Hoàn thiện công tác tổ chức hạch toán kế toán TSCĐ tại Công ty Hóa chất mỏ - TKVMã số đề tài: 20648
M ỤC L ỤC
CHƯƠNG I. TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY HÓA CHẤT MỎ - TKV 4
1.1. Lịch sử hình thành và phát triển 4
1.2. Đặc điểm kinh doanh và quản lí 6
1.2.1. Đặc điểm kinh doanh 6
1.2.2. Đặc điểm tổ chức quản lí 9
1.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán và chế độ kế toán 14
1.3.1. Tổ chức bộ máy kế toán 14
1.3.2. Nhiệm vụ chức năng của mỗi bộ phận kế toán 15
1.3.3. Đặc điểm vận dụng chế độ kế toán 17
1.3.4. Tổ chức chứng từ kế toán 17
1.3.5. Hệ thống báo cáo kế toán 18
1.3.6. Hệ thống tài khoản sử dụng 18
1.3.7. Tổ chức sổ kế toán 19
CHƯƠNG II. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TSCĐ TẠI CÔNG TY HÓA CHẤt MỎ - TKV. 21
2.1. Đặc điểm TSCĐ và các quy định quản lí TSCĐ 21
2.1.1. Đặc điểm TSCĐ 21
2.1.2. Các chính sách quản lí TSCĐ hiện nay 23
2.2. Thực trạng kế toán tăng, giảm TSCĐ 24
2.2.1. Kế toán tăng, giảm TSCĐ trên hệ thống chứng từ kế toán 27
2.2.2. Kế toán tăng, giảm TSCĐ trên hệ thống sổ kế toán chi tiết, tổng hợp 36
2.2.2.1. Kế toán tăng TSCĐ trên hệ thống sổ kế toán tổng hợp 36
2.2.2.2. Hạch toán chi tiết tăng TSCĐ 43
2.2.2.3. Hạch toán giảm TSCĐ
2.3. Thực trạng khấu hao TSCĐ và kế toán khấu hao TSCĐ 54
CHƯƠNG III. GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TSCĐ TẠI CÔNG TY HÓA CHẤT MỎ - TKV 61
3.1. Đánh giá thực trạng kế toán TSCĐ 61
3.1.1. Ưu điểm 61
3.1.2. Hạn chế và nguyên nhân chủ yếu 61
3.2. Một số giải pháp hoàn thiện công tác kế toán TSCĐ tại Công ty Hóa chất mỏ - TKV 64
3.3. Giải pháp tăng cường quản lí TSCĐ tại Công ty Hóa chất mỏ - TKV 65

DANH M ỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT

VLNCN Vật liệu nổ công nghiệp
TSCĐ Tài sản cố định
TK Tài khoản
CĐKT Cân đối kế toán
GTGT Giá trị gia tăng
NG Nguyên giá
XDCB Xây dựng cơ bản
GTCL Giá trị còn lại
GTHM Giá trị hao mòn
KH Khấu hao
NKCT Nhật kí chứng từ
CBCNV Cán bộ công nhân viên
HĐQT Hội đồng quản trị
TKĐT Thiết kế đầu tư
KTCN Kĩ thuật công nghệ
TKKTTC Thống kê - Kế toán - Tài chính
CPQLDN Chi phí quản lí doanh nghiệp
XN Xí nghiệp
BHXH Bảo hiểm xã hội
TS Tài sản


LỜI MỞ ĐẦU

Trong nền sản xuất hàng hóa, để sản xuất ra sản phẩm bao giờ cũng gồm 03 yếu tố: tư liệu lao động, đối tượng lao động và sức lao động. Tài sản cố định (TSCĐ) là một trong ba yếu tố cơ bản và đóng vai trò quan trọng trong quá trình sản xuất kinh doanh. Các TSCĐ đều có giá trị lớn, thời gian sử dụng lâu dài, tham gia nhiêu chu kì sản xuất kinh doanh, có ảnh hưởng trực tiếp tới việc tính giá thành sản phẩm và xác định kết quả kinh doanh của doanh nghiệp.
TSCĐ là những tư liệu lao động có giá trị lớn, có thời gian sử dụng lâu dài.TSCĐ luôn gắn liền với doanh nghiệp trong mọi thời kì, trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
TSCĐ là cơ sở vật chất chủ yếu của mỗi doanh nghiệp, là điều kiện cơ bản để doanh nghiệp hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của mình. Nó phản ánh năng lực sản xuất hiện có, trình độ khoa học kĩ thuật và trình độ trang bị cơ sở vật chất của doanh nghiệp.
Một doanh nghiệp lớn mạnh sẽ có sự đầu tư đáng kể vào TSCĐ. Mặt khác TSCĐ còn thể hiện cơ sở vật chất kĩ thuật, góp phần không nhỏ vào việc nâng cao chất lượng sản phẩm, thúc đẩy phát triển sản xuất, tăng thu nhâph cho doanh nghiệp.
Từ tầm quan trọng trên công tác hạch toán số lượng và giá trị hiện có cũng như sự biến động của TSCĐ đòi hỏi phải hết sức chính xác và khoa học để đạt được hiệu quả cao, giúp doanh nghiệp nâng cao năng suất lao động, giảm bớt lao động chân tay.
Với lí do đã nêu ở trên em xin chọn đề tài “Hoàn thiện công tác tổ chức hạch toán kế toán TSCĐ tại Công ty Hóa chất mỏ - TKV”. Nội dung đề tài bao gồm:
Chương I. Tổng quan về Công ty Hóa chất mỏ - TKV
Chương II. Thực trạng công tác hạch toán kế toán TSCĐ tại Công ty Hóa chất mỏ - TKV
Chương III. Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác hạch toán TSCĐ.


Xem Thêm: Hoàn thiện công tác tổ chức hạch toán Kế toán TSCĐ tại Công ty Hóa chất mỏ - TKV
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện công tác tổ chức hạch toán Kế toán TSCĐ tại Công ty Hóa chất mỏ - TKV sẽ giúp ích cho bạn.