Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty cổ phần May Thanh Hoá


LỜI MỞ ĐẦU

Một xã hội, một doanh nghiệp được coi là phát triển khi lao động có năng suất, chất lượng và đạt hiệu quả cao. Như vậy, nhìn từ góc độ “ Những yếu tố cơ bản trong sản xuất” thì lao động là một yếu tố quan trọng trong quá trình SXKD. Nhất là trong tình hình hiện nay, nền kinh tế bắt đầu chuyển sang nền kinh tế trí thức thì lao động có kiến thức, có kỹ thuật cao sẽ trở thành nhân tố hàng đầu tạo ra năng suất lao động.
Trong quá trình lao động, người lao động đã hao tốn một lượng sức lao động nhất định, do vậy muốn quá trình SXKD diễn ra liên tục thì người lao động phải được tái tạo sức lao động.Trên cơ sở tính toán sức lao động mà người lao động bỏ ra với lượng sản phẩm tạo nên, cùng với doanh thu thu được từ những sản phẩm đó, doanh nghiệp trích ra một phần trả người lao động đó chính là tiền lương.
Như vậy trong các chiến lược kinh doanh của người lao động, con người luôn là nhân tố hàng đầu. Người lao động chỉ phát huy hết khả năng khi sức lao động được bù đắp xứng đáng dưới dạng tiền lương. Gắn với tiền lương là các khoản trích theo lương gồm BHXH, BHYT và KPCĐ. Đây là các quỹ xã hội thể hiện sự quan tâm của toàn xã hội đến người lao động.
Có thể nói rằng, tiền lương và các khoản trích theo lương là một trong những vấn đề được cả doanh nghiệp và người lao động quan tâm. Vì vậy, việc hạch toán, phân bổ chính xác tiền lương và các khoản trích theo lương vào chi phí sản xuất sẽ giúp cho doanh nghiệp nâng cao sức cạnh tranh trên thị trường nhờ giá cả hợp lý. Qua đó người lao động cũng thấy được quyền và nghĩa vụ của mình trong việc nâng cao năng suất lao động từ đó góp phần thúc đẩy sự phát triển của doanh nghiệp. Đồng thời việc tính đúng, đủ và thanh toán kịp thời tiền lương cho người lao động khiến họ yên tâm, tin tưởng hăng say sản xuất hơn.
Là một doanh nghiệp nhà nước mới chuyển đổi sang công ty cổ phần, Công ty cổ phần May Thanh Hoá luôn đặt vấn đề tiền lương và các khoản trích theo lương là vấn đề cần thiết hàng đầu. Do vậy, trong quá trình kiến tập, em đã chọn thực hiện đề tài: “Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty cổ phần May Thanh Hoá”.
Nội dung báo cáo gồm 3 chương:
Chương 1: Tổng quan về Công ty cổ phần May Thanh Hoá
Chương 2: Thực trạng tổ chức kế toán tại Công ty cổ phần May Thanh Hoá
Chương 3: Phương hướng hoàn thiện tổ chức kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty cổ phần May Thanh Hoá
Trong quá trình kiến tập, nghiên cứu, thu thập tài liệu em đã được sự quan tâm giúp đỡ nhiệt tình của cô giáo hướng dẫn Thạc sỹ Hà Phương Dung và toàn bộ cô chú, anh chị trong Công ty đặc biệt là phòng Kế toán tạo điều kiện hoàn thành đề tài này.Em xin chân thành cảm ơn và mong nhận được nhiều ý kiến đóng góp!

