Kế toán tập hợp Chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Xí nghiệp lương thực & Dịch vụ thương mại Hòa Vang

LỜI MỞ ĐẦU
Một đất nước vững mạnh và giàu đẹp khi có một nền kinh tế phát triển mạnh mẽ. Mỗi thời kỳ , nền kinh tế có sự thay đổi khác nhau và mỗi ngày càng phát triển hơn. Từ khi chuyển đổi nền kinh tế sang cơ chế thị trường theo định hướng XHCN đến nay , chúng ta đã bước đầu tiếp cận với cơ chế vận động của nền kinh tế thị trường. Do đó sự phát triển và cạnh tranh gay gắt của nền kinh tes mở cửa với nhiều thành phần đã thúc đẩy sự phát triển hay suy tàn của một số doanh nghiệp. Vì vậy đòi hỏi mỗi doanh nghiệp phải nổ lực phấn đấu đồng thời phải tìm mọi biện pháp thúc đẩy sản xuất để có hiệu quả cao.
Công tác hạch toán kế toán là một bộ phận không thể thiếu trong việc cung cấp thông tin, dữ liệu cho quản lý điều hành, kiểm tra hoạt động kinh tế . Do vậy việc tìm hiểu, nắm vững những quy định của nhà nước về chế độ hạch toán là một vấn đề có ý nghĩa quan trọng nhằm nhận thức sâu sắc một cách toàn diện diễn biến hoạt động tài chính của doanh nghiệp.
Chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm có mối quan hệ mật thiết và hữu cơ với nhau. Chi phí sản xuất là cơ sở hình thành nên giá thành sản phẩm. Giá thành sản phẩm là một trong những chỉ tiêu tổng hợp các mặt sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
Để tồn tại và phát triển trong điều kiện hiện nay, các doanh nghiệp phải thường xuyên cải tiến mặt hàng, nâng cao chất lượng sản phẩm và hạ giá thành sản phẩm. Đối với các xí nghiệp sản xuất việc tính đúng, tính đủ các chi phí sản xuất cho giá thành là một việc hết sức quan trọng cho việc xác định giá bán cho sản phẩm.
Xuất phát từ những nhận thức nêu trên, cùng những kiến thức đã được trang bị ở trường và qua thực tập tại Xí nghiệp Lương Thực và Dịch Vụ Thương Mại Hoà Vang, em đã đi sâu tìm hiểu và chọn đề tài cho chuyên đề tốt nghiệp của mình:” Kế Toán Tập Hợp Chi Phí Sản Xuất Và Tính Giá Thành Sản Phẩm tại Xí Nghiệp Lương Thực và Dịch Vụ Thương Mại Hoà Vang”.
Chuyên đề gồm có 3 phần:
Phần I :Giới thiệu tình hình chung của Xí nghiệp Lương thực và dịch vụ thương mại Hoà Vang.
Phần II :Tình hình hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại xí nghiệp.
Phần III:Một số suy nghĩ nhằm hoàn thiện công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại xí nghiệp.


Với sự nhiệt tình hướng dẫn của giáo viên và các cô chú phòng kế toán , em đã tìm hiểu sâu về công tác hạch toán. Tuy nhiên , trong thời gian thực tập tại đơn vị ,với khả năng kinh nghiệm thực tiễn và thời gian hạn chế nên không sao tránh khỏi sai sót . Kính mong thầy cô và các cô chú trong đơn vị góp ý kiến để bản thân được học hỏi , nâng cao kiến thức đồng thời hoàn thiện hơn trong công tác.
Em xin chân thành cảm ơn.

Học viên thực hiện


Lê Thị Tịnh HảoMỤC LỤCTrang
LỜI MỞ ĐẦU
PHẦN I: GIỚI THIỆU TÌNH HÌNH CHUNG CỦA XÍ NGHIỆP LƯƠNG THỰC
VÀ DVTM HOÀ VANG

I/ QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA XÍ NGHIỆP 31.Quá trình hình thành của xí nghiệp
2.Đặc điểmhoạt động sản xuất kinh doanh
II/TỔ CHỨC QUẢN LÝ VÀ HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TẠI XÍ NGHIỆP 4
1.Tổ chức quản lý tạ xí nghiệp
2. Cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán
III/HÌNH THỨC KẾ TOÁN VÀ TRÌNH TỰ LUÂN CHUYỂN CHỨNG TỪ 6
1.Hình thức kế toán
2.Trình tự luân chuyển chứng từ

PHẦN II: HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI XÍ NGHIỆP LƯƠNG THỰC VÀ DVTM HOÀ VANG

A. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ
TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM
I/ KHÁI NIỆM VÀ NHIỆM VỤ 71.Khái niệm
2.Nhiệm vụ
3.Phân loại chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm
II/ HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT 8
1.Đối tượng hạch toán chi phí sản xuất
2.Phương pháp hạch toán chi phí sản xuất
3.Hạch toán và phân bổ chi phí sản xuất
III/ TỔNG HỢP CHI PHÍ VÀ KIỂM KÊ ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM DỞ DANG 23
1.Tổng hợp chi phí sản xuất
2.Kiểm kê đánh giá sản phẩm dở dang
IV/ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM 30
1.Đối tượng tính giá thành
2.Phương pháp tính giá thành
V/ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Ở MỘT SỐ LOẠI HÌNH SẢN XUẤT 36
1.Đối với doanh nghiệp có quy trình công nghệ sản xuất giản đơn
2.Đối với doanh nghiệp sản xuất theo đơn đặt hàng
3.Đối với doanh nghiệp có quy trình sản xuất kiểu chế biến liên tục

B. THỰC TRẠNG HẠCH TOÁN TẠI XÍ NGHIỆP LƯƠNG THỰC VÀ DVTM HOÀ VANG
I/ XÁC ĐỊNH ĐỐI TƯỢNG , PHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM 39
1.Đối tượng hạch toán chi phí sản xuất
2.Phương pháp hạch toán chi phí sản xuất
3. Đối tượng tính giá thành
II/ TRÌNH TỰ HẠCH TOÁN VÀ PHÂN BỔ CHI PHÍ SẢN XUẤT 40
1.Hạch toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp
2.Hạch toán chi phí nhân công trực tiếp
3. Hạch toán chi phí sản xuất chung
III/ TẬP HỢP CHI PHÍ VÀ ĐÁNH GIÁ THÀNH PHẨM 50
1.Tập hợp chi phí sản xuất
2.Sản phẩm dở dang
3.Tính giá thành

PHẦN III:MỘT SỐ SUY NGHĨ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC HẠCH
TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI XÍ NGHIỆP
I/ ĐÁNH GIÁ KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TÁC HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI XÍ NGHIỆP 53
1.Ưu điểm
2.Nhược điểm
II/ MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC HẠCH TOÁN
CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM 53
1.Chi phí nhân công trực tiếp
2.Chi phí sản xuất chung

KẾT LUẬN 55


Xem Thêm: Kế toán tập hợp Chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Xí nghiệp lương thực & Dịch vụ thươn
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán tập hợp Chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Xí nghiệp lương thực & Dịch vụ thươn sẽ giúp ích cho bạn.