Hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở Công ty cổ phần vật tư thú y TW1
LỜI MỞ ĐẦU

Nền kinh tế nước ta kể từ ngày thống nhất đến nay đã đạt được những thành tựu đáng kể. Tuy nhiên những thành tựu đó còn quá khiêm tốn so với các nước trong phát triển trên thế giới cũng như một số con rồng trong khu vực. Nhận thức được điều đó, sau Đại hội Đảng lần thứ IV Đảng và Nhà nước ta chủ trương chuyển đổi nền kinh tế theo mô hình kinh tế thị trường có sự quản lý của Nhà nước. Vì vậy trong những năm gần đây nền kinh tế có những bước chuyển biến khá vững chắc, quan hệ sản xuất được điều chỉnh phù hợp với tính chất, trình độ và yêu cầu phát triển của lực lượng sản xuất. Cơ chế thị trường mở ra cho doanh nghiệp nhiều cơ hội mới nhưng cũng đặt ra không ít khó khăn thử thách phải vượt qua để tồn tại và phát triển.
Trong nền kinh tế thị trường, để có được một chỗ đứng vững chắc, các doanh nghiệp phải luôn phấn đấu nâng cao chất lượng sản phẩm, giảm giá thành sản phẩm để có sức cạnh tranh với các doanh nghiệp khác.
Một trong những Công ty sản xuất thuốc thú y các loại đã và đang tạo được uy tín trên thị trường là Công ty cổ phần vật tư thú y TW1. Trước sự cạnh tranh mạnh mẽ của các sản phẩm thú y trên thị trường, sản phẩm của Công ty cổ phần vật tư thú y TW1 vẫn được khách hàng trong nước chấp nhận. Có được kết quả như vậy là nhờ sự nỗ lực phấn đấu của Công ty trong công tác sản xuất cũng như tiêu thụ sản phẩm. Và một trong những bí quyết thành công của Công ty là đã biết khai thác tốt các nguồn lực, tiết kiệm triệt để các chi phí, từ đó có thể hạ được giá thành và tăng thêm lợi nhuận.
Trên cơ sở phân tích những vấn đề lý luận về chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm và thực tiễn ở Công ty cổ phần vật tư thú y TW1, em mạnh dạn đi sâu nghiên cứu đề tài“ Hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở Công ty cổ phần vật tư thú y TW1” để có thể xây dựng được mô hình kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm một cách hợp lý nhằm góp phần hoàn thiện công kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần vật tư thú y TW1.
Chương 1: Những vấn đề lý luận chung về kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm.
Chương 2 :Tình hình thực tế công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm.
Chương 3 : Các giải pháp nhằm thiện công tác tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở Công ty cổ phần vật tư thú y TW1
MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1
CHƯƠNG I 3
LÝ LUẬN CHUNG VỀ HOẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT 3

I. KHÁI NIỆM, PHÂN LOẠI CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM 3
1. Chi phí sản xuất 3
2. Giá thành sản phẩm 7
3. Nhiệm vụ của kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 9
II. ĐỐI TƯỢNG, PHƯƠNG PHÁP KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT 10
1. Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất 10
2. Các phương pháp hạch toán chi phí sản xuất 11
III. ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM DỞ DANG TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT 24
1. Sự cần thiết phải đánh giá sản phẩm dở dang 24
25
2. Phương pháp đánh giá sản phẩm làm dở dang 25
IV. ĐỐI TƯỢNG VÀ CÁC PHƯƠNG PHÁP TÍNH GIÁ THÀNH TRONG DOANH NGHỊÊP SẢN XUẤT 28
1. Đối tượng tính giá thành 28
2. Mối quan hệ giữa đối tượng tập hợp chi phí sản xuất với đối tượng tính giá thành 29
CHƯƠNG II 39
THỰC TRẠNG HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TW I 39

I. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN CỦA CÔNG TY 39
1. Lược sử quá trình hình thành và phát triển của Công ty 39
2. Đặc điểm về sản phẩm thuốc thú y 44
3. Tổ chức công tác kế toán tại Công ty 45
II. THỰC TRẠNG HẠCH TOÁN CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH CỦA CÔNG CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TW1 49
1. Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất 50
2. Phương pháp kế toán tập hợp chi phí sản xuất tại Công ty 51
3. Công tác đánh giá sản phẩm làm dở của công cổ phần vật tư thú y 79
4. Công tác tính giá thành ở công ty cổ phần vậy tư thuốc thú y TW1 79
CHƯƠNG III 87
CÁC GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ THÚ Y TW I 87

I. Ý NGHĨA, NỘI DUNG VÀ CÁC NGUYÊN TẮC HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ THÚ Y TW1 87
1. Sự cần thiết của công tác hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần vật tư thú y TW1 87
2. Nội dung hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 88
3. Ý nghĩa của công tác hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần vật tư thú y TW1 88
4. Các nguyên tắc hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 89
II. ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ THÚ Y TW1 90
1. Những ưu điểm 91
2. Những tồn tại cần khắc phục 92
III. CÁC GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ THÚ Y TW1 94
IV. ĐÁNH GIÁ CÁC GIẢI PHÁP 98
KẾT LUẬN 99
TÀI LIỆU THAM KHẢO 100
MỤC LỤC 101


Xem Thêm: Hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở Công ty cổ phần vật tư thú
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở Công ty cổ phần vật tư thú sẽ giúp ích cho bạn.