Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Bao Bì Vạn Lợi

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Bao Bì Vạn Lợi


  Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty Bao Bì Vạn Lợi

  Đề cương đề tài mã số:18015

  M ỤC L ỤC

  PHẦN I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG 1
  DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT. 1
  I. KHÁI NIỆM CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM. 1
  1. Khái niệm chi phí sản xuất. 1
  2. Khái niệm về giá thành sản phẩm. 1
  II. PHÂN LOẠI CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM. 1
  1. Phân loại chi phí sản xuất. 1
  a. Phân loại chi phí sản xuất theo tính chất kinh tế. 1
  b. Phân loại chi phí sản xuất theo mục đích và công dụng của chi phí 2
  c. Phân loại chi phí sản xuất theo phương pháp tập hợp chi phí và mối quan hệ với đối tượng chịu chi phí. 3
  d. Phân loại chi phí sản xuất theo nội dung cấu thành của chi phí. 3
  e. Phân loại chi phí sản xuất theo cách ứng xử chi phí. 3
  2. Phân loại giá thành sản phẩm 4
  a. Phân theo thời điểm và nguồn số liệu để tính giá thành: 4
  b. Phân theo phạm vi phát sinh chi phí: 5
  III. ĐỐI TƯỢNG TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM. 5
  1. Đối tượng, phương pháp tập hợp chi phí sản xuất. 5
  a. Đối tượng kế toán chi phí sản xuất. 5
  b.Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất 6
  2. Đối tượng phương pháp tính giá thành sản phẩm 8
  a. Đối tượng tính giá thành sản phẩm. 8
  b.Phương pháp tính giá thành sản phẩm 8
  IV. TỔNG HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM VÀ ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM DỞ DANG CUỐI KÌ 11
  1. Tổng hợp chi phí sản xuất. 11
  2. Hạch toán tổng hợp chi phí sản xuất theo phương pháp KKTX 11
  b. Hạch toán tổng hợp chi phí sản xuất theo phương pháp KKĐK 12
  2. Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kì. 13
  a. Xác định giá trị SPDD theo chi phí NVL chính hoặc chi phí NVL trực tiếp 13
  c. Xác định giá trị SPDD theo giá thành định mức (kế hoạch) 14
  d.Xác định giá trị SPDD theo sản lượng hoàn thành tiêu chuẩn tương. 14
  đương. 14
  3.Tính giá thành sản phẩm. 15
  a.Phương pháp giản đơn (trực tiếp) 15
  b.Phương pháp tổng cộng chi phí 15
  c.Phương pháp tỉ lệ. 15
  d.Phương pháp loại trừ giá trị sản phẩm phụ. 16
  e. Phương pháp phân bước. 16
  f.Phương pháp liên hợp. 16
  IV. Hạch toán chi phí sản xuất. 17
  1. Hạch toán chi phí nguyên vật liệu. 17
  a. Tài khoản sử dụng: 17
  b. Trình tự hạch toán. 17
  2. Chi phí nhân công trực tiếp. 17
  a. Tài khoản sử dụng: 17
  b. Trình tự hạch toán: 18
  3. Chi phí sản xuất chung. 18
  b. Trình tự hạch toán: 19
  PHẦN II: THỰC TẾ VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH BAO BÌ VẠN LỢI. 20
  A. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY TNHH BAO BÌ VẠN LỢI. 20
  I.QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN 20
  1. Quá trình hình thành. 20
  2. Quá trình phát triển. 20
  II. ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ TỔ CHỨC QUẢN LÝ TẠI CÔNG TY TNHH BAO BÌ VẠN LỢI 21
  1. Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh. 21
  2. Tổ chức bộ máy quản lý tại công ty. 22
  a. Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý: 22
  b.Chức năng nhiệm vụ của các phòng ban: 22
  III. TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH BAO BÌ VẠN LỢI. 23
  1. Tổ chức bộ máy kế toán tại công ty. 23
  a. Sơ đồ bộ máy kế toán tại công ty. 23
  b. Chức năng, nhiệm vụ từng phần hành kế toán. 24
  B. THỰC TẾ VỀ TÌNH HÌNH KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM 25
  TẠI CÔNG TY TNHH BAO BÌ VẠN LỢI. 25
  I.ĐỐI TƯỢNG, PHƯƠNG PHÁP TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM. 25
  1. Đối tượng, phương pháp tập hợp chi phí sản xuất tại công ty. 25
  a. Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất. 25
  b. Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất. 25
  2. Đối tượng, phương pháp tính giá thành sản phẩm tại công ty. 25
  a. Đối tượng tính giá thành sản phẩm. 25
  b. Phương pháp tính giá thành sản phẩm. 26
  II. TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH BAO BÌ VẠN LỢI. 26
  1. Chứng từ sử dụng. 26
  2. Tài khoản sử dụng. 26
  3. Sổ sách sử dụng. 26
  III.Hạch toán chi phí sản xuất. 28
  PHẦN III. NHẬN XÉT CHUNG VỀ TÌNH HÌNH KẾ TOÁN CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM 46
  TẠI CÔNG TY TNHH BAO BÌ VẠN LỢI 46
  I. NHẬN XÉT VỀ CÔNG TÁC HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI ÔNG TY TNHH BAO BÌ VẠN LỢI. 46
  1. Ưu điểm. 46
  2. Nhược điểm. 47
  II. MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH TẠI CÔNG TY TNHH BAO BÌ VẠN LỢI. 47
  1. Về công tác quản lý. 47
  2. Về công tác hạch toán. 48
  3. Những kiến nghị chung. 49


