Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty đầu tư và phát triển thương mại Trường Phước


LỜI NÓI ĐẦU
Trong thời kỳ Công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước “Kinh tế thị trường” được xem là một trong những chính sách mở cửa đã đưa nền kinh tế Việt Nam sang một giai đoạn mới, giai đoạn cạnh tranh và phát triển. Một số Doanh nghiệp đã kịp thời thích ứng, trụ vững và phát triển mạnh mẽ. Nhưng bên cạnh đó một số Doanh nghiệp làm ăn thua lổ dẫn đến phá sản.
Một trong những nguyên nhân dẫn đến sự thành công hay thất bại của Doanh nghiệp trong điều kiện nền kinh tế cạnh tranh là chất lượng và giá cả sản phẩm mà con số của nó là giá thành. Doanh lợi của Doanh nghiệp cao hay thấp phụ thuộc trực tiếp vào giá thành.
Giá thành sản phẩm với chức năng vốn đã trở thành chỉ tiêu kinh tế rất có ý nghĩa quan trọng trong quản lý hiệu quả và chất lượng sản phẩm kinh doanh. Có thể nói giá thành sản phẩm là tấm gương phản chiếu toàn bộ các biện pháp kinh tế quan lý và kỹ thuật mà Doanh nghiệp đã và đang thực hiện trong quá trình sản xuất kinh doanh.
Chính vì tầm quan trọng của Chi phí và giá thành hoạt động sản phẩm kinh doanh ngày nay từ nhận thức với mong muốn tìm hiểu kiến thức đã học với thực tiễn nhằm nâng cao trình độ. Sau một thời gian thực tập tại Xí nghiệp Xây dựng và dịch vụ trực thuộc Công ty Xây dựng và Trang bị nội thất nhà trường Đà Nẵng. Dưới sự chỉ dẫn của giáo viên hướng dẫn, em chọn đề tài kế toán tập hợp Chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Xí nghiệp Xây dựng và dịch vụ làm báo cáo thực tập.
Nội dung của đề tài gồm 3 phần:
Phần1: Đặc điểm tình hình chung tại Xí nghiệp Xây dựng và dịch vụ
Phần 2: Thực trạng công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Xí nghiệp Xây dựng và dịch vụ.
Phần3: Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Xí nghiệp Xây dựng và dịch vụ.
Trong quá trình tìm hiểu lý luận và thực tiển em đã nhận được sự giúp đỡ quan tâm nhiệt tình của giáo viên hướng dẫn, các anh chị phòng kế toán cũng như các phòng ban chức năng của Xí nghiệp và cùng với sự cố gắng của bản thân em đã hoàn thành được đề tài này. Do những nhận thức còn trên lý thuyết chưa đi vào thực tế nên trong báo cáo này không thể tránh khỏi thiếu sót. Vì vậy em rất mong được những ý kiến đóng góp, chỉ bảo để em có điều kiện phục vụ tốt công tác của em sau này.
Em xin chân thành cảm ơn giáo viên hướng dẫn, các anh chị tại Xí nghiệp Xây dựng và dịch vụ đã giúp em trong suốt thời gian thực tập và đã hoàn thành báo cáo thực tập này.
Đà Nẵng, Ngày 26 tháng7 năm 2004
Sinh viên thực hiện
Lê Thị Thu Thảo


Trang
LỜI NÓI ĐẦU 1
PHẦN 1: ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG TẠI XÍ NGHIỆP XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ ( Thuộc Công ty Xây dựng và Trang bị nội thất Nhà trường Đà Nẵng) 3
1.1 Quá trình hình thành và phát triển của Xí nghiệp Xây dựng
và dịch vụ (thuộc Công ty Xây dựng và TBNT nhà trường Đà Nẵng ) 3
1.1.1 Quá trình hình thành và phát triển . 3
1.1.2 Chức năng và nhiệm vụ 6
1.1.3 Thuận lợi, khó khăn và phương hướng phát triển 7
1.2 Đặc điểm tổ chức sản xuất và cơ cấu tổ chức quản lý . 9
1.2.1 Đặc điểm tổ chức sản xuất . 9
1.2.2 Cơ cấu tổ chức quản lý . 9
1.3 Tổ chức công tác kế toán 12
1.3.1 Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán . 12
1.3.2 Hình thức kế toán và trình tự chứng từ ghi sổ . 13
1.3.3 Vận dụng hệ thống tài khoản kế toán 14
PHẦN 2 : THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN
XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI XÍ NGHIỆP XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ ( Thuộc Công ty Xây dựng và Trang bị nội thất Nhà trường Đà Nẵng) 17
2.1 Những vấn đề chung về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành
sản phẩm tại xí nghiệp xây dựng và dịch vụ . 17
2.1.1 Khái niệm về chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm . 17
2.1.2 Phân loại chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm 18
2.1.3 Nhiệm vụ của kế toán chi phí SX và tính giá thành sản phẩm 19
2.2 Kế toán chi phí sản xuất gạch hoa tại Xí nghiệp Xây dựng và dịch vụ
theo phương pháp kê khai thường xuyên . 20
2.2.1 Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 20
2.2.2 Kế toán chi phí nhân công trực tiếp 22
2.2.3 Kế toán chi phí sản xuất chung 24
2.2.4 Tổng hợp chi phí sản xuất . 26
2.2.5 Kiểm kê đánh giá sản phẩm dở dang 27
2.3 Thực trạng kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành
tại xí nghiệp xây dựng và dịch vụ . 29
2.3.1 Đặc điểm chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm . 29
2.3.2 Trình tự hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 30
2.4 Đánh giá sản phẩm dở dang và tính giá thành sản phẩm 41
2.4.1 Đánh giá sản phẩm dở dang 41
2.4.2 Tính giá thành sản phẩm 43
PHẦN 3: MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI XÍ NGHIỆP XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ ( Thuộc Công ty Xây dựng và Trang bị nội thất Nhà trường Đà Nẵng) . 44
3.1 Những ưu điểm và nhược điểm của công tác chi phí sản xuất
và tính giá thành sản phẩm . 44
3.1.1 Ưu điểm . 44
3.1.2 Nhược điểm 46
3.2 Hoàn thiện công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá
thành sản phẩm 48
Kết luận 52


Xem Thêm: Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty đầu tư và phát triển thương mại Trường
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty đầu tư và phát triển thương mại Trường sẽ giúp ích cho bạn.