Tổ chức công tác kế toán quản trị tại Công ty Lâm Công Nghiệp Bắc Quảng BìnhĐề cương đề tài mã số:18024

MỤC LỤC
Trang phụ bìa
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁN QUẢN TRỊ VÀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN QUẢN TRỊ Ở DOANH NGHIỆP
1.1. Khái quát về kế toán quản trị
1.1.1. Khái niệm và bản chất của kế toán quản trị
1.1.2. Vai trò và ý nghĩa của kế toán quản trị trong việc cung cấp thông tin
1.1.3. Kế toán quản trị với các chức năng quản lý
1.1.4. Các phương pháp của kế toán quản trị
1.2. Khái quát về chi phí
1.2.1. Bản chất chi phí
1.2.2. Phân loại chi phí
1.3. Tổ chức công tác kế toán quản trị trong doanh nghiệp
1.3.1. Tổ chức bộ máy kế toán quản trị
1.3.2. Tổ chức thu nhận thông tin
1.3.2.1. Tổ chức theo dõi chi phí
1.3.2.2. Xây dựng mối liên hệ thông tin giữa kế toán quản trị với kế toán tài chính
1.3.2.3. Xây dựng mối liên hệ thông tin giữa kế toán quản trị với các bộ phận chức năng khác
1.3.3. Nội dung công tác kế toán quản trị ở doanh nghiệp
1.3.3.1. Nhận diện và phân loại chi phí
1.3.3.2. Lập kế hoạch giá thành và định giá bán sản phẩm:
1.3.3.3. Lập dự toán tổng thể
1.3.3.4. Xây dựng các trung tâm trách nhiệm và kiểm tra, đánh giá việc thực hiện tại các trung tâm.
1.3.3.5. Phân tích thông tin phục vụ cho các quyết định ngắn hạn và dài hạn của doanh nghiệp
1.3.4. Hệ thống báo cáo kế toán quản trị
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN QUẢN TRỊ TẠI CÔNG TY LÂM CÔNG NGHIỆP BẮC QUẢNG BÌNH
2.1. Khái quát về Công ty Lâm Công Nghiệp Bắc Quảng Bình
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển
2.1.2. Chức năng và nhiệm vụ của Công ty
2.2. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh và tổ chức công tác kế toán tại Công ty Lâm Công Nghiệp Bắc Quảng Bình
2.2.1. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty Lâm Công Nghiệp Bắc Quảng Bình
2.2.1.1. Mặt hàng kinh doanh
2.2.1.2. Các nhà cung cấp
2.2.1.3. Tổ chức mạng lưới kinh doanh
2.2.1.4. Khách hàng
2.2.2. Tổ chức công tác kế toán tại Công ty Lâm Công Nghiệp Bắc Quảng Bình
2.2.2.1. Tổ chức bộ máy quản lý tại Công ty Lâm Công Nghiệp Bắc Quảng Bình
2.2.2.2. Tổ chức bộ máy kế toán tại Công ty Lâm Công Nghiệp Bắc Quảng Bình
2.2.2.3. Hình thức sổ kế toán áp dụng tại Công ty Lâm Công Nghiệp Bắc Quảng Bình
2.3. Thực trạng công tác kế toán quản trị tại Công ty Lâm Công Nghiệp Bắc Quảng Bình
2.3.1. Công tác phân loại, hạch toán chi phí và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Lâm Công Nghiệp Bắc Quảng Bình.
2.3.1.1. Phân loại chi phí trong hạch toán chi phí tại Công ty
2.3.1.2. Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành các sản phẩm:
2.3.2. Công tác lập kế hoạch giá thành và định giá bán tại Công ty Lâm Công Nghiệp Bắc Quảng Bình
2.3.3. Công tác lập kế hoạch sản xuất kinh doanh tại Công ty Lâm Công Nghiệp Bắc Quảng Bình
2.3.4. Kế toán quản trị chi phí tại Công ty
2.3.5. Hệ thống tài khoản, chứng từ, sổ sách báo cáo tại Công ty
CHƯƠNG 3. TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN QUẢN TRỊ TẠI CÔNG TY LÂM CÔNG NGHIỆP BẮC QUẢNG BÌNH
3.1. Đánh giá thực trạng công tác kế toán quản trị tại Công ty Lâm Công Nghiệp Bắc Quảng Bình
3.1.1. Những ưu điểm
3.1.2. Những hạn chế
3.2. Những yếu tố đặc trưng của Công ty Lâm Công Nghiệp Bắc Quảng Bình ảnh hưởng đến công tác tổ chức kế toán quản trị
3.3. Tổ chức công tác kế toán quản trị tại Công ty Lâm Công Nghiệp Bắc Quảng Bình
3.3.1. Tổ chức bộ máy kế toán theo mô hình kết hợp kế toán tài chính và kế toán quản trị
3.3.2. Hoàn thiện xử lý thông tin kế toán tài chính sử dụng cho kế toán quản trị
3.3.2.1. Xác định lại đối tượng tập hợp chi phí và tính giá thành
3.3.2.2. Tổ chức tài khoản chi tiết và sổ chi tiết
3.3.3. Tổ chức nội dung công việc kế toán quản trị tại Công ty Lâm Công Nghiệp Bắc Quảng Bình
3.3.3.1. Nhận diện và phân tích chi phí phát sinh tại công ty
3.3.3.2. Hoàn thiện công tác lập dự toán
3.3.3.3. Xây dựng giá bán sản phẩm
3.3.4. Tổ chức hệ thống báo cáo kế toán quản trị
3.3.4.1. Chứng từ kế toán
3.3.4.2. Sổ sách kế toán
3.3.4.3. Xây dựng hệ thống báo cáo kế toán quản trị
KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC


Xem Thêm: Tổ chức công tác Kế toán quản trị tại Công ty Lâm Công Nghiệp Bắc Quảng Bình
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tổ chức công tác Kế toán quản trị tại Công ty Lâm Công Nghiệp Bắc Quảng Bình sẽ giúp ích cho bạn.