Hoàn thiện kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần dệt Hà Đông


MỤC LỤC
DANH MỤC BẢNG, BIỂU, SƠ ĐỒ
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT
LỜI MỞ ĐẦU 1
PHẦN I: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT 3
1.1 MỘT SỐ KHÁI NIỆM VỀ KẾ TOÁN TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH SẢN XUẤT 3
1.1.1. Thành phẩm 3
1.1.2. Tiêu thụ thành phẩm 3
1.1.3. Xác định kết quả sản xuất kinh doanh. 4
1.2. SỰ CẦN THIẾT CỦA CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT 4
1.2.1. Vai trò của công tác tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả sản xuất kinh doanh trong các Doanh nghiệp sản xuất 4
1.2.2. Yêu cầu quản lý đối với quá trình tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả kinh doanh tại các Doanh nghiệp sản xuất 5
1.2.2.1. Với thành phẩm 5
1.2.2.2. Với quá trình tiêu thụ thành phẩm 5
1.2.2.3. Với quá trình xác định kết quả sản xuất kinh doanh. 7
1.2.3. Nhiệm vụ của kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả kinh doanh trong Doanh nghiệp sản xuất 7
1.3. NỘI DUNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIÊU THỤ THÀNH PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT 9
1.3.1. Các phương thức tiêu thụ. 9
1.3.2. Các phương thức thanh toán. 14
1.3.2.1. Phân loại theo thời hạn thanh toán. 14
1.3.2.2. Phân loại theo hình thức thanh toán. 15
1.3.3. Kế toán tiêu thụ thành phẩm 15
1.3.3.1. Thủ tục chứng từ. 15
1.3.3.2. Kế toán giá vốn hàng bán. 16
1.3.3.3. Kế toán doanh thu bán hàng. 24
1.3.3.4. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu. 28
1.4. NỘI DUNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT 29
1.4.1. Phương pháp xác định kết quả kinh doanh. 29
1.4.2. Kế toán xác định kết quả kinh doanh. 30
1.4.2.1. Kế toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp. 30
1.4.2.2. Kế toán doanh thu và chi phí hoạt động tài chính. 35
1.4.2.3. Kế toán xác định kết quả kinh doanh. 36
1.5. TỔ CHỨC SỔ KẾ TOÁN TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KÉT QUẢ KINH DOANH TẠI CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT 37
1.5.1. Nhiệm vụ tổ chức hạch toán quá trình tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả kinh doanh. 37
1.5.2. Hình thức Nhật ký chung. 38
1.5.3. Hình thức Nhật ký- Sổ Cái 38
1.5.4. Hình thức Chứng từ ghi sổ. 38
1.5.5. Hình thức Nhật ký- Chứng từ. 39
1.6. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ CÁC BIỆN PHÁP NÂNG CAO LỢI NHUẬN 40
1.6.1. Phân tích khái quát tình hình tiêu thụ. 40
1.6.2. Biện pháp nâng cao lợi nhuận của Doanh nghiệp. 43
PHẦN II: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT HÀ ĐÔNG 44
2.1. TỔNG QUAN CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT HÀ ĐÔNG 44
2.1.1. Quá trình hình thành, phát triển của công ty cổ phần dệt Hà Đông 44
2.1.2. Nhiệm vụ, chức năng sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần dệt Hà Đông 45
2.1.2.1. Nhiệm vụ sản xuất kinh doanh. 45
2.1.2.2 Chức năng sản xuất kinh doanh. 46
2.1.3. Tổ chức bộ máy quản lý của công ty cổ phần dệt Hà Đông. 46
2.1.4. Tổ chức kế toán tại công ty cổ phần dệt Hà Đông. 51
2.1.4.1. Tổ chức bộ máy kế toán. 51
2.1.4.2. Tổ chức vận dụng chế độ kế toán tại công ty. 52
2.2. ĐẶC ĐIỂM CÔNG TÁC TIÊU THỤ THÀNH PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT HÀ ĐÔNG 55
