Tổ chức kế toán quản trị chi phí sản xuất tại Xí nghiệp toa xe Đà NẵngPhần 1
b. Khái niệm và bản chất của KTQT
2. Kế toán quản trị với chức năng của nhà quản lý
3. Nhiệm vụ của kế toán quản trị
4. Các phương pháp kế toán quản trị
4.1. Nhóm phương pháp thu nhận, xử lý và tổng hợp thông tin
4. 2. Nhóm phương pháp phân tích chỉ tiêu
ii. tổ chức kế toán quản trị chi phí sản xuất
1. Chi phí và các cách phân loại chi phí
1.1. Khái niệm về chi phí
1.2. Các cách phân loại chi phí
2. Quan điểm, nguyên tắc tổ chức kế toán quản trị chi phí sản xuất
2.1 Quan điểm về tổ chức kế toán quản trị chi phí sản xuất
2.2 Nguyên tắc tổ chức kế toán quản trị chi phí sản xuất
3. Nội dung tổ chức kế toán quản trị chi phí sản xuất
3.1. Tổ chức bộ máy kế toán
3.2. Tổ chức công tác kế toán quản trị chi phí sản xuất
Phần 2 Thực trạng tổ chức kế toán quản trị chi phí sản xuất TẠI XÍ NGHIỆP TOA XE ĐÀ NẴNG
I. GIỚI THIỆU VỀ XÍ NGHIỆP TOA XE ĐÀ NẴNG
1. Lịch sử hình thành và phát triển
2. Chức năng, nhiệm vụ của Xí nghiệp toa xe Đà Nẵng
3. Đặc điểm hoạt động
4. Tổ chức bộ máy quản lý tại Xí nghiệp toa xe Đà Nẵng
II. ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN TẠI XÍ NGHIỆP TOA XE ĐÀ NẴNG
1. Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán
2. Chức năng, nhiệm vụ của từng nhân viên kế toán
3. Tổ chức sổ kế toán và trình tự luân chuyển chứng từ
III. TỔ CHỨC KTQT CHI PHÍ SẢN XUẤT TẠI XÍ NGHIỆP TOA XE ĐÀ NẴNG
1. Tổ chức KTQT chi phí nguyên vật liệu
1.1. Đặc điểm của chi phí nguyên vật liệu
1.2. Tổ chức chứng từ kế toán
2. Tổ chức KTQT chi phí nhân công
2.1. Đặc điểm của chi phí nhân công
2.2. Tổ chức chứng từ kế toán
2.3. Tổ chức tài khoản kế toán và sổ kế toán
3. Tổ chức KTQT chi phí khấu hao TSCĐ
3.1. Phương pháp tính khấu hao
3.2. Tổ chức chứng từ kế toán.
3.3. Tổ chức tài khoản kế toán và sổ kế toán
4. Tổ chức KTQT chi phí công cụ, dụng cụ
4.1. Đặc điểm chi phí công cụ, dụng cụ
4.2 Tổ chức chứng từ kế toán
4.3. Tổ chức tài khoản kế toán và sổ kế toán
5. T ổ chức KTQT chi phí dịch vụ mua ngoài và chi phí bằng tiền khác
6. Tổ chức hệ thống báo cáo kế toán phản ánh chi phí sản xuất sản phẩm
Phần 3 MỘT SỐ Ý KIẾN ĐÓNG GÓP NHẰM HOÀN THIỆN TỔ CHỨC KTQT CHI PHÍ SẢN XUẤT TẠI XÍ NGHIỆP TOA XE ĐÀ NẴNG
I. NHẬN XÉT VỀ TỔ CHỨC KTQT CHI PHÍ SẢN XUẤT TẠI XN
1. Những ưu điểm
1.1. Về hoạt động kế toán nói chung
1.2. Về tổ chức hệ thống thông tin phục vụ KTQT chi phí sản xuất
2. Những nhược điểm
2.1. Về hoạt động kế toán nói chung
2.2. Về tổ chức hệ thống thông tin phục vụ KTQT chi phí sản xuất
II. CÁC PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC KTQT CỦA MỘT SỐ NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI
1. Tổ chức KTQT kết hợp với KTTC
2. Tổ chức KTQT độc lập với KTTC
III. MỤC TIÊU, YÊU CẦU CỦA VIỆC TỔ CHỨC KTQT CHI PHÍ SẢN XUẤT TẠI XN TOA XE ĐÀ NẴNG
1. Mục tiêu
2. Yêu cầu
IV. MỘT SỐ Ý KIẾN ĐÓNG GÓP NHẰM TỔ CHỨC KTQT CHI PHÍ SẢN XUẤT TẠI XN TOA XE ĐN
1. Tổ chức phân loại chi phí
2. Tổ chức bộ máy kế toán
3. Tổ chức hệ thống chứng từ kế toán
3.1. Các chứng từ phản ánh chi phí nguyên vật liệu
3.2. Các chứng từ phản ánh chi phí nhân công
4. Tổ chức hệ thống tài khoản kế toán
5. Tổ chức hệ thống sổ sách kế toán
6. Vận dụng linh hoạt cỏc kỹ thuật phõn tớch thụng tin
7. Tổ chức hệ thống báo cáo kế toán
7.1 Các báo cáo phục vụ cho chức năng hoạch định của nhà quản trị
7.2. Báo cáo phục vụ cho chức năng kiểm soát và đánh giá kết quả hoạt động
8. Một số kiến nghị đối với XN toa xe Đà Nẵng
LỜI MỞ ĐẦU !
LỜI MỞ ĐẦU !
LỜI KẾT !
CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT SỬ DỤNG


Xem Thêm: Tổ chức Kế toán quản trị chi phí sản xuất tại Xí nghiệp toa xe Đà Nẵng
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tổ chức Kế toán quản trị chi phí sản xuất tại Xí nghiệp toa xe Đà Nẵng sẽ giúp ích cho bạn.