Kế toán tập hợp Chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Xí nghiệp thủy sản 86


Mục lục

Chương I: Giới thiệu chung về tình hình xí nghiệp thuỷ sản 86 . 5
I. Đặc điểm tình hình chung của xí nghiệp . 5
1.Quá trình hình thành . 5
2.Quá trình phát triển . 5
3.Chức năng và nhiệm vụ 6
III. Qui mô sản xuất và đặc điểm qui trình sản xuất 6
IV. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản ly . 8
V. Khó khăn và thuận lợi . 9
1.Khó khăn 9
2.Thuận lợi . 10
VI. Tổ chức công tác kế toán 10
1. Tổ chức bộ máy kế toán 10
2.Hình thức sổ kế toán 11
3.Giới thiệu hệ thống kế toán . 14
4.Phường pháp hoạch toán hàng tồn kho mà xí nghiệp đang áp dụng 14
5.Niên độ kế toán 14
6.Kỳ kế toán áp dụng . 14
7.Đặc điểm tổ chức công tác kế toán của doanh nghiệp trong điều kiện tin học hoá. 14

Chương II. Cơ sở lý luận chung về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản
phẩm . 17

I.Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất . 17
II.Đối tượng tính giá thành sản phẩm 17
III.Kế toán tập hợp chi phí sản xuất . 17
1.Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 18
2.Kế toán chi phí nhân công trực tiếp . 20
3.Kế toán chi phí sản xuất chung . 20
4.Kế toán chi phí trả trước . 23
5.Kế toán chi phí phải trả . 24
6.Kế toán các thiệt hại trong sản xuất 25
IV.Phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ 28
1.Đánh giá sản phẩm dở dang theo chi phí nguyên vật liệu chính 28
2.Đánh giá sản phẩm dở dang theo sản lượng hoàn thành tương đương . 28
3.Đánh giá theo mức độ hoàn thành chung 50% . 29
4.Đánh giá dở dang theo chi phí định mức sản phẩm 29
V.Kỳ tính giá thành Sản phẩm . 29
VI.Các phương pháp tính giá thành sản phẩm . 29

Chương III. Thực trạng tổ chức hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành tại xí nghiệp 31
I.Đặc điểm tổ chức sản xuất . 31
II.Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất 31
III.Đối tượng tính giá thành sản phẩm . 31
IV.Kế toán tập hợp chi phí sản xuất . 32
1.Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 32
2. Kế toán chi phí nhân công trực tiếp 38
3. Kế toán chi phí sản xuất chung 42
4.Kế toán chi phí mua ngoài . 51
5.Kế toán chi phí phát sinh khác ở xí nghiệp 54
6. Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất ở XN CB Thuỷ sản – 86 . 56
V.Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ 58
VI.Kỳ tính giá thành sản phẩm 58
VII.Phương pháp tính giá thành sản phẩm . 58
VIII. Kế toán các khoản giảm giá thành . 59

Chương IV. Nhận xét và kiến nghị 60


Lời nói đầu

Nền kinh tế nước ta ngày càng phát triển, sự đổi thay nền kinh tế từ quan liêu bao cấp chuyển sang cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước là một bước ngoặc đánh dấu sự phát triển của nền kinh tế đất nước. Cùng với sự phát triển của nền kinh tế thế giới, sự phát triển của nền kinh tế nước ta góp phần cải thiện và nâng cao đời sống của nhân dân, một khi đời sống được cải thiện thì nhu cầu của người dân ngày càng cao và phong phú. Đó là quy luật của sự phát triển. Để đáp ứng được nhu cầu này hàng loạt các Doanh nghiệp ra đời với nhiều lĩnh vực kinh doanh khác nhau, trong đó sản xuất là lĩnh vực chiếm vị trí quan trọng.

Sản phẩm của doanh nghiệp sản xuất ra chịu sự tác động của nhiều yếu tố như: Quy luật cung cầu, Quy luật cạnh tranh, Quy luật giá cả . chính điều này đặc ra cho các doanh nghiệp phải có chính sách sản xuất phù hợp. Ngoài việc quan tâm đến mẫu mã, chất lượng của sản phẩm, doanh nghiệp còn phải đặc biệt quan tâm đến giá cả. Điều này đồng nghĩa với việc doanh nghiệp sản xuất ra nhiều loại sản phẩm với mẫu mã phong phú và đa dạng, chất lượng cao nhưng với một giá thành rẻ nhất. Đây là vấn đề được các doanh nghiệp hiện nay rất quan tâm. Trong điều kiện hiện nay việc sản xuất ra sản phẩm đòi hỏi các doanh nghiệp phải tận dụng và sử dụng một cách có hiệu quả nguồn nhân lực của mình để đem lại những thành quả cao nhất. Có như vậy thì sản phẩm của doanh nghiệp mới đạt được hiệu quả cao nhất.

Xuất phát từ thực tế đó, cho nên việc định giá sản phẩm phụ thuộc vào từng doanh nghiệp. Mỗi doanh nghiệp có cách tính sản phẩm có thể doanh nghiệp này sản xuất với chi phí thấp hơn doanh nghiệp kia và ngược lại. điều này phụ thuộc vào chất lượng nguyên vật liệu, cách thức tổ chức sản xuất và đặc biệt là nguồn nhân lực của mỗi doanh nghiệp. Nhiều doanh nghiệp việc tập hợp chi phí sản xuất chưa chính xác dẫn đến giá thành sản phẩm không chính xác. Việc hạch toán, tập hợp các khoản chi phí và xác định giá thành sản xuất sản phẩm sao cho phù hợp là một công việc hết sức cần thiết đòi hỏi các doanh nghiệp sản xuất phải đặt lên hàng đầu. Chính vì vậy cho nên tôi chọn đề tài: “ Công tác tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Xí nghiệp chế biến thuỷ sản 86 ( F86)” để làm báo cáo thực tập tốt nghiệp của mình, với mục đích hệ thống hoá những vấn đề lý luận, đi sâu tìm hiểu thực tế và làm sáng tỏ công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Xí nghiệp.

Nội dung kết cấu của đề tài này như sau:

Ngoài phần lời mở đầu, mục lục, kết luận và phần tài liệu tham khảo, nội dung chính của đề tài gồm 4 chương:

Chương I: Giới thiệu chung về tình hình xí nghiệp thuỷ sản 86
Chương II: Cơ sở lý luận chung về kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm
Chương III : Thực trạng tổ chức hạch toán kế toán và tính giá thành sản phẩm tại xí nghiệp thuỷ sản 86.
Chương IV. Nhận xét và kiến nghị.

Trong quá trình thực tập, mặc dù đã cố gắng nghiên cứu, đi sâu tìm hiểu công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Xí nghiệp. Nhưng do trình độ còn hạn chế, kiến thức còn nghèo nàn hơn nữa trong một thời gian ngắn đề tài này đã được hoàn thành cho nên không thể tránh khỏi những sai sót, khiếm khuyết. Do vậy, tôi rất mong nhận được sự hướng dẫn, chỉ bảo và đóng góp ý kiến của thầy hướng dẫn, cùng các anh, chị ở phòng kế toán tại Xí nghiệp. Tôi xin chân thành cảm ơn.

Đà Nẵng, ngày tháng năm 2005

Sinh viên thực tập


Xem Thêm: Kế toán tập hợp Chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Xí nghiệp thủy sản 86
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán tập hợp Chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Xí nghiệp thủy sản 86 sẽ giúp ích cho bạn.