Kế toán công nợ tại Công ty TNHH Đoàn Ngô
PHẦNI: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN CÔNG NỢ TRONG DOANH NGIỆP 1
I. KHÁI NIỆM, VAI TRÒ, NHIỆM VỤ VÀ NỘI DUNG KẾ TOÁN CÔNG NỢ 1
1, Khái niệm về thanh toán công nợ. 1
2, Vai trò và nhiệm vụ của kế toán công nợ. 2
3, Nội dung của kế toán công nợ. 3
II. KẾ TOÁN CÁC KHOẢN NỢ PHẢI THU 6
III. KẾ TOÁN CÁC KHOẢN NỢ PHẢI TRẢ 9
PHẦN II: THỰC TẾ CÔNG TÁC KẾ TOÁN CÔNG NỢ TẠI CÔNG TY TNHH ĐOÀN NGÔ 13
A. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY TNHH ĐOÀN NGÔ. 13
I. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY TNHH ĐOÀN NGÔ. 13
1, Quá trình hình thành: 13
2, Quá trình phát triển: 13
II. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH ĐOÀN NGÔ. 15
1, Nội dung hoạt động kinh doanh của công ty: 15
2, Đặc điểm mặt hàng kinh doanh của công ty: 15
3, Đặc điểm nguồn hàng của công ty: 15
4, Đặc điểm mạng lưới kinh doanh: 16
III. TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ CỦA CÔNG TY TNHH ĐOÀN NGÔ. 16
1, Sơ đồ tổ chức bộ máy quản ký của công ty: 16
2, Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của từng bộ phận: 17
IV. TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH ĐOÀN NGÔ. 18
1, Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán tại công ty: 18
2, Chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận: 18
3, Hình thức kế toán công ty áp dụng: 19
B. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN CÔNG NỢ TẠI CÔNG TY TNHH ĐOÀN NGÔ 20
I. ĐẶC ĐIỂM KẾ TOÁN CÔNG NỢ CỦA CÔNG TY TNHH ĐOÀN NGÔ. 20
1, Đặc điểm các khoản phải thu của công ty: 20
2, Đặc điểm các khoản phải trả của công ty: 20
II. TỔ CHỨC KẾ TOÁN CÔNG NỢ TẠI CÔNG TY TNHH ĐOÀN NGÔ. 20
2, Tài khoản sử dụng: 21
3, Hệ thống sổ sách: 21
III. THỰC TẾ HẠCH TOÁN CÔNG NỢ TẠI CÔNG TY TNHH ĐOÀN NGÔ. 22
1, Hạch toán các khoản phải thu: 22
2, Hạch toán các khoản phải trả: 32
PHẦN III. MỘT SỐ NHẬN XÉT VÀ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT CỦA BẢN THÂN NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CÔNG NỢ TẠI CÔNG TY TNHH ĐOÀN NGÔ. 40
I. NHẬN XÉT: 40
1, Đánh giá chung về hoạt động kinh doanh của công ty TNHH Đoàn Ngô. 40
2, Đánh giá về công tác kế toán tại công ty TNHH Đoàn Ngô. 41
II. MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT CỦA BẢN THÂN NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN CÔNG NỢ TẠI CÔNG TY TNHH ĐOÀN NGÔ. 42
1, Ý kiến chung: 42
2, Ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán công nợ tại công ty TNHH Đoàn Ngô. 43


Xem Thêm: Kế toán công nợ tại Công ty TNHH Đoàn Ngô
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán công nợ tại Công ty TNHH Đoàn Ngô sẽ giúp ích cho bạn.