Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Bia
LỜI NÓI ĐẦU

Trong nền kinh tế thị trường, mỗi doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển cần phải có phương án sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả kinh tế cao. Vì vậy, muốn đứng vững trong quy luật cạnh tranh khắc nghiệt ấy thì hoạt động sản xuất kinh doanh bắt buộc phải mang lại hiệu quả. Như vậy, doanh nghiệp phải thường xuyên cải tiến mẫu mã sản phẩm để phù hợp với thị hiếu của người tiêu dùng, nâng cao chất lượng, đặc biệt là phải tiết kiệm được chi phí sản xuất và hạ giá thành sản phẩm để tăng sức cạnh tranh của doanh nghiệp trên thị trường và đồng thời giúp doanh nghiệp tự khẳng định mình.
Chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm là cơ sở để các nhà quản lý doanh nghiệp phân tích, đánh giá tình hình sử dụng lao động, vật tư, tiền vốn có hiệu quả hay không. Từ đó đề ra các biện pháp và các quyết định phù hợp cho sự phát triển sản xuất kinh doanh và yêu cầu quản lý doanh nghiệp.
Từ khi thành lập, Công ty Bia luôn chú trọng đến việc tiết kiệm chi phí để hạ giá thành sản phẩm. Nhưng đồng thời vẫn đảm bảo, giữ vững và ngày càng nâng cao chất lượng sản phẩm, chứng tỏ mình là một doanh nghiệp năng động, phát triển tốt và thích hợp với cơ chế thị trường.
Được tiếp nhận về thực tập, tìm hiểu tình hình thực tế ở Công ty Bia, em thấy quy trình sản xuất và quản lý ở Công ty rất qui mô, công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm giữ một vai trò quan trọng trong công tác kế toán của Công ty. Vì vậy em đã mạnh dạn đi sâu nghiên cứu và lựa chọn đề tài "Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Bia cho báo cáo thực tập của mình”
Nội dung báo cáo bao gồm 3 chương chính, ngoài ra còn có phần mở đầu và kết luận
- Chương I: Các vấn đề chung về chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm.
- Chương II: Thực tế công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm của Công ty Bia.
- Chương III: Nhận xét và kiến nghị về công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm của Công ty Bia.

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU 1
CHƯƠNG I 2
CÁC VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ 2
GIÁ THÀNH SẢN PHẨM 2

I. ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC SẢN XUẤT CỦA NGÀNH SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP 2
II. KHÁI NIỆM CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ CÁCH PHÂN LOẠI CHI PHÍ SẢN XUẤT CHỦ YẾU 2
1. Khái niệm chi phí sản xuất 2
2. Các cách phân loại chi phí sản xuất chủ yếu 2
III. Ý NGHĨA CỦA CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHI PHÍ SẢN XUẤT TRONG QUÁ TRÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH 5
IV. GIÁ THÀNH SẢN PHẨM, PHÂN LOẠI GIÁ THÀNH SẢN PHẨM 5
1. Giá thành sản phẩm 5
2. Phân loại giá thành sản phẩm 6
3. Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm 7
V. ĐỐI TƯỢNG TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT, ĐỐI TƯỢNG TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM 7
1. Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất 7
2. Đối tượng tính giá thành sản phẩm 8
3. Mối quan hệ giữa tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 8
VI. NHIỆM VỤ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM 9
VII. KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT 9
VIII. CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM ĐANG CHẾ TẠO DỞ DANG CUỐI KỲ 18
1. Đánh giá sản phẩm dở dang theo chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp 18
2. Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ theo sản lượng sản phẩm hoàn thành tương đương 19
3. Đánh giá sản phẩm dở dang theo chi phí sản xuất định mức 20
IX. CÁC PHƯƠNG PHÁP TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM VÀ ỨNG DỤNG TRONG CÁC LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP CHỦ YẾU 20
1. Các phương pháp tính giá thành sản phẩm 20
2. Ứng dụng các phương pháp tính giá thành trong các loại hình doanh nghiệp chủ yếu 24
CHƯƠNG II 29
THỰC TẾ CÔNG TÁC CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY BIA 29

I. ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA CÔNG TY BIA 29
1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty Bia 29
2. Chức năng, nhiệm vụ và đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Bia 32
3. Công tác tổ chức quản lý, tổ chức sản xuất và tổ chức bộ máy quản lý. 33
II. THỰC TẾ VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN XUẤT TẠI CÔNG TY BIA 40
1. Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất và đối tượng tính giá thành sản phẩm của Công ty Bia. 40
2. Phân loại chi phí sản xuất và công tác quản lý chi phí sản xuất củct Bia. 42
3. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất. 42
4. Đánh giá sản phẩm làm dở cuối kỳ. 61
CHƯƠNG III 63
MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY BIA 63

I. NHỮNG NHẬN XÉT VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ, CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY BIA 63
1. Ưu điểm 63
2. Những mặt hạn chế cần khắc phục. 64
II. MỘT SỐ Ý KIẾN HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Ở CÔNG TY BIA 65
KẾT LUẬN 68
MỤC LỤC 69
Xem Thêm: Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Bia
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Bia sẽ giúp ích cho bạn.