LỜI MỞ ĐẦU

Trong cơ chế mới, với sự hoạt động của nhiều thành phần kinh tế tính độc lập, tự chủ trong các doanh nghiệp ngày càng cao hơn mỗi doanh nghiệp phải năng động sáng tạo trong kinh doanh, phải chịu trách nhiệm trước kết quả kinh doanh của mình, bảo toàn được vốn kinh doanh và quan trọng hơn là kinh doanh có lãi. Muốn như vậy các doanh nghiệp phải nhận thức được vị trí khâu tiêu thụ sản phẩm, hàng hoá vì nó quyết định đến kết quả kinh doanh của kinh doanh nghiệp và là cơ sở để doanh nghiệp có thu nhập bù đắp chi phí bỏ ra, thực hiện nghĩa vụ với Ngân sách Nhà Nước.
Bên cạnh đó, múc đích hoạt động của doanh nghiệp là lợi nhuận nên việc xác định đứng đắn KQKD nói chung về kết quả bán hàng nói riêng là rất quan trọng. Do vậy bên cạnh các biện pháp quản lý chung, việc tổ chức hợp lý công tác kế toán bán háng là rất cần thiết giúp doanh nghiệp có đầy đủ thông tin kịp thời và chính xác để đưa ra quyết định kinh doanh đứng đắn.
Doanh nghiệp kinh doanh đạt hiệu quả kinh tế cao là cơ sở doanh nghiệp có thể tồn tại và phát triển ngày càng vững chắc trong nền kinh tế thị trường cạnh tranh sôi động và quyết liệt.
Nhận thức được tầm quan trọng của công tác kế toán bán hàng vận dụng lý luận đã được học tập tại trường kết hợp với thực tế thu nhận được từ công tác kế toán tại Công Ty XNK Sản Phẩm , em đã chọn đề tài "Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng " để nghiên cứu và viết chuyên đề của mình.
Nội dung chuyên đề gồm 3 phần
PHẦN I: Các vấn đề chung về kế toán bán hàng.
PHẦN II: Thực tế công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng.
PHẦN III: Nhận xét và kiến nghị về công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty XNK Sản Phẩm Cơ Khí


LỜI MỞ ĐẦU 2
PHẦN I CÁC VẤN ĐỀ CHUNG 3
I . KHÁI NIỆM VỀ THÀNH PHẨM, BÁN HÀNG VÀ Ý NGHĨA CỦA CÔNG TÁC BÁN HÀNG 3
1. Khái niệm thành phẩm 3
2. Khái niệm về bán hàng và bản chất của quá trình bán hàng : 3
II CÁC PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH GIÁ GỐC THÀNH PHẨM 3
1. Nguyên tắc ghi sổ kế toán thành phẩm 3
2. Giá gốc thành phẩm nhập kho. 3
3. Giá gốc thành phẩm xuất kho. 4
III . KHÁI NIỆM DOANH THU BÁN HÀNG, CÁC KHOẢN GIẢM NGOÀI TRỪ DOANH THU BÁN HÀNG, NGUYÊN TẮC XÁC ĐỊNH DOANH THU BÁN HÀNG VÀ KẾT QUẢ BÁN HÀNG 4
1. Khái niệm doanh thu và điều kiện thu nhận doanh thu. 4
2. Khái niệm các khoản trừ doanh thu. 4
IV CÁC PHƯƠNG THỨC BÁN VÀ CÁC PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN 5
1. Các phương thức bán hàng. 5
2. Phương thức thanh toán. 5
V . NHIỆM VỤ CỦA KẾ TOÁN THÀNH PHẨM, BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QỦA KINH DOANH 5
VI. CHỨNG TỪ KẾ TOÁN VÀ CÁC PHƯƠNG PHÁP KẾ TOÁN THÀNH PHẨM 5
1. Chứng từ kế toán. 5
2. Các phương pháp kế toán. 6
VII KẾ TOÁN TỔNG HỢP THÀNH PHẨM 7
1. Tài khỏan kế toán sử dụng: "TK 155 thành phẩm " 7
2. Phương pháp kế toán các nghiệp vụ kinh tế chủ yếu. 7
VIII KẾ TOÁN TỔNG HỢP QUÁ TRÌNH BÁN HÀNG THEO CÁC PHƯƠNG THỨC BÁN. 8
1. Các tài khoản sử dụng. 8
1.1 Tài khoản 157- hàng gửi bán. 8
1.2 TK 632- Giá vốn hàng bán. 8
1.3 TK 511- Doanh thu bán hàng và cung câp dịch vụ một kỳ kế toán từ các giao dịch và các nghiệp vụ bán hàng và cung cấp dịch vụ. 9
1.4 TK 512- Doanh thu nội bộ. 9
1.5 Chiết khấu thương mại 10
1.6 TK 531- Hàng bán bị trả lại. 10
1.7 TK 532- Giảm giá hàng bán. 11
2. Kế toán bán hàng theo các phương pháp bán hàng chủ yếu. 11
XI. KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG 13
1. Kế toán chi phí bán hàng. 13
2. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp. 16
3. Kế toán chi phí và thu nhập hoạt động tài chính. 18
4. Chi phí và thu nhập hoạt động khác. 19
5. Kế toán xác định kết quả bán hàng. 20
PHẦN II TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG Ở CÔNG TY XNK SẢN PHẨM CƠ KHÍ 22
I- ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC SẢN XUẤT KINH DOANH Ở CÔNG TY XNK SẢN PHẨM CƠ KHÍ : 22
1. Giới thiệu chung về công ty xnk sản phẩm cơ khí: 22
2- Đặc điểm tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh của Doanh Nghiệp : 23
3. Đặc điểm sản phẩm và bán hàng tại Công Ty XNK Sản Phẩm Cơ Khí 31
phần iii : một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả sản xuất kinh doanh ở công ty xnk cơ khí 59
I NHẬN XÉT CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH Ở CÔNG TY XNK SẢN PHẨM CƠ KHÍ 59
1. Ưu điểm: 59
2. Hạn chế. 59
II MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH Ở CÔNG TY XNK SẢN PHẨM CƠ KHÍ: 60
KẾT LUẬN 62
TÀI LIỆU THAM KHẢO 63


Xem Thêm: Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty xuất nhập khẩu Sản Phẩm Cơ Khí
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty xuất nhập khẩu Sản Phẩm Cơ Khí sẽ giúp ích cho bạn.