Thực trạng tổ chức công tác kế toán tại Công ty TNHH Đức Mỹ


MỤC LỤC


Phần I: Tổng quan về công ty TNHH §øc Mü. 1
1.1. Lịch sử h×nh thành và ph¸t triển của c«ng ty. 1
1.2. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của c«ng ty TNHH §øc Mü. 2
1.2.1. Đặc điểm về lĩnh vực sản xuất kinh doanh. 2
1.2.2. Đặc điểm quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm 3
1.2.3. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong những năm gần đây 8
1.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của công ty TNHH §øc Mü. 12
1.3.1. Tổ chức bộ máy quản lý của công ty: 12
1.3.2. Chức năng, nhiệm vụ từng phòng ban của công ty. 13
Phần II: Thực trạng tổ chức công tác kế toán tại công ty TNHH §øc Mü. 14
2.1. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán. 14
2.1.1. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán. 14
2.1.2 Chức năng các bộ phận trong bộ máy kế toán tại c«ng ty TNHH §øc Mü. 16
2.2. Đặc điểm vận dụng chế độ kế toán tại c«ng ty TNHH §øc Mü. 19
2.2.1 Chính sách kế toán chung. 19
2.2.2 Áp dụng chế độ kế toán. 20
2.3 Đặc điểm một số phần hành chủ yếu tại c«ng ty TNHH §øc Mü. 26
2.3.1 Kế toán chi phí sản xuất . 26
2.3.2. KÕ to¸n b¸n hµng. 40
2.3.3. KÕ to¸n thanh to¸n víi ng­êi b¸n, kh¸ch hµng. 44
PHÇN III: NhËn xÐt vÒ tæ chøc kÕ to¸n t¹i c«ng ty TNHH §øc Mü. 48
3.1. Nhận xét đánh giá. 48
3.2. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện tổ chức kế toán. 50


Xem Thêm: Thực trạng tổ chức công tác kế toán tại Công ty TNHH Đức Mỹ
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Thực trạng tổ chức công tác kế toán tại Công ty TNHH Đức Mỹ sẽ giúp ích cho bạn.