Tổ chức hạch toán vật liệu tại Công ty Hoá Chất Mỏ

LỜI NÓI ĐẦU

Trong nền kinh tế thị trường các doanh nghiệp phải tự bù đắp chi phí và sản xuất kinh doanh có lãi thì mới tồn tại và phát triển vững được. Doanh nghiệp công nghiệp, với tư cách là một tế bào, là nơi tạo ra của cải vật chất cho xã hội, vừa giải quyết đời sống cho người lao động, vừa tạo tích luỹ cho cơ sở và nguồn tập trung cho nhà nước.
Vấn đề đặt ra với các doanh nghiệp công nghiệp là phấn đấu không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm, cải tiến mẫu mã . Để đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu tiêu dùng của xã hội và góp phần cơ sở vật chất xã hội ngày càng vững chắc, tạo điều kiện cho nền kinh tế phát triển.
Để điều hành và quản lý được toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh một cách có hiệu quả nhất, các nhà quản lý phải nắm bắt được kịp thời, chính xác các thông tin kinh tế bao gồm: “Chi phí đầu vào” và “ kết quả đầu ra” đồng thời giám sát chặt chẽ việc sử dụng lao động, hạn chế đến mức tối đa sự ứ đọng vật tư, sản phẩm, hàng hoá, gây lãng phí các yếu tố sản xuất và làm chậm tốc độ luân chuyển vốn lưu động, bên cạnh đó phải xây dựng được phương hướng tối ưu nhằm cung cấp, sử dụng và khai thác mọi khả năng tiềm tàng của doanh nghiệp để phục vụ cho quá trình sản xuất kinh doanh.
Để tiến hành các hoạt động sản xuất kinh doanh, các doanh nghiệp phải có đầy đủ ba yếu tố cơ bản: lao động, tư liệu lao động và đối tượng lao động là một trong ba yếu tố của quá trình sản xuất nếu thiếu vật liệu thì doanh nghiệp không thể tiến hành các hoạt động sản xuất kinh doanh.
Mặt khác trong tổng giá thành của toàn bộ sản phẩm, khoản mục vật liệu thường chiếm một tỷ trọng tương đối cao, do đó tiết kiệm khoản mục chi phí vật liệu trong giá thành sẽ là biện pháp chủ yếu để hạ giá thành sản phẩm, tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp, kế toán vật liệu cũng là bộ phận thực hiện chức năng quản lý vật liệu. Kế toán có đầy đủ chính xác hay không, nó có tác dụng rất lớn đến chất lượng công tác quản lý vật liệu của doanh nghiệp. Chúng ta không thể nói quản trị doanh nghiệp tốt nếu thiếu công tác kế toán vật liệu. Vì vậy một trong những vấn đề quan trọng là để tăng cường và cải thiện công tác quản lý vật liệu cần phải cải tiến và hoàn thiện công tác hạch toán kế toán vật liệu.
Nhận thức được vai trò và tầm quan trọng của công tác kế toán vật liệu, được sự hướng dẫn nhiệt tình của cô giáo cùng với các anh, chị phòng kế toán của Công ty Hoá Chất Mỏ, Em đã mạnh dạn đi sâu nghiên cứu đề tài: “ Tô chức hạch toán vật liệu tại Công ty Hoá Chất Mỏ”.
Nội dung chuyên đề gồm 3 phần:
Phần I: Những lý luận cơ bản về hạch toán vật liệu.
Phần II: Thực trạng hạch toán vật liệu tại công ty Hoá Chất Mỏ.
Phần III: Phương hướng hoàn thiện hạch toán vật liệu tại công ty Hoá Chất Mỏ.


MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU 1
PHẦN I 3
NHỨNG LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ HẠCH TOÁN VẬT LIỆU 3

I. Ý NGHĨA CỦA VẬT LIỆU ĐỐI VỚI QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH 3
II. KHÁI NIỆM, CÁC TIÊU THỨC PHÂN LOẠI VÀ TÍNH GIÁ VẬT LIỆU 3
1. Khái niệm 3
2. Các tiêu thức phân loại vật liệu 3
3. Tính giá vật liệu 5
III. TỔ CHỨC HẠCH TOÁN VẬT LIỆU 10
1. Hạch toán chi tiết vật liệu 10
2. Hạch toán tổng hợp vật liệu 16
3. Phân tích hiệu quả sử dụng vốn lưu động (vật liệu) 27
PHẦN II 29
THỰC TRẠNG HOẠCH TOÁN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY HÓA CHẤT MỎ 29

I. SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY HOÁ CHẤT - MỎ 29
II. QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT CỦA CÔNG TY 30
III.TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ TẠI CÔNG TY HOÁ CHẤT MỎ 31
IV. TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN CỦA CÔNG TY HOÁ CHẤT – MỎ 36
V. THỰC TÊ HẠCH TOÁN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY 38
1. Đặc điểm vật liệu của Công ty 38
2. Phân loại vật liệu 38
3. Đánh giá vật liệu 40
4. Tình hình thực hiện kế hoạch cung cấp và sử dụng vật liệu 41
5. Hạch toán tổng hợp vật liệu 46
PHẦN III 58
PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN HẠCH TOÁN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY HÓA CHẤT MỎ 58

I. NHẬN XÉT VÀ ĐÁNH GIÁ CHUNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ VÀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY HOÁ CHẤT MỎ 58
II. BIỆN PHÁP NÂNG CAO VÀ NHẰM THỰC HIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY HOÁ CHẤT MỎ 64
KẾT LUẬN 66
MỤC LỤC 67


Xem Thêm: Tô chức hạch toán vật liệu tại Công ty Hoá Chất Mỏ
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tô chức hạch toán vật liệu tại Công ty Hoá Chất Mỏ sẽ giúp ích cho bạn.