Tình hình kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng ở Công ty xuất nhập khẩu - nông sản thực phẩm Hà Nội

LỜI MỞ ĐẦU

Hơn bao giờ hết, bán hàng và xác định kết quả bán hàng là vấn đề thường xuyên được đặt ra đối với mỗi doanh nghiệp thương mại, đặc biệt trong điều kiện hiện nay khi mà nền kinh tế nước ta đang chuyển sang một giai đoạn mới: xoá bỏ cơ chế tập trung bao cấp chuyển xang nền kinh tế mở cửa vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước. Sự chuyển đổi này đã ảnh hưởng rõ rệt đến hoạt động kinh tế cũng như các hoạt động xã hội. Vì trong cơ chế mới các doanh nghiệp đều bình đẳng trong khuôn khổ của pháp luật. Để có thể tồn tại trong thế giới cạnh tranh phức tạp này các doanh nghiệp phải tổ chức tốt công tác bán hàng, bởi lẽ bán hàng là khâu tác động trực tiếp đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Có bán hàng tốt doanh nghiệp mới nhanh thu hồi vốn để bù đắp chi phí bỏ ra cũng như thực hiện nghiã vụ với Nhà nước, và xác định đúng đắn kết quả bán hàng sẽ là điều kiện tồn tại phát triển đến doanh nghiệp tự khẳng định vị trí của mình trên thương trường cho nên kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng luôn được đặt ra với mục đích nhằm tổ chức khoa học, hợp lý công tác kế toán bán hàng ở các doanh nghiệp, làm cơ sở thông tin kế toán đảm bảo cung cấp đúng đắn và đáng tin cậy.
Nhận thức được tầm quan trọng trên, kết hợp những kiến thức đã học và quá trình thực tập tại Công ty xuất - nhập khẩu nông sản thực phẩm Hà Nội, với sự giúp đỡ tận tình của thầy cô giáo cùng với cán bộ phòng kế toán bán hàng, phòng kế hoạch thị trường công ty em đã thực hiên báo cáo tốt nghiệp với đề tài “ Tình hình kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng ở Công ty xuất nhập khẩu - nông sản thực phẩm Hà Nội”.
Đề tài gồm ba phần:
Chương I: Một số vấn đề cơ bản về kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng trong các doanh nghiệp thương mại
Chương II: Tình hình thực tế công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty xuất nhập khâủ nông sản thực phẩm Hà Nội
Chương III: Một số ý kiến đề xuất nhầm đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán bán hàng tại Công ty xuất nhập khẩu nông sản thực phẩm Hà Nội


MỤC LỤC


LỜI MỞ ĐẦU 1
CHƯƠNG I 3
MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÁC DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI 3

I. SỰ CẦN THIẾT PHẢI HẠCH TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI 3
II. HẠCH TOÁN KẾ TOÁN BÁN HÀNG 3
1. Khái niệm bán hàng 3
2. Các phương thức bán hàng chủ yếu 4
3. Kế toán tổng hợp và chi tiết nghiệp vụ bán hàng 6
4. Phương pháp tính trị giá hàng hoá xuất kho 20
III. KẾ TOÁN CÁC NGHIỆP VỤ BÁN HÀNG 23
1. Kết quả bán hàng trong doanh nghiệp thương mại. 23
2. Kế toán tổng hợp và chi tiết nghiệp vụ xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp thương mại 24
CHƯƠNG II 32
TÌNH HÌNH THỰC TẾ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU NÔNG SẢN THỰC PHẨM HÀ NỘI 32

I. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU NÔNG SẢN THỰC PHẨM HÀ NỘI 32
1. Quá trình hành thành và phát triển tại Công ty xuất nhập khẩu nông sản thực phẩm Hà Nội 32
2. Đặc điểm tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý của Công ty Xuất Nhập Khẩu nông sản thực phẩm Hà Nội 34
3. Đặc điểm về công tác tổ chức kế toán tại Công ty Xuất nhập khẩu Nông sản thực phẩm Hà Nội 36
II. THỰC TẾ VỀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU NÔNG SẢN THỰC PHẨM HÀ NỘI 40
1. Tình hình tổ chức công tác kế toán bán hàng tại Công ty 40
2. Kế toán xác định kết qủ bán hàng 51
CHƯƠNG III 65
MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC HẠCH TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU NÔNG SẢN THỰC PHẨM HÀ NỘI 65

I. NHỮNG ƯU ĐIỂM CHỦ YẾU 65
II. NHỮNG VẤN ĐỀ CÒN TỒN TẠI 65
III. MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TẠI CÔNG TY 66
1. Phương hướng hoàn thiện 66
2. Một số ý kiến đề xuất 67
KẾT LUẬN 69
MỤC LỤC 70


Xem Thêm: Tình hình kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng ở Công ty xuất nhập khẩu - nông sản thực phẩ
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tình hình kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng ở Công ty xuất nhập khẩu - nông sản thực phẩ sẽ giúp ích cho bạn.