2.2.1. Đặc điểm thành phẩm 55
2.2.1.1. Đặc điểm chung của thành phẩm 55
2.2.1.2. Đặc điểm công tác quản lý thành phẩm tại công ty. 56
2.2.1.3. Thị trường tiêu thụ thành phẩm 61
2.2.2 Các phương thức tiêu thụ tại công ty. 62
2.2.3 Các phương thức thanh toán tại công ty. 63
2.3. KẾ TOÁN TIÊU THỤ THÀNH PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT HÀ ĐÔNG 64
2.3.1 Kế toán giá vốn hàng bán. 64
2.3.2 Kế toán doanh thu bán hàng và các khoản giảm trừ doanh thu. 71
2.3.2.1 Kế toán doanh thu bán hàng. 71
2.3.2.2. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu. 78
2.3.3 Kế toán thanh toán với khách hàng. 80
2.3.4. Kế toán thuế GTGT đầu ra. 86
2.4. KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT HÀ ĐÔNG 89
2.4.1. Phương pháp xác định kết quả sản xuất kinh doanh. 89
2.4.2 Kế toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp. 90
2.4.3 Kế toán doanh thu và chi phí hoạt động tài chính. 96
2.4.3.1 Kế toán doanh thu hoạt động tài chính. 96
2.4.3.2 Kế toán chi phí hoạt động tài chính. 97
2.4.4. Kế toán xác định kết quả kinh doanh. 99
PHẦN III: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT HÀ ĐÔNG 102
3.1. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT HÀ ĐÔNG 102
3.1.1 Ưu điểm 102
3.1.2. Những hạn chế còn tồn tại 105
3.1.2.1. Hạn chế trong tổ chức vận dụng chế độ kế toán. 106
3.1.2.2. Hạn chế trong kế toán tiêu thụ thành phẩm 106
3.1.2.3. Hạn chế trong kế toán xác định kết quả kinh doanh. 108
3.2. SỰ CẦN THIẾT PHẢI HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT HÀ ĐÔNG 110
3.3. YÊU CẦU VÀ NGUYÊN TẮC HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT HÀ ĐÔNG 111
3.3.1 Yêu cầu hoàn thiện kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần dệt Hà Đông. 111
3.3.2 Nguyên tắc hoàn thiện kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần dệt Hà Đông. 113
3.4. CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT HÀ ĐÔNG 114
3.4.1 Về tổ chức vận dụng chế độ kế toán tại công ty. 114
3.4.2. Về kế toán tiêu thụ thành phẩm 114
3.4.3 Về kế toán xác định kết quả kinh doanh. 119
3.5. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT HÀ ĐÔNG 121
3.5.1 Về phía Nhà nước. 121
3.5.2 Về phía công ty. 122
KẾT LUẬN 123
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 124
Phụ lục số 2.1: Bảng kê nhập- xuất-tồn thành phẩm xuất khẩu
Phụ lục số 2.2 Hợp đồng mua bán
Phụ lục số 2.3 : Bảng kê hàng hoá dịch vụ bán ra
Phụ lục số 2.4 : Bảng kê hàng hoá dịch vụ mua vào
DANH MỤC BẢNG, BIỂU, SƠ ĐỒ
Sơ đồ 1.1: Hạch toán quá trình tiêu thụ thành phẩm theo phương thức trực tiếp và phương thức chuyển hàng theo hợp đồng. 11
Sơ đồ 1.2 : Hạch toán quá trình tiêu thụ thành phẩm theo phương thức giao đại lý (ký gửi) 12
Sơ đồ 1.3 : Hạch toán tiêu thụ thành phẩm theo phương thức trả chậm, trả góp 13
Sơ đồ 1.4: Hạch toán giá vốn hàng theo phương pháp kê khai thường xuyên 22
Sơ đồ 1.5 Hạch toán giá vốn hàng bán theo phương pháp kiểm kê định kỳ. 23
Sơ đồ 1.6 Hạch toán doanh thu bán hàng đối với Doanh nghiệp áp dụng phương pháp tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ. 25
Sơ đồ 1.7: Hạch toán doanh thu tiêu thụ nội bộ tại các Doanh nghiệp áp dụng phương pháp tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ. 26
Sơ đồ 1.8: Hạch toán thuế GTGT phải nộp theo phương pháp khấu trừ. 26
