Công tác kế toán quản trị hàng tồn kho tại Xí nghiệp kinh doanh tổng hợp - Công ty cổ phần vận tải biển Đà NẵngĐề cương đề tài mã số:18036

PHẦN 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN QUẢN TRỊ HÀNG TỒN KHO TẠI DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI 1
I.KẾ TOÁN QUẢN TRỊ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP 2
1. Khái niệm và bản chất của kế toán quản trị 2
2. Vai trò và chức năng của kế toán quản trị 3
II. KHÁI NIỆM, ĐẶC ĐIỂM, CHỨC NĂNG, CHU TRÌNH VÀ YÊU CẦU QUẢN LÝ VỀ HÀNG TỒN KHO. 4
1. Khái niệm hàng tồn kho trong doanh nghiệp thương mại 4
2. Đặc điểm hàng tồn kho. 4
3. Chức năng của hàng tồn kho trong doanh nghiệp thương mại 5
3.1 Chức năng liên kết 5
3.2. Chức năng ổn định giá cả của hàng hóa trên thị trường. 5
3.3. Chức năng khấu trừ theo số lượng. 5
4. Chu trình hàng tồn kho trong doanh nghiệp thương mại 6
4.1. Mua hàng. 6
4.2. Nhận hàng. 6
4.3. Tồn trữ hàng. 6
4.4. Tiêu thụ. 6
5. Yêu cầu quản lý về hàng tồn kho. 7
III. NỘI DUNG VỀ KẾ TOÁN QUẢN TRỊ HÀNG TỒN KHO 7
1. Kế toán cung cấp thông tin cho công tác quản lý hàng tồn kho. 7
1.1. Tổ chức hạch toán chi tiết hàng tồn kho. 7
1.1.1. Tại kho. 8
1.2. Phương pháp hạch toán tổng hợp hàng tồn kho. 9
1.2.1. Phương pháp kê khai thường xuyên. 10
1.2.2. Phương pháp kiểm kê định kỳ. 10
1.3. Phương pháp tính giá hàng tồn kho. 11
1.3.1. Tính giá hàng nhập kho. 11
1.3.2. Tính giá hàng xuất kho. 11
2. Dự toán hàng tồn kho. 13
2.1. Dự toán hàng hóa. 13
2.1.1. Dự toán hàng hóa tồn kho cuối kỳ. 13
2.1.2. Dự toán hàng hóa mua vào. 15
2.2. Dự toán nguyên vật liệu (NVL) 16
2.2.1. Dự toán nguyên vật liệu tồn kho cuối kỳ. 16
2.2.2. Dự toán nguyên vật liệu mua vào. 17
3. Báo cáo kế toán về hàng tồn kho. 18
3.1. Các báo cáo phục vụ cho quá trình kiểm soát 18
3.2. Các báo cáo phục vụ cho việc đánh giá. 19
3.3. Các báo cáo phục vụ cho việc ra các quyết định. 19
IV. CÁC CHI PHÍ LIÊN QUAN ĐẾN HÀNG TỒN KHO TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI 20
1. Chi phí đặt hàng. 20
2. Chi phí tồn trữ 20
3. Chi phí thiệt hại do hàng tồn kho hết 21
PHẦN II THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN QUẢN TRỊ HÀNG TỒN KHO TẠI XÍ NGHIỆP KINH DOANH TỔNG HỢP - CÔNG TY CỔ PHẦN 22
VẬN TẢI BIỂN ĐÀ NẴNG 22
A. GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ XÍ NGHIỆP KINH DOANH TỔNG HỢP (XN KDTH)-CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN ĐÀ NẴNG (CP VTB ĐN) 23
I. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA XÍ NGHIỆP 23
II. TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ TẠI XÍ NGHIỆP 24
1. Tổ chức bộ máy quản lý tại XN 24
2. Chức năng, nhiệm vụ của các bộ phận. 24
III. CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ CỦA XÍ NGHIỆP 25
1. Chức năng. 25
2. Nhiệm vụ. 25
IV. TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI XN KDTH- CÔNG TY CP VẬN TẢI BIỂN ĐÀ NẴNG 25
1. Tổ chức bộ máy kế toán. 25
2. Chức năng, nhiệm vụ của các thành viên. 26
3. Hình thức kế toán áp dụng tại Xí nghiệp. 26
B. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN QUẢN TRỊ HÀNG TỒN KHO TẠI XÍ NGHIỆP KINH DOANH TỔNG HỢP- CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN ĐÀ NẴNG. 29
I. ĐẶC ĐIỂM VÀ YÊU CẦU QUẢN LÝ HÀNG TỒN KHO TẠI XÍ NGHIỆP 29
II. KẾ TOÁN CUNG CẤP THÔNG TIN CHO CÔNG TÁC QUẢN LÝ HÀNG TỒN KHO TẠI XÍ NGHIỆP 29
1. Phân loại hàng tồn kho tại XN 29
2. Phương pháp hạch toán hàng tồn kho và phương pháp tính giá hàng tồn kho 30
2.1. Phương pháp hạch toán hàng tồn kho. 30
2.2. Phương pháp tính giá hàng tồn kho. 31
3. Tổ chức hạch toán chi tiết hàng tồn kho. 35
3.1. Tổ chức chứng từ, hệ thống tài khoản và sổ kế toán chi tiết 35
3.2. Tổ chức hạch toán chi tiết 39
III. LẬP DỰ TOÁN HÀNG TỒN KHO TẠI XN 42
1. Kế hoạch dự trữ 42
2. Lập kế hoạch mua hàng. 42
3. Dự toán nguyên vật liệu. 43
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN KIỂM SOÁT QUẢN LÝ HTK TẠI XN 46
1. Kiểm soát hàng hoá, vật liệu mua vào. 46
3. Kiểm soát quá trình xuất kho. 49
4. Các báo cáo kế toán về hàng tồn kho tại XN 49
PHẦN III MỘT SỐ Ý KIẾN ĐÓNG GÓP VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN QUẢN TRỊ HÀNG TỒN KHO TẠI XÍ NGHIỆP KINH DOANH TỔNG HỢP -CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN ĐÀ NẴNG 51
I. NHẬN XÉT VỀ THỰC TRẠNG KẾ TOÁN QUẢN TRỊ HÀNG TỒN KHO TẠI XÍ NGHIỆP 52
1. Ưu điểm 52
2. Nhược điểm 52
II. MỘT SỐ Ý KIẾN ĐÓNG GÓP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN QUẢN TRỊ HÀNG TỒN KHO TẠI XÍ NGHIỆP 54
1. Tổ chức hệ thống chứng từ, sổ sách kế toán. 54
2. Dự toán hàng tồn kho. 55
2.1. Kế hoạch dự trữ 55
2.2. Kế hoạch mua hàng. 57
2.3. Dự kiến chi phí tồn kho. 58
2.4. Dự kiến thời gian nhận hàng. 58
3. Tổ chức thực hiện, kiểm soát quản lý hàng tồn kho. 59
4. Các báo cáo hàng tồn kho. 60
4.1. Báo cáo phục vụ cho việc đánh giá. 60
4.1.1. Đối với báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch mua hàng. 60
4.1.2. Báo cáo tình hình luân chuyển hàng hoá. 60
4.1.3. Báo cáo đánh giá tình hình cung ứng hàng hoá. 61
4.2. Báo cáo phục vụ cho việc ra quyết định lượng đặt hàng. 63
5. Xây dựng thời điểm đặt hàng tại XN 65


Xem Thêm: Công tác Kế toán quản trị hàng tồn kho tại Xí nghiệp kinh doanh tổng hợp - Công ty cổ phần vận tải b
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Công tác Kế toán quản trị hàng tồn kho tại Xí nghiệp kinh doanh tổng hợp - Công ty cổ phần vận tải b sẽ giúp ích cho bạn.