Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty bia Nghệ An

LỜI NÓI ĐẦU

Không chỉ là sự tiền đề cho sự tiến hoá loài người, lao động của con người còn là yếu tố quyết định đến sự tồn tại và phát triển của quá trình sản suất. Lao động giữ vai trò trong việc tái tạo ra của cải vật chất và tinh thần cho xã hội. Một doanh nghiệp, một xã hội được coi là phát triển khi lao động có năng suất, có chất lượng và đạt hiệu quả cao.
Như vậy trong các chiến lựơc kinh doanh của một doanh nghiệp, yếu tố con người luôn đặt ở vị trí hàng đầu. Ngoài lao động chỉ phát huy hết khả năng của mình khi sức lao động của họ bỏ ra được đền bù xứng đáng dưới dạng tiền lương. Gắn với tiền lương là các khoản trích theo lương gồm bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn. Đây là các quỹ xã hội thể hiện sự quan tâm của toàn xã hội đến từng thành viên.
Có thể nói rằng, tiền lương và các khoản trích theo lương là một trong số ít vấn đề được cả doanh nghiệp và người lao động quan tâm. Vì vậy, việc hạch toán phân bổ chính xác tiền lương cùng các khoản trích theo lương vào giá thành sản phẩm, tính đúng và thanh toán kịp thời tiền lương cho người lao động sẽ góp phần hoàn thành kế hoạch sản xuất, tăng năng suất lao dộng và cải thiện đời sống con người.
Là một doanh nghiệp nhà nước, nên đối với Công ty bia Nghệ An việc xây dựng một cơ chế trả lương phú hợp, hạch toán kịp thời nhằm nâng cao đời sống lao động cho cán bộ công nhân viên càng cần thiết hơn. Nhận thức được vấn đề trên, tôi chọn đề tài :
" KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY BIA NGHỆ AN "
MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU 1
PHẦN THỨ NHẤT 2
CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG Ở TRONG CÁC DOANH NGHIỆP 2

I. LÝ LUẬN CHUNG TRONG CÔNG TÁC TỔ CHỨC CÔNG TÁC HẠCH TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG 2
1. Sự cần thiết phải tổ chức công tác hạch toán lao động tiền lương(thù lao lao động) và các khoản trích theo lương 2
2. Nhiệm vụ của kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương 4
II. HÌNH THỨC TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG 7
1.Tiền lương theo thời gian 7
2. Hình thức trả lương theo sản phẩm 9
III. QUẢN LÝ TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN LIÊN QUAN 11
1. Quỹ tiền lương 11
2. Các khoản trích theo lương 12
IV. TỔ CHỨC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG 13
1. Thủ tục, chứng từ hạch toán 13
2. Trích trước tiền lương nghỉ phép của công nhân sản xuất trực tiếp 14
3. Hạch toán tổng hợp tiền lương và các khoản trích theo lương 15
PHẦN THỨ HAI 21
TÌNH HÌNH TỔ CHỨC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG Ở CÔNG TY BIA NGHỆ AN 21

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG CỦA CÔNG TY BIA NGHỆ AN 21
1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty 21
2. Đặc điểm tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh và tổ chức quản lý sản xuất kinh doanh. 24
3. Tình hình chung về công tác kế toán của Công ty bia Nghệ An. 29
II. THỰC TRẠNG TỔ CHỨC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG Ở CÔNG TY BIA NGHỆ AN 32
1. Tình hình và công tác quản lý lao động - tiền lương và các khoản trích theo lương 32
2. Tổ chức hạch toán lao động và tính tiền lương, bảo hiểm xã hội phải trả công nhân viên 33
3. Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương của Công ty. 41
PHẦN THỨ BA 54
MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY BIA NGHỆ AN 54

I. NHẬN XÉT CHUNG 54
II. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 55
1. Về công tác tổ chức tính toán và thanh toán lương, BHXH ở Công ty 56
2. Về công tác tổ chức hạch toán ban đầu và luân chuyển chứng từ: 57
3. Về tổ chức vận dụng tài khoản ở Công ty 58
4. Về tổ chức hệ thống sổ kế toán 58
KẾT LUẬN 59
MỤC LỤC 60


Xem Thêm: Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty bia Nghệ An
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty bia Nghệ An sẽ giúp ích cho bạn.