Hoàn thiện công tác kiểm toán chu trình mua hàng thanh toán trong kiểm toán Báo cáo tài chính do Công ty Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán thực hiện
​LỜI MỞ ĐẦUTừ khi ra đời cho đến nay, lĩnh vực kiểm toán đã không ngừng phát triển cả trên thế giới cũng như ở Việt Nam. Sự xuất hiện ngày càng nhiều các công ty kiểm toán và nhu cầu kiểm toán ngày một gia tăng trong những năm gần đây là thực tế chứng minh vài trò và tầm quan trọng của loại hình dịch vụ này trong nền kinh tế hiện nay. Cùng với xu thế phát triển chung đó, một số công ty kiểm toán đã thể hiện rõ sự phát triển vượt bậc của mình trong số đó phải kể đến sự phát triển không ngừng cũng như bề dầy lịch sử hoạt động trong lĩnh vực kế toán kiểm toán của Công ty Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán (AASC).
Qua thời gian thực tập tại Công ty em đã tìm hiểu, nghiên cứu lý luận và thực tiễn tại các cuộc kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty AASC thực hiện. Em nhận thấy rằng chu trình kiểm toán mua hàng thanh toán là chu trình kiểm toán có ảnh hưởng trực tiếp đến các khoản mục trên Báo cáo tài chính và có ảnh hưởng lớn đến cuộc kiểm toán nên em đã chọn đề tài: “Hoàn thiện công tác kiểm toán chu trình mua hàng thanh toán trong kiểm toán Báo cáo tài chính do Công ty Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán thực hiện”
Mục đích nghiên cứu của đề tài là nhằm tiếp cận lý luận về kiểm toán báo cáo tài chính nói chung cũng như kiểm toán chu trình mua hàng thanh toán nói riêng, mô tả thực tế kiểm toán của chu trình do Công ty AASC thực hiện, từ đó đưa ra giải pháp nhằm hoàn thiện kiểm toán chu trình mua hàng thanh toán
Đối tượng và phạm vi nghiên cứu:
Đối tượng nghiện cứu chuyên đề là lý luận về kiểm toán báo cáo tài chính, kiểm toán chu trình mua hàng thanh toán trong kiểm toán báo cáo tài chính và thực tiễn hoạt động kiểm toán chu trình tại Công ty AASC.
Phạm vi nghiên cứu: Em nghiên cứu đề tài này trong phạm vi tìm hiểu và thực tiễn hoạt động kiểm tóan chu trình mua hàng thanh toán tại hai khách hàng ABC và XYZ. Trong đó khách hàng ABC là khách hàng thường niên của công ty và khách hàng XYZ là khách hàng kiểm toán năm đầu tiên do AASC thực hiện
Khóa luận của em gồm 3 phần:
Phần I: Những lý luận chung về vấn đề kiểm toán mua hàng thanh toán
Phần II: Thực trạng công tác kiểm toán chu trình mua hàng thanh toán trong kiểm toán BCTC tại Công ty Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán (AASC).
Phần III: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện quy trình kiểm toán mua hàng thanh toán tại Công ty Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán (AASC).
Để có thể hoàn thành khóa luận này, em đã nhận được sự hướng dẫn tận tình của cô giáo Th.S Nguyễn Thị Hồng Thúy và các anh chị nhân viên phòng kiểm toán 1 Công ty AASC. Em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến cô giáo và các anh chị trong Công ty.

MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU . 1
PHẦN I: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KIỂM TOÁN CHU TRÌNH MUA HÀNG THANH TOÁN TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH . 3
1.1 Chu trình mua hàng thanh toán với vấn đề kiểm toán 3
1.1.1 Bản chất của chu trình mua hàng thanh toán 3
1.1.2 Chức năng của chu trình mua hàng thanh toán 4
1.1.2.1 Lập và xử lý đơn đặt hàng 5
1.1.2.2 Nhận hàng 6
1.1.2.3 Ghi nhận các khoản phải trả 6
1.1.2.4 Thực hiện thanh toán 7
1.1.3 Chứng từ sổ sách và các tài khoản liên quan đến chu trình 7
1.1.3.1 Chứng từ 7
1.1.3.2 Quy trình hạch toán 9
1.2 Kiểm toán chu trình mua hàng thanh toán trong kiểm toán báo cáo tài chính .10
1.2.1 Mục tiêu kiểm toán chu trình mua hàng thanh toán 10
1.2.2 Những sai sót có thể xảy ra trong hạch toán chu trình mua hàng thanh toán 10
1.2.3 Kiểm soát nội bộ đối với chu trình mua hàng thanh toán 12
1.2.4 Vị trí của kiểm toán chu trình mua hàng thanh toán trong kiểm toán báo cáo tài chính 13
1.2.2 Kiểm toán chu trình mua hàng thanh toán 15
1.2.2.1 Lập kế hoạch và thiết kế các thử nghiệm kiểm toán 16
1.2.2.2 Thực hiện kiểm toán chu trình mua hàng thanh toán 24
1.2.2.3 Kết thúc kiểm toán chu trình mua hàng thanh toán 33
PHẦN II : THỰC TRẠNG KIỂM TOÁN CHU TRÌNH MUA HÀNG THANH TOÁN TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO AASC THỰC HIỆN . 35
2.1 Tổng quan về công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán AASC 35
2.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển của công ty 35
2.1.2 Chức năng và nhiệm vụ của công ty 38
2.1.3 Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh 40
2.1.3.1 Lĩnh vực hoạt động của công ty 40
2.1.3.2 Đặc điểm khách hàng thị trường 43
2.1.3.3 Những kết quả đạt được trong hoạt động của công ty AASC 45
2.1.4 Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý 47
2.1.5 Đặc điểm quy trình kiểm toán tại công ty AASC . 50
2.1.6 Đặc điểm tổ chức nhân sự kiểm toán 54
2.1.7 Đặc điểm tổ chức hồ sơ kiểm toán 55
2.1.7.1 Hồ sơ kiểm toán chung 55
2.1.7.2 Hồ sơ kiểm toán năm . 56
2.1.8 Đặc điểm tổ chức kiểm soát quy trình kiểm toán 57
2.1.8.1 Kiểm soát chu trình kiểm toán 57
2.1.8.2 Kiểm soát nhân sự trong cuộc kiểm toán 58
2.1.8.3 Kiểm soát hồ sơ kiểm toán 59
2.2 Thực trạng công tác kiểm toán chu trình mua hàng thanh toán .59
2.2.1 Thực trạng kiểm toán mua hàng thanh toán thực hiện tại khách hàng ABC 59
2.2.2.1 Giai đoạn lập kế hoạch kiểm toán chu trình mua hàng thanh toán 59
2.2.1.2 Tìm hiểu chu trình mua hàng thanh toán 63
2.2.2.3 Thực hiện chương trình kiểm toán 67
2.2.2.4 Giai đoạn kết thúc kiểm toán 81
2.2.2 Thực trạng kiểm toán chu trình mua hàng thanh toán khách hàng XYZ 84
2.2.2.1 Giai đoạn lập kế hoạch 84
2.2.2.2 Thực hiện chương trình kiểm toán 89
2.2.2.3 Giai đoạn kết thúc kiểm toán 102
2.2.3 Tổng kết quy trình kiểm toán chu trình mua hàng thanh toán do Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán (AASC) thực hiện tại khách hàng ABC và XYZ 104
2.2.3.1 So sánh thực hiện kiểm toán chu trình mua hàng thanh toán tại 2 khách hàng ABC và XYZ 104
2.2.3.2 Khái quát kiểm toán chu trình mua hàng thanh toán của Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán (AASC). 107
PHẦN III : MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KIỂM TOÁN CHU TRÌNH MUA HÀNG THANH TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN ( AASC ). 114
3.1 Đánh giá chung tình hình thực hiện kiểm toán chu trình mua hàng thanh toán do công ty AASC thực hiện 114
3.1.1 Những ưu điểm đạt được 114
3.1.2 Những mặt còn tồn tại và nguyên nhân 115
3.1.2.1 Về giai đoạn lập kế hoạch kiểm toán 115
3.1.2.2 Về thực hiện các thủ tục kiểm toán 116
3.2 Tính tất yếu hoàn thiện kiểm toán chu trình mua hàng thanh toán 119
3.3 Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kiểm toán chu trình mua hàng thanh toán do công ty AASC thực hiện .121
3.3.1 Giải pháp cụ thể hoàn thiện công tác kiểm toán chu trình mua hàng thanh toán 121
3.3.2 Giải pháp chung nhằm hoàn thiện công tác kiểm toán chu trình mua hàng thanh toán tại công ty AASC . 123
3.4 Điều kiện thực hiện giải pháp .127
3.4.1 Về phía cơ quan nhà nước và hiệp hội nghề nghiệp 127
3.4.2 Về phía công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán ( AASC ). 129
3.4.3 Về phía cá nhân các kiểm toán viên 130
KẾT LUẬN . 131

Xem Thêm: Công tác kiểm toán chu trình mua hàng thanh toán trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty DV Tư
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Công tác kiểm toán chu trình mua hàng thanh toán trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty DV Tư sẽ giúp ích cho bạn.