Một số biện pháp quản lý và sử dụng nguyên vật liệu tại Công ty TNHH Mạnh Quang

LỜI NÓI ĐẦU

Hiện nay, trong cơ chế thị trường có sự điều tiết của Nhà nước, các Doanh nghiệp ra đời và không ngừng lớn mạnh. Để có thể tồn tại và phát triển trong môi trường cạnh tranh gay gắt của thị trường, các Doanh nghiệp cần phải xác định các yếu tố đầu vào hợp lý sao cho kết quả đầu ra là cao nhất với giá cả và chất lượng sản phẩm có sức thu hút đối với người tiêu dùng. Một Doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, yếu tố cơ bản để đảm bảo quá trình sản xuất được tiến hành liên tục đó là vật liệu - yếu tố đầu vào, là cơ sở tạo nên hình thái vật chất của sản phẩm. Vì vậy vấn đề đặt ra cho các Doanh nghiệp là phải quản lý và sử dụng nguyên vật liệu trong các Doanh nghiệp chặt chẽ, không có sự thất thoát, gây lãng phí vốn để từ đó giảm giá thành sản phẩm tăng lợi nhuận cho Doanh nghiệp.
Thực tế, tại Công ty TNHH Mạnh Quang vấn đề quản lý và sử dụng nguyên vật liệu đã được Công ty TNHH Mạnh Quang quan tâm đặc biệt song bên cạnh đó vẫn còn một số tồn tại cần được khắc phục.
Xuất phát từ lý luận và thực tiễn đó, sau một thời gian kiến tập tại Công ty TNHH Mạnh Quang, được sự giúp đỡ nhiệt tình của Cô giáo trực tiếp hướng dẫn và các cán bộ công nhân viên các phòng ban, nhất là Phòng tài chính kế toán. Đề án kiến tập của tôi đi vào nghiên cứu đề tài: "Một số biện pháp quản lý và sử dụng nguyên vật liệu tại Công ty TNHH Mạnh Quang”.
Kết cấu đề án được chia làm 3 chương:
Chương 1: Những vấn đề lý luận của đề tài quản lý và sử dụng nguyên vật liệu
Chương 2: Thực trạng của đề tài quản lý và sử dụng nguyên vật liệu
Chương 3: Giải pháp và kiến nghị
MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU
CHƯƠNG I: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG CỦA ĐỀ TÀI

I. Khái quát chung về tình hình quản lý và sử dụng nguyên vật liệu trong các Doanh nghiệp
1.1 Khái quát chung về nguyên vật liệu trong quá trình sản xuất
a) Nguyên vật liệu là gì?
b) Đặc điểm
c) Phân loại nguyên vật liệu
1.2. Biện pháp quản trị
1.2.1. Xác định yêu cầu
1.2.2. Nội dung quản trị nguyên vật liệu trong doanh nghiệp
a) Tổ chức tiếp nhận nguyên vật liệu
b) Tiến hành tổ chức quản lý kho
c) Tổ chức cấp phát nguyên vật liệu
1.2.3. Chỉ tiêu đánh giá nguyên vật liệu
CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG CỦA ĐỀ TÀI NGUYÊN VẬT LIỆU
2.1. Khái quát về công ty
2.1.1. Qúa trình hình thành và phát triển của Công ty cơ khí Mạnh Quang
2.1.2. Một số đặc điểm sản xuất kinh doanh của Công ty cơ khí Mạnh Quang
a) Cơ cấu tổ chức bộ máy
b) Đặc điểm sản xuất kinh doanh của Công ty cơ khí Mạnh Quang
c) Đặc điểm về tài chính, kế tóan
2.2. Thực trạng của đề tài
2.2.1. Chủng loại
2.2.2. Quản lý
2.2.3. Về vấn đề định mức
CHƯƠNG III: GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ
3.1. Đánh giá về thực trạng của quản lý và sử dụng nguyên vật liệu
+ Ưu điểm
+ Nhược điểm
3.2. Phương hướng
3.3. Giải pháp và kiến nghị
3.3.1 Giải pháp
3.3.2 Kiến nghị


Xem Thêm: Một số biện pháp quản lý và sử dụng nguyên vật liệu tại Công ty TNHH Mạnh Quang
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Một số biện pháp quản lý và sử dụng nguyên vật liệu tại Công ty TNHH Mạnh Quang sẽ giúp ích cho bạn.