Bàn về công tác tính lương và tổ chức hạch toán lao động tiền lương hiện nay trong các doanh nghiệp


LỜI MỞ ĐẦU
Chính sách tiền lương là một bộ phận quan trọng hệ thống chính sách kinh tế - xã hội, là động lực trong việc tăng trưởng kinh tế và giải quyết công bằng xã hội, nâng cao hiệu lực và hiệu quả quản lý Nhà nước, khai thác khả năng của người lao động. Cải cách chính sách tiền lương năm 1993 đến nay chúng ta đã đạt được một mục tiêu nhất định. Tuy nhiên đến nay chính sách tiền lương vẫn còn nhiều tồn tại, diễn biến phức tạp và hết sức bức xúc. Vì vậy cần thiết phải phân tích, đánh giá đúng thực trạng chính sách, chế độ tiền lương hiện hành, các hình thức tiền lương và tổ chức hạch toán lao động - tiền lương nay trong các doanh nghiệp, từ đó đề ra phương hướng, giải pháp cải cách chính sách tiền lương.
Chính vì những lý do trên đề án " Bàn về công tác tính lương và tổ chức hạch toán lao động tiền lương hiện nay trong các doanh nghiệp " góp phần làm sáng tỏ mục đích trên.
Đề án được chia làm hai phần chính sau.
PhầnI: Những vấn đề lý luận cơ bản về hạch toán lao - động tiền lương trong các doanh nghiệp hiện nay.
Phần II: Giải pháp hoàn thiện chế độ tiền lương, hình thức trả lương và quản lý lao động trong các doanh nghiệp hoạt động theo cơ chế thị trường.
Dưới sự giúp đỡ của thầy, cô giáo em đã hoàn thành đề án này. Nhưng do hạn chế về trình độ và thời gian, đề án chắc chắn sẽ không tránh khỏi những khiếm khuyết nhất định. Em rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của thầy, cô và các bạn để những lần viết sau được tốt hơn.
Em xin chân thành cảm ơn!
MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1
PHẦN I: NHỮNG VẪN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ HẠCH TOÁN LAO ĐỘNG – TIỀN LƯƠNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP HIỆN NAY

I. KHÁI NIỆM, Ý NGHĨA VÀ NHIỆM VỤ HẠCH TOÁN LAO ĐỘNG TIỀN LƯƠNG 2
1. Khái niệm và bản chất kinh tế của tiền lương. 2
2. Ý nghĩa của tiền lương. 2
3. Nhiệm vụ hạch toán. 3
II. HÌNH THỨC THANH TOÁN TIỀN LƯƠNG 3
1. Nguyên tắc tính lương. 4
2. Hình thức thanh toán tiền lương. 4
2. 1. Hình thức trả lương theo thời gian. 4
2. 2. Hình thức trả lương theo sản phẩm. 6
2. 3. Trả lương theo hình thức khoán công việc 7
2. 4. Cơ cấu quỹ tiền lương của doanh nghiệp. 8
III. CÔNG TÁC TỔ CHỨC HẠCH TOÁN LAO ĐỘNG TRONG DOANH NGHIỆP 9
1. Hạch toán số lượng lao động. 9
2. Hạch toán sử dụng thời gian lao động. 9
3. Hạch toán kết quả lao động. 10
IV. HẠCH TOÁN TỔNG HỢP TIỀN LƯƠNG 11
1. Thủ tục chứng từ hạch toán. 11
2. Tài khoản hạch toán. 11
PHẦN II: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CHẾ ĐỘ TIỀN LƯƠNG, HÌNH THỨC TRẢ LƯƠNG VÀ QUẢN LÝ LAO ĐỘNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP HOẠT ĐỘNG THEO CƠ CHẾ THỊ TRƯỜNG 16
I. THỰC TRẠNG CHẾ ĐỘ TIỀN LƯƠNG VÀ THU NHẬP Ở NƯỚC TA HIỆN NAY 16
1. Những ưu điểm cần kế thừa của chính sách tiền lương. 16
2. Những bất hợp lý trong chính sách tiền lương 16
3. Hậu quả của tình trạng tiền lương và thu nhập hiện nay 19
4. Nguyên nhân sự hạn chế của tiền lương hiện nay. 20
II. ĐÁNH GIÁ CHẾ ĐỘ TIỀN LƯƠNG VÀ QUAN ĐIỂM CỦA CÁ NHÂN VỀ CHẾ ĐỘ TIỀN LƯƠNG THEO CƠ CHẾ THỊ TRƯỜNG, VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP GÓP PHẦN HOÀN THIỆN CHẾ ĐỘ TIỀN LƯƠNG HIỆN NAY 21
1. Đánh giá 21
2. Giải pháp 22
KẾT LUẬN 25
TÀI LIỆU THAM KHẢO 26


Xem Thêm: Bàn về công tác tính lương và tổ chức hạch toán lao động tiền lương hiện nay trong các doanh nghiệp
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Bàn về công tác tính lương và tổ chức hạch toán lao động tiền lương hiện nay trong các doanh nghiệp sẽ giúp ích cho bạn.