Báo cáo thực tập về công tác Kế toán tại Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn


MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU
PHẦN 1. 1
TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG BỈM SƠN 1
1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn. 1
1.2. Nhiệm vụ sản xuất kinh doanh. 2
1.3. Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu qua ba năm gần đây. 3
1.4. Cơ cấu tổ chức và bộ máy quản lý Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn. 3
PHẦN 2. 6
THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY 6
CỔ PHẦN XI MĂNG BỈM SƠN 6
2.1. Hình thức và bộ máy Kế toán Công ty áp dụng. 6
2.2. Chế độ kế toán, sổ sách Kế toán Công ty áp dụng. 6
2.3. Thực trạng công tác Kế toán tại Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn. 7
2.3.1. Công tác Kế toán tại tổ tài chính. 7
2.3.2. Công tác Kế toán tại tổ Kế toán vật tư. 8
2.3.3. Công tác Kế toán tại tổ Kế toán tiêu thụ sản phẩm 9
2.3.4. Công tác Kế toán tại tổ Kế toán nhà ăn. 10
PHẦN 3. 14
ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY 14
CỔ PHẦN XI MĂNG BỈM SƠN 14
3.1. Ưu điểm 14
3.2. Tồn tại 15
3.3. Một số kiến nghị 15
KẾT LUẬN


Xem Thêm: Báo cáo thực tập về công tác Kế toán tại Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Báo cáo thực tập về công tác Kế toán tại Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn sẽ giúp ích cho bạn.