Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty DCTT DELTA

​LỜI NÓI ĐẦU 1
CHƯƠNG I.CƠ SỞ KHOA HỌC VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 3
1.1. Cơ sở khoa học. 3
1.1.1 Chi phí sản xuất và phương pháp tập hợp chi phí sản xuất 3
1.1.1.1. Khái niệm chi phí sản xuất. 3
1.1.1.2. Phân loại chi phí sản xuất: 3
1.1.1.3. Đối tượng tập hợp chi phí và căn cứ để xác định. 4
1.1.1.4. Phương pháp hạch toán chi phí sản xuất 5
1.1.1.5. Tổ chức kế toán tập hợp chi phí sản xuất ở doanh nghiệp. 5
1.1.1.6. Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ. 9
1.1.1.7. Tổ chức hệ thống sổ kế toán ghi chép, tập hợp chi phí. 9
1.1.2. Các phương pháp tính giá. 9
1.1.2.1. Giá thành các loại giá thành. 9
1.1.2.2. Phân loại giá thành: 12
1.1.2.3. Đối tượng và kỳ tính giá thành. 12
1.1.2.4. Các phương pháp tính giá thành: 12
1.2. Cơ sở thực tiễn. 13
1.2.1. Những kết quả trong đời sống xã hội và sản xuất ảnh hưởng tới kế toán CPSX và tính giá thành sản phẩm 13
1.2.1.1. Những nhân tố bên trong doanh nghiệp. 13
1.2.1.2. Nhân tố bên ngoài doanh nghiệp. 13
CHƯƠNG II. THỰC TẾ CÔNG TÁC HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY DCTT DELTA 15
2.1 Giới thiệu tổng quan về công ty dụng cụ thể thao DELTA 15
2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của công ty. 15
2.1.2. Cơ cấu tổ chức quản lý. 17
2.1.3. Đặc điểm quy trình quy sản xuất của công ty DCTT DELTA 19
2.2. Công tác tổ chức công tác kế toán tại công ty DCTT DELTA: 21
2.2.1. Tổ chức bộ sổ kế toán. 22
2.2.2. Tổ chức phương pháp hạch toán. 24
2.3. Thực tế công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành của công ty Dụng cụ thể thao DELTA 25
2.3.1. Đối tượng, đặc điểm tập hợp chi phí tại công ty DCTT DELTA 25
2.4. Hạch toán chi phí NVL trực tiếp. 27
2.4.1. Đặc điểm NVL trực tiếp ở công ty dụng cụ thể thao DELTA 27
2.4.2. Trình tự và phương pháp tập hợp chi phí NVL trực tiếp. 28
2.5. Hạch toán chi phí nhân công trực tiếp. 33
2.5.1. Trình tự hạch toán chi phí nhân công trực tiếp. 33
2.5.2. Trình tự ghi sổ chi tiết và tổng hợp TK 622 ( chi phí NCTT ). 35
2.6. Hạch toán chi phí sản xuất chung. 38
2.6.1. Tình hình tập hợp chi phí sản xuất chung tại công ty DELTA. 38
2.6.2. Trình tự ghi sổ TK 627. 44
2.6.3. Tập hợp chi phí sản xuất cho toàn công ty. 47
CHƯƠNG III. MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH TẠI CÔNG TY DCTT DELTA 54
3.1.Kết luận. 54
3.1.1. Nhận xét công tác kế toán hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm. 54
3.2.Một số ý kiến góp phần hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty DCTT DELTA. 56
KẾT LUẬN 64

LỜI NÓI ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài:
Trong sự nghiệp công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước, kế toán là công cụ quan trọng phục vụ việc quản lý nền kinh tế trên tầm vĩ mô và vi mô. Cơ chế thi trường với việc ra đời nhiều loại hình doanh nghiệp đa dạng phong phú các loại sản phẩm. Vậy thì vấn đề đặt ra cho các chủ doanh nghiệp là đưa doanh nghiệp của mình phát triển và sản phẩm chiếm được lòng tin đứng vững trên thị trường. Để có được ưu thế so với đối thủ cạnh tranh , tạo lòng tin của người tiêu dùng thì doanh nghiệp không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm giảm chi phí sản xuất tiến tới hạ giá thành sản phẩm.với lý do trên, em chọn đề tài: "Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty DCTT DELTA" làm báo cáo thực tập tốt nghiệp cho mình.
2. Mục tiêu nghiên cứu:
Chi phí sản xuất kinh doanh và giá thành sản phẩm là cơ sở để các nhà quản lý doanh nghiệp phân tích, đánh giá tình hình sử dụng lao động, vật tư, tiền vốn có hiệu quả hay không - Từ những thực tế đó để đề ra những biện pháp thích hợp, hữu hiệu nhằm phát huy những mặt mạnh, hạn chế những mặt còn yếu kém nhằm tiết kiệm chi phí hạ giá thành sản phẩm, tăng sức cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường, tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp.
3. Nội dung đối tượng nghiên cứu:
Qua quá trình nghiên cứu, tìm hiểu thực tế về công ty DCTT DELTA, em nhận thấy công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm là hết sức quan trọng, nó đã thực sự cho em thấy được tầm quan trọng trong công tác tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm.
4. Phạm vi nghiên cứu:
Trong thời gian thực tập tại công ty Dụng cụ thể thao DELTA được tiếp xúc với thực tế, được sự quan tâm của phòng kế toán và nhận thức của bản thân về tầm quan trọng của chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm, tôi mạnh dạn đi sâu tìm hiểu vấn đề này.
5. Đề tài thực tập của tôi gồm 3 chương:
Chương I: Cơ sở khoa học và phương pháp nghiên cứu
Chương II: Thực tế hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty Dụng cụ thể thao DELTA .
Chương III: Kết luận và khuyến nghị


Xem Thêm: Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Dụng cụ thể thao DELTA
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Dụng cụ thể thao DELTA sẽ giúp ích cho bạn.