Kế toán vốn bằng tiền ở công ty cổ phần Nhựa Đà NẵngMỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU
PHẦN I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT. 2
I.NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN 2
1/ Khái niệm vốn bằng tiền: 2
2/ Nguyên tắc hạch toán vốn bằng tiền. 2
3/ Vai trò, ý nghĩa, nhiệm vụ của hạch toán vốn bằng tiền. 3
II.NỘI DUNG HẠCH TOÁN VỐN BẰNG TIỀN 4
1/ Kế toán tiền mặt 4
1.1/ Khái niệm, nguyên tắc hạch toán. 4
1.2/ Chứng từ, sổ sách sử dụng trong kế toán tiền mặt: 5
1.3/ Tài khoản sử dụng, kết cấu, nội dung phản ánh các tài khoản: 5
1.4/ phương pháp hạch toán tiền mặt: 6
2/ Kế toán tiền gửi ngân hàng: 10
2.1/ Khái niệm, nguyên tắc hạch toán: 10
2.2/ Chứng từ, sổ sách sử dụng: 11
2.3/ Tài khoản sử dụng, kết cấu, nội dung phản ánh. 12
2.4/ Phương pháp hạch toán tiền gửi ngân hàng: 12
3/ Kế toán tiền đang chuyển. 15
3.1/ Khái niệm: 15
3.2/ Chứng từ, sổ sách sử dụng: 15
3.3/ Tài khoản sử dụng, kết cấu, nội dung phản ánh. 16
3.3/ Phương pháp hạch toán một số nghiệp vụ chủ yếu: 16
PHẦN II: THỰC TẾ CÔNG TÁC KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA ĐÀ NẴNG 19
A.GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA ĐÀ NẰNG 19
I.QÚA TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN: 19
1/ Quá trình hình thành và phát triển. 19
2/ Quá trình phát triển: 21
3/ Thị trường của công ty: 21
4/ Chiến lược phát triển: 21
II/ ĐẶC ĐIỂM SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẨN NHỰA ĐÀ NẴNG 22
1/ Lĩnh vực kinh doanh của công ty: 22
2/ Cơ cấu tổ chức sản xuất của công ty cổ phần nhựa Đà Nẵng: 22
3/ Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của Công ty cổ phần Nhựa Đà Nẵng: 24
III/TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN VÀ HÌNH THỨC KẾ TOÁN ÁP DỤNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA ĐÀ NẴNG 26
1/ Tổ chức bộ máy kế toán. 26
2/ Hình thức kế toán áp dụng tại công ty. 28
B. THỰC TẾ CÔNG TÁC KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA ĐÀ NẴNG 29
I. ĐẶC ĐIỂM VỐN BẰNG TIỀN TẠI CÔNG TY 29
II/ TỔ CHỨC KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN TẠI CÔNG TY 30
1/ Chứng từ sử dụng: 30
2/ Tài khoản sử dụng: 35
3/ Sổ sách kế toán sử dụng tại công ty: 35
III/ THỰC TẾ KẾ TOÁN VBT TẠI CÔNG TY 36
1/ Hạch toán tiền mặt 36
2/ Hạch toán TGNH 41
PHẦN III/ MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN VBT TẠI CÔNG TY CP NHỰA ĐÀ NẴNG 47
I.NHẬN XÉT VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN TẠI CÔNG TY 47
1/Ưu điểm 47
2/ Nhược điểm 48
II.Ý KIẾN ĐỀ XUẤT. 48
LỜI KẾT
TÀI LIỆU THAM KHẢO


Xem Thêm: Kế toán vốn bằng tiền tại Công ty cổ phần Nhựa Đà Nẵng
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán vốn bằng tiền tại Công ty cổ phần Nhựa Đà Nẵng sẽ giúp ích cho bạn.