Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty In Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm
LỜI MỞ ĐẦU

Bước sang thế kỷ 21, xu hướng khu vực hoá và quốc tế hoá các nền kinh tế đã được khẳng định. Bị cuốn trong vòng xoáy cạnh tranh, các doanh nghiệp phải củng cố cũng như hoàn thiện bộ máy sản xuất, quy trình quản lý, để có thể tạo cho mình một chỗ đứng vững chắc trên thị trường.
Hạch toán kế toán là một bộ phận quan trọng trong hệ thống quản lý kinh tế tài chính. Giá thành là chỉ tiêu chất lượng phản ánh trình độ quản lý, sử dụng vật tư, lao động và là thước đo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh. Hạch toán chi phí sản xuất kinh doanh không chỉ tính đúng, đủ chi phí trong giá thành mà còn cung cấp thông tin cho công tác quản trị doanh nghiệp. Chính vì vậy, công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm phải được cải tiến và hoàn thiện nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý ngày càng cao của doanh nghiệp.
Là một doanh nghiệp sản xuất quy mô vừa, với quy trình công nghệ sản xuất phức tạp gồm nhiều bước nối tiếp nhau, chủng loại sản phẩm in đa dạng, công ty In Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm đã tỏ ra đứng vững và hoạt động có hiệu quả trong nền kinh tế thị trường. Thành công đó có sự đóng góp không nhỏ của tập thể cán bộ công nhân viên trong công tác phấn đấu tiết kiệm chi phí sản xuất, hạ giá thành sản phẩm nhằm từng bước nâng cao uy tín và sức cạnh tranh của mình trên thị trường.
Trong thời gian thực tập tại công ty, nhận thức được tầm quan trọng của công tác quản lý chi phí và giá thành sản phẩm trong công tác quản lý, được sự giúp đỡ của thầy cô giáo cùng các cán bộ phòng tài vụ cuả công ty em đã mạnh dạn chọn đề tài: “Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty In Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm” cho luận văn tốt nghiệp của mình.
Ngoài phần mở đầu và phần kết luận, bài viết được chia thành ba phần:
Phần 1: Những vấn đề lý luận chung về tổ chức hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm.
Phần 2: Thực trạng công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty In Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm.
Phần 3: Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác tổ chức hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty In Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm.
MỤC LỤC


LỜI MỞ ĐẦU 1
PHẦN I 3
LÝ LUẬN CHUNG VỀ TỔ CHỨC HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM 3

I. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Ở DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT 3
1. Chi phí sản xuất kinh doanh và phân loại chi phí sản xuất 3
2. Giá thành sản phẩm 5
3. Mối quan hệ giữa chi phí và giá thành sản phẩm 6
II. TỔ CHỨC HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT 7
1. Đối tượng hạch toán chi phí sản xuất 7
2. Trình tự hạch toán chi phí sản xuất 7
3. Nội dung hạch toán chi phí sản xuất 8
III. TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM 12
1. Đối tượng tính giá thành 12
2. Trình tự tính giá thành 13
3. Phương pháp tính giá thành 13
PHẦN II 17
THỰC TRẠNG CÔNG TÁC HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY IN NÔNG NGHIỆP VÀ CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM 17

I. GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY IN NÔNG NGHIỆP VÀ CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM 17
1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty 17
2. Tổ chức sản xuất của công ty In Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm 18
3. Đặc điểm tổ chức quản lý của công ty In Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm 18
4. Tổ chức công tác kế toán trong công ty In Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm 19
II. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TỔ CHỨC HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT TẠI CÔNG TY IN NÔNG NGHIỆP VÀ CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM 21
1. Đối tượng hạch toán và phương pháp hạch toán chi phí sản xuất 21
2. Tổ chức hạch toán chi phí sản xuất 22
III. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TỔ CHỨC TÍNH GIÁ THÀNH TẠI CÔNG TY IN NÔNG NGHIỆP VÀ CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM 33
1. Đối tượng tính giá thành 33
2. Kỳ tính giá thành 33
3. Phương pháp tính giá thành 33
PHẦN III 38
MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TỔ CHỨCHẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY IN NÔNG NGHIỆP VÀ CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM 38

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG TÌNH HÌNH TỔ CHỨC HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY 38
1. Ưu điểm 38
2. Nhược điểm 39
II. MỘT SỐ TỒN TẠI VÀ BIỆN PHÁP GIẢI QUYẾT NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TỔ CHỨC HẠCH TOÁN CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM 39
1. Về công tác ghi chép ban đầu 40
2. Về việc hạch toán một số nghiệp vụ chi phí sản xuất 40
3. Về hệ thống sổ sách sử dụng trong công ty 42
4. Việc tính giá thành phục vụ công tác quản trị doanh nghiệp 44
5. Về việc áp dụng máy vi tính vào công tác kế toán của doanh nghiệp 45
KẾT LUẬN 47
TÀI LIỆU THAM KHẢO 48
PHỤ LỤC 49
MỤC LỤC 91


Xem Thêm: Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty In Nông nghiệp và Công nghiệp thực
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty In Nông nghiệp và Công nghiệp thực sẽ giúp ích cho bạn.