Kế toán quản trị quá trình tiêu thụ và kết quả tiêu thụ tại Công ty Điện Máy và Kỹ Thuật Công NghệĐề cương đề tài mã số:18022

PHẦN I: CƠ SỞ LÝ LUẬN TỔ CHỨC KẾ TOÁN QUẢN TRỊ QUÁ TRÌNH TIÊU THỤ VÀ KẾT QUẢ TIÊU THỤ 1
A/ TỔNG QUAN VỀ KẾ TOÁN QUẢN TRỊ 1
I/ Khái niệm và sự cần thiết của kế toán quản trị 1
1/ Khái niệm 1
2/ Sự cần thiết của việc áp dụng kế toán quản trị trong doanh nghiệp 1
3/ Chức năng, nhiệm vụ và mục tiêu của kế toán quản trị . 2
II/ Phân loại chi phí trong kế toán quản trị 3
1/ Khái niệm 3
2/ Phân loại chi phí . 4
2.1/ Phân loại theo chức năng hoạt động . 4
2.2 Phân loại chi phí theo mối quan hệ với báo cáo tài chính . 4
2.3/ Phân loại chi phí theo cách ứng xử của chi phí . 5
B/ TỔ CHỨC KẾ TOÁN QUẢN TRỊ QUÁ TRÌNH TIÊU THỤ VÀ KẾT QUẢ TIÊU THỤ HÀNG HOÁ, DỊCH VỤ . 6
I/ Tổng quan về tổ chức kế toán quản trị quá trình tiêu thụ và kết quả tiêu thụ hàng hoá, dịch vụ 6
1/ Mục đích tổ chức kế toán quản trị quá trình tiêu thụ và kết quả tiêu thụ hàng hoá, dịch vụ . `6
2/ Nội dung khái quát của tổ chức kế toán quản trị quá trình tiêu thụ và kết quả tiêu thụ hàng hoá, dịch vụ 7
II/ Tổ chức hạch toán chi tiết quá trình tiêu thụ và kết quả tiêu thụ hàng hoá, dịch vụ 7
1/ Tổ chức kế toán chi tiết doanh thu tiêu thụ sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ 8
2/ Tổ chức chi tiết giá vốn hàng bán 9
3/ Tổ chức chi tiết chi phí kinh doanh . 10
4/ Tổ chức hạch toán chi tiết kết quả tiêu thụ . 11
III/ Xử lý thông tin kế toán quản trị kết quả tiêu thụ . 13
1/ Lập báo cáo kế toán quản trị doanh thu tiêu thụ . 13
2/ Lập báo cáo KTQT chi phí . 13
3/ Lập báo cáo KTQT kết quả tiêu thụ 14
IV/ Ứng dụng kế toán quản trị doanh thu và kết quả tiêu thụ vào công tác định giá và lập kế hoạch . 15
1/ Định giá bán sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ . 15
2/ Lập kế hoạch tiêu thụ 17
3/ Kiểm soát chi phí phát sinh trong quá trình tiêu thụ . 18
a/ Xác định mục tiêu 18
4/ Lập kế hoạch kết quả tiêu thụ sản phẩm, hàng hoá 20
IV/ Phân tích các báo cáo doanh thu, chi phí 21
1/ Vị trí, chức năng của hoạt động phân tích đối với nhà quản trị . 21
2/ Phân tích theo từng nhóm mặt hàng 21
3/ Phân tích theo chức năng hoạt động 21
4/ Phân tích chi phí, doanh thu,và kết quả theo địa điểm tiêu thụ . 22
PHẦN HAI: TÌNH HÌNH THỰC TẾ CÔNG TÁC TỔ CHỨC VÀ ỨNG DỤNG KTQT QUÁ TRÌNH TIÊU THỤ VÀ KẾT QUẢ TIÊU THỤ TẠI CÔNG TY ĐIỆN MÁY VÀ KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ 23
A. GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY ĐIỆN MÁY VÀ KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ 23
I/ Quá trình hình thành, phát triển và chức năng, nhiệm vụ của công ty. 23
1/ Quá trình hình thành và phát triển . 23
a/ Quá trình hình thành . 23
2/ Chức năng, nhiệm vụ của công ty 24
II/ Tổ chức bộ máy quản lý ở công ty 24
1/ Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý . 24