  LỜI MỞ ĐẦU
  Trong cơ chế hiện nay việc tồn tại và phát triển là vấn đề sống còn của doanh nghiệp trong đó mục đích chính là thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Chính vì vậy, các doanh nghiệp không ngừng cải tiến kĩ thuật, công nghệ,nâng cao chất lượng sản phẩm cũng như chất lượng phục vụ khách hàng .Tuy nhiên cơ chế thị trường hiện nay đặt cho doanh nhgiệp không những cạnh tranh về chất lượng sản phẩm, chất lượng phục vụ mà còn cạnh tranh về giá cả.
  Để tăng khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp trên thị trường các doanh nghiệp đã không ngừng tiết kiệm chi phí sản xuất để hạ giá thành sản phẩm là chỉ tiêu và là đòn bẩy chiến lược kinh tế quan trọng của doanh nghiệp. Điều đó có nghĩa là doanh nghiệp phải tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm một cách khoa học và chính xác, đầy đủ. Vì vậy việc kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm được xem là mối quan tâm hàng đầu của các doanh nghiệp cũng như các cơ quan chức năng nhà nước trong việc thực hiện công tác quản lý doanh nghiệp và đã trở thành chỉ tiêu kinh tế có ý nghĩa quan trọng trong quản lý hiệu quả và chất lượng sản xuất kinh doanh.
  Với mong muốn tiếp cận thực tế, đi sâu nghiên cứu các khâu kế toán liên quan đến hầu hết các yếu tố đầu vào và đầu ra trong quá trình sản xuất kinh doanh, đồng thời tìm hiểu sâu hơn vai trò của các yếu tố chi phí giá thành. Qua thời gian tìm hiểu tại công ty Bao Bì Vạn Lợi, em đã chọn đề tài: “Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty Bao Bì Vạn Lợi”
  Đề tài gồm có 3 phần:
  Phần I: Cơ sở lý luận về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất.
  Phần II: Thực tế về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Bao Bì Vạn Lợi.
  Phần III: Nhận xét chung về tình hình kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Bao Bì Vạn Lợi, một số ý kiến nhằm nâng cao hiệu quả kế toán chi phí và tính giá thành.
  Trong thời gian thực tập tại công ty Bao Bì Vạn Lợi em đã được công ty tạo điều kiện, được sự giúp đỡ của kế toán trưởng cũng như các anh chị phòng kế toán. Nhưng vì thời gian thực tập có hạn, kiến thức còn hạn chế. Vì vậy, chuyên đề tốt nghiệp này không thể tránh khỏi những sai sót. Mong quí thầy cô góp ý để đề tài nghiên cứu được hoàn chỉnh hơn.

  Xem Thêm: Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Bao Bì Vạn Lợi
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Bao Bì Vạn Lợi sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status