LỜI MỞ ĐẦU 1
CHƯƠNG 1 3
TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY 3
CỔ PHẦN MAY THANH HOÁ 3
1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty cổ phần May Thanh Hóa . 3
1.2. Đặc điểm hoạt động kinh doanh của Công ty . 4
1.2.1. Lĩnh vực kinh doanh . 4
1.2.2. Sản phẩm, thị trường và đối thủ cạnh tranh . 5
1.2.2.1. Sản phẩm . 5
1.2.2.2. Thị trường kinh doanh . 5
1.2.2.3. Đối thủ cạnh tranh . 6
1.2.3. Nguồn nhân lực . 6
1.2.4. Quy mô tài sản, vốn 8
1.2.5. Kết quả hoạt động qua các thời kỳ 10
1.3. Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh . 12
1.3.1. Đặc điểm quy trình công nghệ sản xuất . 12
1.3.2. Mô hình tổ chức sản xuất – kinh doanh . 14
1.4. Đặc điểm tổ chức quản lý của Công ty . 15
1.4.1. Đặc điểm cơ cấu tổ chức quản lý . 15
1.4.2. Mô hình bộ máy quản lý 18
CHƯƠNG 2 19
THỰC TRẠNG TỔ CHỨC KẾ TOÁN TẠI 19
CÔNG TY CỔ PHẦN MAY THANH HOÁ . 19
2.1. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán 19
2.2. Đặc điểm vận dụng chế độ, chính sách kế toán . 21
2.2.1. Đặc điểm hệ thống chứng từ tại Công ty 21
2.2.2. Đặc điểm hệ thống tài khoản kế toán 22
2.2.3 Đặc điểm hệ thống sổ kế toán 22
2.2.4. Đặc điểm hệ thống báo cáo kế toán 23
2.3. Đặc điểm kế toán một số phần hành kế toán chủ yếu: 24
2.3.1. Kế toán vốn bằng tiền 24
2.3.2. Kế toán TSCĐ 25
2.3.3. Kế toán hàng tồn kho . 28
2.3.4. Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương 29
2.3.5. Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm: . 31
2.3.6. Kế toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm: 32
2.3.7. Kế toán xác định kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 33
2.3.8. Kế toán nguồn vốn chủ sở hữu: 34
2.4. Thực trạng kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty cổ phần May Thanh Hoá: . 34
2.4.1. Đặc điểm về lao động và quản lý lao động tại Công ty: 34
2.4.1.1. Đặc điểm về lao động: 34
2.4.1.2. Đặc điểm quản lý lao động: . 35
2.4.2. Các hình thức tiền lương và quỹ tiền lương . 35
2.4.2.1. Các hình thức tiền lương 35
2.4.2.2. Quỹ tiền lương 36
2.4.3. Hạch toán số lượng, thời gian và kết quả lao động 36
2.4.3.1. Hạch toán số lượng lao động . 36
2.4.3.2. Hạch toán thời gian lao động 37
2.4.3.3. Hạch toán kết quả lao động . 38
2.4.4. Kế toán tiền lương, tiền thưởng và thanh toán với người lao động 38
2.4.4.1. Xây dựng đơn giá tiền lương và tính lương, thưởng cho người lao động 38
2.4.4.2. Hạch toán tiền lương và tình hình thanh toán với người lao động ở phân xưởng sản xuất 39
2.4.4.3. Kế toán tiền lương và tình hình thanh toán với nhân viên văn phòng 47
2.4.4.4. Thủ tục tính BHXH phải trả trực tiếp cho CBCNV 53
2.4.5. Kế toán các khoản trích theo lương 55
2.4.5.1. Chế độ trích các khoản theo lương . 55
2.4.5.2. Kế toán các khoản trích theo lương 55
2.4.6. Kế toán các nghiệp vụ khác 65
2.4.6.1. Thanh toán tiền lương và tạm ứng 65
2.4.6.2. Nộp BHXH, BHYT, KPCĐ cho cơ quan quản lý . 68
CHƯƠNG 3 69
PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN TỔ CHỨC KẾ TOÁN TIỀN LUƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MAY THANH HOÁ . 69
3.1. Những ưu điểm chủ yếu 69
3.1.1. Về thực trạng tổ chức hệ thống kế toán 69
3.1.1.1 Về tổ chức bộ máy kế toán . 69
3.1.1.2. Về chế độ tài chính kế toán 69
3.1.1.3. Về hệ thống chứng từ tại Công ty 69
3.1.1.4. Về hệ thống tài khoản kế toán . 70
3.1.1.5. Về tổ chức vận dụng hệ thống sổ kế toán . 70
3.1.1.6. Về hệ thống báo cáo kế toán 70
3.1.1.7. Về công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương 70
3.1.2. Về hệ thống kiểm soát nội bộ 71
3.1.2.1. Về môi trường kiểm soát . 71
3.1.2.2. Về hệ thống kế toán . 72
3.1.2.3. Về các thủ tục kiểm soát . 72
3.2. Những mặt còn tồn tại 72
3.2.1. Về hệ thống kế toán 72
3.2.1.1. Về chứng từ sử dụng, sổ sách, báo cáo kế toán . 72
3.2.1.2. Về công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương 72
3.2.2. Về hệ thống kiểm soát nội bộ 73
3.3. Giải pháp hoàn thiện công tác kế toán kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty 73
3.3.1. Về chứng từ và kiểm tra chứng từ, báo cáo tài chính và kiểm tra báo cáo tài chính 73
3.3.2. Về công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương 74
KẾT LUẬN . 76
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO . 77


Xem Thêm: Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty cổ phần May Thanh Hoá
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty cổ phần May Thanh Hoá sẽ giúp ích cho bạn.