2/ Chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận quản lý . 25
III/ Tổ chức công tác kế toán tại công ty 26
1/ Tổ chức bộ máy kế toán 26
2. Hình thức sổ kế toán áp dụng tại công ty 28
B/ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TỔ CHỨC KTQT QUÁ TRÌNH TIÊU THỤ VÀ KẾT QUẢ TIÊU THỤ TẠI CÔNG TY . 29
I/ Công tác tổ chức kế toán chi tiết doanh thu và kết quả tiêu thụ tại Cty 29
1. Hệ thống chứng từ kế toán 30
2. Hình thức và quy trình bán hàng của Công ty 31
3/ Tổ chức kế toán chi tiết doanh thu tiêu thụ . 32
4/ Tổ chức kế toán chi tiết giá vốn hàng bán . 36
5/ Tổ chức kế toán chi tiết chi phí kinh doanh 36
6/ Tổ chức báo cáo chi tiết doanh thu tiêu thụ . 39
7/ Tổ chức báo cáo kết quả tiêu thụ . 41
8/ Tổ chức báo cáo tồn kho . 42
II/ Tổ chức công tác định giá bán và lập kế hoạch tại Công ty 42
1/ Định giá bán hàng hoá 42
2/ Công tác lập kế hoạch tiêu thụ 43
PHẦN III: MỘT SỐ ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN TỔ CHỨC ỨNG DỤNG KTQT QUÁ TRÌNH TIÊU THỤ VÀ KẾT QUẢ TIÊU THỤ TẠI CÔNG TY ĐIỆN MÁY & KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ . 45
A/ MỘT SỐ NHẬN XÉT VỀ CÔNG TY ĐIỆN MÁY VÀ KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ 45
I/ Nhận xét chung về công tác KT tại Công ty . 45
1/ Công tác tổ chức quản lý . 45
2/ Công tác tổ chức hạch toán tại Công ty . 45
II/ Nhận xét chung về công tác tổ chức quá trình tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty . 46
1/ Công tác tổ chức chi phí 46
2/ Công tác lập kế hoạch . 46
3/ Tổ chức hệ thống sổ chi tiết, báo cáo 47
4/ Ứng dụng KTQT vào công tác định giá bán và lập kế hoạch . 47
B/ MỘT SỐ ĐỀ XUẤT TỔ CHỨC ÁP DỤNG KTQT QUÁ TRÌNH TIÊU THỤ VÀ KẾT QUẢ TIÊU THỤ TẠI CÔNG TY ĐIỆN MÁY VÀ KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ 48
I/ Xây dựng mô hình tổ chức bộ máy kế toán tại công ty 48
1/ Các nguyên tắc cơ bản khi xây dựng mô hình KTQT . 48
2/ Những yếu tố đặc trưng của Công ty ảnh hưởng đến công tác tổ chức KTQT tại đơn vị 49
3/ Tổ chức bộ máy kế toán theo mô hình kết hợp KTQT và KTTC 49
4/ Thiết lập sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán tại Công ty 50
5/ Chức năng và nhiệm vụ của các bộ phận 51
6/ Mối liên hệ cung cấp thông tin của KTQT 52
II/ Tổ chức công tác KTQT quá trình tiêu thụ và kết quả tiêu thụ . 53
1/ Nhận diện và phân tích chi phí phát sinh tại công ty 53
2/ Tổ chức kế toán chi tiết doanh thu và kết quả tiêu thụ 55
3/ Xây dựng các dự toán kinh doanh . 66
4/ Tổ chức hệ thống báo cáo KTQT doanh thu và kết quả tiêu thụ 74
5/ Phân tích tình hình thực hiện kế hoạch tiêu thụ . 78
BẢNG BIỂU CÁC TRANG TRỐNG . 80


Xem Thêm: Kế toán quản trị quá trình tiêu thụ và kết quả tiêu thụ tại Công ty Điện Máy và Kỹ Thuật Công Nghệ
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán quản trị quá trình tiêu thụ và kết quả tiêu thụ tại Công ty Điện Máy và Kỹ Thuật Công Nghệ sẽ giúp ích cho bạn.