Sơ đồ 1.9 : Hạch toán thuế GTGT phải nộp theo phương pháp trực tiếp. 27
Sơ đồ 1.10: Hạch toán các khoản giảm trừ doanh thu. 28
Sơ đồ 1.11: Hạch toán tổng hợp chi phí bán hàng. 33
Sơ đồ 1.12 : Hach toán tổng hợp chi phí quản lý doanh nghiệp. 34
Sơ đồ 1.13 : Hạch toán tổng hợp doanh thu hoạt động tài chính. 35
Sơ đồ 1.14: Hạch toán tổng hợp chi phí hoạt động tài chính. 36
Sơ đồ 1.15 : Hạch toán kết quả hoạt động kinh doanh. 37
Sơ đồ 1.16: Quy trình ghi sổ theo hình thức Nhật ký- Chứng từ. 40
Sơ đồ 2.1: Sơ đồ bộ máy tổ chức quản lý của công ty cổ phần dệt Hà Đông. 47
Sơ đồ 2.2 : Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán công ty cổ phần dệt Hà Đông. 52
Sơ đồ số 2.3: Trình tự ghi sổ chung tại công ty cổ phần dệt Hà Đông theo hình thức ghi sổ Nhật ký- Chứng từ. 54
Bảng số 2.4: Mã hóa thành phẩm nội địa. 57
Bảng số 2.5: Mã hoá tên khăn nội địa. 57
Bảng số 2.6: Mã hoá khối lượng khăn nội địa. 58
Bảng số 2.7: Mã hoá kích thước thành phẩm nội địa. 58
Bảng số 2.8: Mã hoá chất lượng thành phẩm nội địa. 58
Bảng số 2.9: Mã hoá màu sắc thành phẩm nội địa. 59
Bảng số 2.10 : Mã hoá thành phẩm xuất khẩu. 59
Bảng số 2.11: Mã hoá tên khăn xuất khẩu. 60
Bảng số 2.12: Mã hoá màu sắc thành phẩm xuất khẩu. 60
Bảng số 2.13: Bảng tỷ trọng doanh thu của các khách hàng chính năm 2008 62
Biểu 2.1 : Phiếu xuất kho. 66
Biểu số 2.2: Bảng kê số 8. 68
Biểu số 2.3 : Nhật ký chứng từ số 8. 69
Biểu số 2.4: Sổ Cái TK 632. 70
Biểu số 2.5: Phụ lục hợp đồng. 72
Biểu số 2.6: Hoá đơn GTGT của thương vụ bán hàng. 75
Biểu số 2.7: Sổ chi tiết TK 5112( Trích quý IV- năm 2008) 76
Biểu số 2.8: Sổ Cái TK 511. 78
Biểu số 2.9: Phiếu thu. 83
Biểu số 2.10 : Sổ chi tiết thanh toán với khách hàng. 84
Biểu số 2.11: Bảng kê số 11. 85
Biểu số 2.12: Sổ Cái TK 131. 86
Biểu số 2.13: Tờ khai thuế GTGT. 88
Biểu số 2.14 Bảng kê số 5. 93
Biểu số 2.15 : Sổ Cái TK 641. 94
Biếu số 2.16 : Sổ Cái TK 642. 95
Biểu số 2.17: Sổ Cái TK 515. 97
Biểu số 2.18 : Sổ Cái TK 635. 99
Biểu số 2.19: Sổ Cái TK 911. 100
Biểu số 2.20 : Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh. 101
Bảng số 3.1 : Tỷ trọng chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh ngiệp so với doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ năm 2007 và 2008. 109
Bảng 3.2: Bảng tổng hợp doanh thu giá vốn thành phẩm tiêu thụ. 121


DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT
TP: Thành phẩm
TK: Tài khoản
GTGT: Giá trị gia tăng
TTĐB: Tiêu thụ đặc biệt
CPBH: Chi phí bán hàng
CPQLDN: Chi phí quản lý doanh nghiệp
CP: Cổ phần
TSCĐ: Tài sản cố định
BHXH: Bảo hiểm xã hội
BHYT: Bảo hiểm y tế
KPCĐ: Kinh phí công đoàn
DN: Doanh nghiệp
HĐTC: Hoạt động tài chính
GVHB: Giá vốn hàng bán
DT: Doanh thu
KQ: Kết quả
TNHH: Trách nhiệm hữu hạn
SXKD: Sản xuất kinh doanh
Cty: Công ty
PT: Phiếu thu
HĐ: Hóa đơn
CKTT: Chiết khấu thanh toán
KH: Khách hàng


LỜI MỞ ĐẦUTrong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế, nhất là trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế sâu rộng tại khắp các quốc gia trên thế giới như hiện nay, các Doanh nghiệp ở Việt Nam nói chung và công ty cổ phần dệt Hà Đông nói riêng đang đứng trước các cơ hội và thách thức to lớn trong đổi mới công nghệ, bộ máy làm việc và các hoạt động trong tất cả các quá trình sản xuất kinh doanh từ khâu chuẩn bị các yếu tố đầu vào đến sản xuất và tiêu thụ thành phẩm, hàng hóa.
