Kế toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Ngân Hạnh
MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU 3
CHƯƠNG1: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH NGÂN HẠNH 4
1.1. Lịch sử hình thành và phát triển. 4
1.2. Đặc điểm kinh doanh và tổ chức sản xuất kinh doanh. 5
1.3. Đặc điểm tổ chức quản lý. 8
1.3.1. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của doanh nghiệp. 8
1.3.2. Chức năng và nhiệm vụ. 10
1.4. Những thuận lợi và khó khăn của công ty. 12
1.3.1. Thuận lợi 12
1.3.2. Khó khăn. 13
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG TỔ CHỨC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH NGÂN HẠNH 14
2.1. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán. 14
2.1.1. Hình thức kế toán đơn vị áp dụng. 14
2.1.2. Tổ chức bộ máy kế toán trong công ty. 16
2.2. Đặc điểm vận dụng chế độ, chính sách kế toán. 17
2.3. Đặc điểm tổ chức một số phần hành kế toán chủ yếu. 18
2.3.1. Kế toán vốn bằng tiền. 18
2.3.2. Kế toán tài sản cố định. 21
2.3.3. Kế toán hàng tồn kho. 26
2.3.4. Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương. 30
2.4. Kế toán chi tiết tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả kinh doanh của công ty TNHH Ngân Hạnh. 34
2.4.1. Các phương thức bán hàng của công ty. 34
2.4.2. Kế toán tiêu thụ hàng hoá. 35
2.4.3. Kế toán thuế GTGT. 41
2.4.4. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu. 42
2.4.5. Kế toán giá vốn hàng bán. 42
2.4.6. Kế toán chi phí bán hàng. 45
2.4.7. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp. 50
2.4.8. Kế toán xác định kết quả kinh doanh. 54
CHƯƠNG 3: ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH NGÂN HẠNH 59
3.1. Những ưu điểm 59
3.2. Những tồn tại 59
3.3. Một số kiến nghị 60
KẾT LUẬN 62

LỜI NÓI ĐẦU Với tốc độ phát triển chóng mặt của nền kinh tế thị trường, tất cả các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh đều hướng tới mở rộng quy mô sản xuất. muốn vậy mỗi doanh nghiệp luôn phải chủ động tổ chức sản xuất kinh doanh có hiệu quả, chiến thắng trong cạnh tranh và đứng vững trong nền kinh tế thị trường. Song, để đạt được điều này đòi hỏi các doanh nghiệp cần phải có những chiến lược kinh doanh đúng đắn và nắm bắt được những thông tin cập nhật trên thị trường, nhất là những thông tin liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh như: chi phí, nhu cầu tiêu dùng, sự phát triển về khoa học kỹ thuật. Bởi vậy, để tạo sức cạnh tranh cho sản phẩm của mình buộc các doanh nghiệp phải nắm bắt kịp thời các thông tin để có những chiến lược kinh doanh hợp lý, mở rộng được thị trường nhằm mục đích mang lại hiệu quả cao nhất.
Công ty TNHH Ngân Hạnh là một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ. Công ty kinh doanh dựa trên phương châm: lấy thị trường làm hướng đạo, lấy sáng tạo làm nòng cốt, gắn chất lượng sản phẩm với sự tồn vong của công ty, lấy nhân tài làm chỗ dựa, lấy quản lý để thúc đẩy hiệu quả, đưa công ty đi theo con đường nâng cao uy tín, chất lượng sản phẩm Trong việc quyết định sự thành công hay thất bại của công ty có một phần đóng góp không nhỏ của công tác kế toán. Nhận thức được tầm quan trọng của công tác kế toán, em đã tìm hiểu và nghiên cứu công tác kế toán trong công ty.Báo cáo kiến tập của em gồm 3 chương:
Chương 1: Tổng quan về công ty TNHH Ngân Hạnh
Chương 2: Thực trạng tổ chức kế toán tại c ông ty TNHH Ngân Hạnh
Chương 3: Đánh giá thực trạng tổ chức công tác kế toán tại công ty TNHH Ngân Hạnh

Xem Thêm: Kế toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Ngân Hạnh
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Ngân Hạnh sẽ giúp ích cho bạn.