Kế toán tập hợp Chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cao su Đà NẵngPHẦN I
MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT
I. HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ TÍNH GIÁ
THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT 2
1. Chi phí sản xuất 2
II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN
XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM . 6
1. Đối tượng hạch toán chi phí sản xuất 6
2. Đối tượng tính giá thành 6
3. Phương pháp hạh toán chi phí sản xuất 7
4. Phương pháp tính giá thành sản phẩm 8
III.HẠCH TOÁN VÀ PHÂN BỔ CÁC CHI PHÍ SẢN XUẤT 9
1. Hạch toán và phân bổ chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp 9
2. Hạch toán và phân bổ chi phí nhân công trực tiếp . 11
3.Hạch toán và phân bổ chi phí sản xuất chung 12
IV.TỔNG HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT, XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ SẢN PHẨM
DỞ DANG VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM . 14
1. Tổng hợp chi phí sản xuất 14
2. Xác định giá trị sản phẩm dở dang . 17
3. Tính giá thành sản phẩm . 17
PHẦN II
TÌNH HÌNH THỰC TẾ VỀ HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CAO SU ĐÀ NẴNG
A. MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG TY CAO SU ĐÀ NẴNG . 20
I . QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN . 20
II. ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC SẢN XUẤT VÀ QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ 21
1. Xí nghiệp cán luyện . 22
2. Xí nghiệp săm lốp xe máy . 22
3. Xí nghiệp săm lốp ôtô mới . 22
III. Một số quy trình công nghệ chính ở Công ty Sao su 23
1. Đặc điểm tổ chức quản lý 25
2. Tổ chức công tác kế toán 27
B. TÌNH HÌNH THỰC TẾ VỀ CÔNG TÁC HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN
XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CAO SU
ĐÀ NẴNG . 30
I. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT
VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Ở CÔNG TY SAO SU ĐÀ NẴNG. 30
II.TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH BÁN THÀNH
PHẨM . 31
1. Tập hợp chi phí sản xuất . 31
2. Tính giá thành bán thành phẩm . 31
III.TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM 37
1. Kế toán tập hợp chi phí NVL trực tiếp . 37
2. Kế toán chi phí nguyên vật liệu chính . 39
3.Kế toán chi phí vật liệu khác . 43
4. Kế toán chi phí nhiên liệu . 45
5. Kế toán tập hợp chi phí, nhân công trực tiếp 45
6. Chi phí sản xuất chung . 47
7. Tính giá thành sản phẩm 48
PHẦN III
MỘT SỐ SUY NGHĨ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM
Ở CÔNG TY CAO SU ĐÀ NẴNG
I NHỮNG ƯU ĐIỂM VÀ NHỮNG MẶT HẠN CHẾ CẦN PHẢI HOÀN
THIỆN TRONG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT
VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Ở CÔNG TY CAO SU ĐÀ NẴNG. 53
1. Ưu điểm . 53
2. Những hạn chế . 53
II. MỘT SỐ SUY NGHĨ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TÓAN TẬP
HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Ở CÔNG
TY CAO SU ĐÀ NẴNG 54
1. Tập hợp chi phí và tính giá thành bán thành phẩm 54
2. Phương pháp kế toán tập hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp. 56
3. Tập hợp và phân bổ chi phí nhân công trực tiếp 59
4. Tập hợp và phân bổ chi phí sản xuất chung . 60
5. Chi phí thiệt hại trong sản xuất 61
KẾT LUẬN . 63


Xem Thêm: Kế toán tập hợp Chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cao su Đà Nẵng
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán tập hợp Chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cao su Đà Nẵng sẽ giúp ích cho bạn.