Tiêu thụ thành phẩm là khâu cuối cùng của quy trình sản xuất kinh doanh, có ý nghĩa quan trọng đối với hoạt động của Doanh nghiệp vì nó là cơ sở để thu hồi vốn đầu tư ban đầu, tạo lợi nhuận cho quá trình duy trì hoạt động bộ máy làm việc và là tiền đề cho quá trình tái sản xuất mở rộng. Đẩy nhanh tốc độ tiêu thụ sẽ góp phần tăng tốc độ luân chuyển vốn nói riêng hiệu quả sử dụng vốn nói chung.
Từ tầm quan trọng trên đã đặt ra các yêu cầu với công tác kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả kinh doanh tại các công ty là phải cung cấp các thông tin đầy đủ, kịp thời, chính xác về doanh thu, các khoản chi phí liên quan và lợi nhuận của Doanh nghiệp cho các đối tượng quan tâm bên trong và bên ngoài Doanh nghiệp đảm bảo sự quản lỹ vĩ mô của Nhà nước, quá trình quản trị nội bộ Doanh nghiệp.
Công ty cổ phần dệt Hà Đông đã nhận thức rõ được tầm quan trọng của công tác kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả kinh doanh. Vì vậy, trong những năm qua, cùng với hoạt động chung của phòng kế toán tài chính, phần hành kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả kinh doanh tại công ty đã nhận được quan tâm đúng mức của bộ máy quản lý. Tuy nhiên công tác kế toán tại phần hành này vẫn còn tồn tại những hạn chế nhất định do các nguyên nhân khách quan và chủ quan như: một số nghiệp vụ kế toán chưa được hạch toán đúng chế độ kế toán, công tác kế toán tiêu thụ còn nhiều sai sót gây áp lực cho công tác đối chiếu số liệu kế toán vào cuối kỳ, hoạt động ghi chép kế toán chưa phát huy được hiệu quả quan trọng của nó trong việc hỗ trợ Bộ máy quản lý của công ty trong quá trình ra các quyết đinh ngắn hạn để gia tăng lợi nhuận, quản lý tốt nguồn vốn của công ty. Qua quá trình thực tập tại công ty, cùng với những kiến thức chuyên ngành kế toán đã tích lũy được trong 4 năm học qua, em đã lựa chọn đề tài “Hoàn thiện kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần dệt Hà Đông” làm đề tài cho Khoá luận tốt nghiệp của em. Thông qua việc làm khoá luận này, em hi vọng có thể nâng cao hiểu biết thực tế về công tác kế toán nói chung và công tác kế toán tại phần hành kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả kinh doanh nói riêng.
Kết cấu của Khoá luận tốt nghiệp ngoài lời mở đầu và kết luận, nội dung gồm 3 phần như sau:
PHẤN I: Những vấn đề lý luận chung về kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả sản xuất kinh doanh tại các doanh nghiệp sản xuất.
PHẦN II: Thực trạng kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần dệt Hà Đông
PHẦN III: Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần dệt Hà Đông
Em xin gửi lời cảm ơn trân trọng đến PGS.TS. Nguyễn Minh Phương đã hướng dẫn em rất tận tình và các cán bộ nhân viên phòng kế toán tài chính đã giúp đỡ em trong quá trình thực tập để hoàn thành Khoá luận tốt nghiệp này.
Mặc dù đã rất cố gắng và có quá trình làm việc nghiêm túc nhưng do giới hạn về mặt thời gian và trình độ, khoá luận này không thể tránh các sai sót. Em rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của các thầy cô giáo trong khoa Kế toán và các cô, chú, anh, chị trong công ty cổ phần dệt Hà Đông để em hoàn thiện khoá luận của mình.
Sau đây là nội dung Khoá luận Tốt nghiệp:


Xem Thêm: Hoàn thiện kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần dệt Hà Đôn
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần dệt Hà Đôn sẽ giúp ích cho bạn.