Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần Cầu 12MỞ ĐẦUXây dựng cơ bản là một ngành sản xuất vật chất độc lập giữ vị trí quan trọng với nhiệm vụ tái sản xuất tài sản cố định, sử dụng lượng vốn tích luỹ rất lớn của xã hội, đóng góp đáng kể vào GDP (từ 6% đến 12%), là ngành có khả năng thu hút vốn đầu tư nước ngoài trong quá trình công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước.
Trong xu thế phát triển chung, đặt biệt trong cơ chế thị trường, lĩnh vực đầu tư xây lắp có tốc độ phát triển nhanh chưa từng có ở nước ta, vốn đầu tư xây dựng giao thông càng ngày càng tăng Vấn đề đặt ra là làm sao quản lý vốn có hiệu quả, khắc phục tình trạng lãng phí, thất thoát vốn trong điều kiện sản xuất xây dựng cơ bản trải qua nhiều khâu (thiết kế, lập dự án, thi công, nghiệm thu, .); địa bàn sản xuất luôn thay đổi, thời gian thi công kéo dài, có khi lên tới vài năm .
Là sinh viên chuyên ngành kế toán - kiểm toán, qua quá trình học tập tại Nhà trường và thực tập thực tế tại Công ty cổ phần Cầu 12, em nhận thấy công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp là một vấn đề cực kỳ quan trọng, có ý nghĩa quyết định đến sự tồn tại và phát triển của các doanh nghiệp xây lắp trong nền kinh tế thị trường hiện nay. Hạch toán đúng chi phí sản xuất kinh doanh, tính đúng giá thành sản phẩm giúp doanh nghiệp có được cái nhìn đúng đắn và tổng quát về thực tế quản lý và sử dụng các nguồn lực của mình. Trên cơ sở đó, doanh nghiệp có thể tìm kiếm các giải pháp cải tiến công nghệ, cải tiến phương thức quản lý chi phí để ngày càng tiết kiệm chi phí, hạ giá thành sản phẩm ở mức độ hợp lý . Tuy nhiên, công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp xây lắp hiện nay vẫn còn bộc lộ nhiều điểm hạn chế chưa thực sự đáp ứng được nhu cầu của tiến trình hội nhập. Vì vậy, việc hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp xây lắp đã và đang trở thành một nhu cầu cấp thiết.
Nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề này, em đã lựa chọn đề tài "Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần Cầu 12" làm đề tài cho Khóa luận tốt nghiệp của mình. Thông qua khóa luận này, em muốn vận dụng cơ sở kiến thức đã được trang bị trong Nhà trường vào việc khảo sát thực tiễn tại Công ty cổ phần Cầu 12 để từ đó thấy được những thành tựu Công ty đã đạt được trong quá trình phát triển của mình và đề xuất một số phương hướng, giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty.
Khóa luận tốt nghiệp của em ngoài Mở đầu và Kết luận được chia làm 3 chương sau:
Chương 1: Lý luận chung về công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp.
Chương 2: Thực trạng công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty cổ phần Cầu 12.
Chương 3: Phương hướng và giải pháp hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty cổ phần Cầu 12.
Ngoài ra, khóa luận tốt nghiệp còn bao gồm danh mục các từ viết tắt, danh mục sơ đồ, bảng biểu và danh mục tài liệu tham khảo.
Để có thể hoàn thành được khóa luận tốt nghiệp này, em xin chân thành cảm ơn cô giáo Nguyễn Thị Thu Liên và các anh chị trong phòng Tài chính - kế toán của Công ty đã hướng dẫn tận tình và tạo điều kiện cho em . Em xin chân thành cảm ơn!


DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

1. BHXH: Bảo hiểm xã hội
2. BHYT: Bảo hiểm y tế
3. KPCD: Kinh phí công đoàn
4. TK: Tài khoản
5. CP: Chi phí
6. CPSX: Chi phí sản xuất
7. CP SXKD: Chi phí sản xuất kinh doanh
8. CP SXKDDD: Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang
9. CP NVLTT: Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp
10. CP NCTT: Chi phí nhân công trực tiếp
11. MTC: Máy thi công
12. CPSXC: Chi phí sản xuất chung
13. SP: Sản phẩm
14. CNV: Công nhân viên
15. P/b: Phân bổ
16. K/ch: Kết chuyển
17. KH: Khấu hao
18. RM: Rạch Miễu
19. TSCĐ: Tài sản cố định
20. KKTX: Kê khai thường xuyên
21. KKĐK: Kiểm kê định kỳ
22. Q4: Quý 4
DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂU

SƠ ĐỒ:
Sơ đồ 1.1: Trình tự kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp trong doanh nghiệp xây lắp . 16
Sơ đồ 1.2: Trình tự kế toán chi phí nhân công trực tiếp trong doanh nghiệp xây lắp. 17
Sơ đồ 1.3: Trình tự kế toán chi phí sử dụng máy thi công khi doanh nghiệp xây lắp có tổ chức đội máy thi công riêng 19
Sơ đồ 1.4: Trình tự kế toán chi phí sử dụng máy thi công khi trong doanh nghiệp xây lắp không tổ chức đội máy thi công riêng . .20
Sơ đồ 1.5: Trình tự kế toán chi phí sản xuất chung trong doanh nghiệp xây lắp . .22
Sơ đồ 1.6: Trình tự kế toán tổng hợp chi phí sản xuất trong doanh nghiệp xây lắp 24
Sơ đồ 1.7: Trình tự kế toán chi phí sửa chữa, bảo hành công trình trong doanh nghiệp xây lắp . . 25
Sơ đồ 1.8: Trình tự kế toán chi phí sản xuất tại đơn vị giao khoán trong trường hợp đơn vị nhận khoán không tổ chức bộ máy kế toán riêng .26
Sơ đồ 1.9: Trình tự kế toán tại đơn vị giao khoán trong trường hợp đơn vị nhận khoán có tổ chức bộ máy kế toán riêng 27
Sơ đồ 1.10: Trình tự kế toán tại đơn vị nhận khoán trong trường hợp đơn vị nhận khoán có tổ chức bộ máy kế toán riêng 27
Sơ đồ 1.11: Trình tự kế toán chi tiết chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 31
Sơ đồ 1.12: Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức Nhật ký chung 32
Sơ đồ 1.13: Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức Nhật ký - Sổ cái 33
Sơ đồ 1.14: Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức Chứng từ ghi sổ 34
Sơ đồ 1.15: Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức Nhật ký chứng từ 35
Sơ đồ 1.16: Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức Kế toán máy .36
Sơ đồ 1.17: Trình tự kế toán chi phí sản xuất theo phương pháp kê khai thường xuyên trong kế toán Mỹ 38
Sơ đồ 2.1: Quy trình thi công cầu của Công ty .48
Sơ đồ 2.2: Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý của Công ty .53
Sơ đồ 2.3: Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán của Công ty .57
Sơ đồ 2.4: Sơ đồ luân chuyển chứng từ nội bộ của Công ty .60
Sơ đồ 2.5: Trình tự ghi sổ theo hình thức kế toán Nhật ký chung 62
Sơ đồ 2.6: Sơ dồ tập hợp CPSX theo phương pháp KKTX tại Công ty .107
BẢNG BIỂU:
Bảng 2.1: Bảng tổng hợp kết quả hoạt động SXKD 2003 – 2007 50 Bảng 2.2: Biểu đồ sản lượng và doanh thu của Công ty 2003 – 2007 51
Bảng 2.3: Giấy đề nghị tạm ứng .68
Bảng 2.4: Hóa đơn mua hàng 69
Bảng 2.5: Biên bản giao nhận nguyên vật liệu .70
Bảng 2.6: Phiếu nhập kho .71
Bảng 2.7: Bảng kê phiếu xuất công truờng cầu Rạch Miễu Q4/2007 .72
Bảng 2.8: Bảng tổng hợp nhập – xuất – tồn kho Rạch Miễu Q4/2007 .73
Bảng 2.9: Bảng phân bổ CP NVL trực tiếp, CP sản xuất chung Q4/2007 .75
Bảng 2.10: Sổ chi tiết tài khoản 13611 .76
Bảng 2.11: Sổ chi tiết tài khoản 621 .77
Bảng 2.12: Sổ Cái tài khoản 621 .78
Bảng 2.13: Sổ Nhật ký chung (TK 621) .79
Bảng 2.14: Bảng tổng hợp lao động Công ty 2003 – 2007 .81
Bảng 2.15: Bảng nghiệm thu khối lượng công việc tháng 12 năm 2007 tổ Sắt - ông Thụ, công trường cầu Rạch Miễu 87
Bảng 2.16: Bảng thanh toán lương tháng 12 năm 2007 tổ Sắt - ông Thụ, công trường cầu Rạch Miễu 88
Bảng 2.17: Bảng phân bổ lương và trích các quỹ Q4/2007 89
Bảng 2.18: Sổ chi tiết tài khoản 622 .90
Bảng 2.19: Bảng phân bổ chi phí máy Q4/2007 . 95
Bảng 2.20: Sổ chi tiết tài khoản 6231 .96
Bảng 2.21: Sổ chi tiết tài khoản 6234 .97
Bảng 2.22: Sổ chi tiết tài khoản 6238 .98
Bảng 2.23: Sổ chi tiết tài khoản 6271. 103
Bảng 2.24: Sổ chi tiết tài khoản 6277. 104
Bảng 2.25: Sổ chi tiết tài khoản 6278. 105
Bảng 2.26: Sổ chi tiết tài khoản 154 . 108
Bảng 2.27: Bảng cân đối số phát sinh các công trình Q4/2007 111
Bảng 2.28: Thẻ tính giá thành công trình cầu Rạch Miễu Q4/2007 .113
Bảng 3.1: Biên bản kiểm kê và đánh giá giá trị phế liệu thu hồi 125
Bảng 3.2: Bảng tổng hợp công nhân thuê ngoài .127
Bảng 3.3: Bảng phân tích chi phí sản xuất theo yếu tố chi phí .129


NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN

Đề tài: Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần Cầu 12.
Sinh viên thực hiện: Vũ Mai Hương
Lớp: Kế toán 47B
Giáo viên hướng dẫn: ThS. Nguyễn Thị Thu Liên

NỘI DUNG NHẬN XÉT
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Điểm số: Hà Nội, ngày tháng năm 2009
Viết bằng chữ: Giáo viên hướng dẫnThS. Nguyễn Thị Thu Liên
NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN

Đề tài: Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần Cầu 12.
Sinh viên thực hiện: Vũ Mai Hương
Lớp: Kế toán 47B
Giáo viên hướng dẫn: ThS. Nguyễn Thị Thu Liên

NỘI DUNG NHẬN XÉT
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Điểm số: Hà Nội, ngày tháng năm 2009
Viết bằng chữ: Giáo viên phản việnTS. Phạm Thị Bích Chi
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU 1
Chương 1. LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP XÂY LẮP. 3
1.1. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP XÂY LẮP. 3
1.1.1. Ảnh hưởng của đặc điểm hoạt động xây lắp đến công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 3
1.1.2. Chi phí sản xuất trong doanh nghiệp xây lắp. 5
1.1.2.1. Khái niệm và bản chất chi phí sản xuất 5
1.1.2.2. Phân loại chi phí sản xuất xây lắp. 5
1.1.3. Giá thành sản phẩm xây lắp. 8
1.1.3.1. Khái niệm và bản chất giá thành sản phẩm 8
1.1.3.2. Phân loại giá thành sản phẩm xây lắp. 8
1.1.4. Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm 10
1.1.5. Vai trò, nhiệm vụ của kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp. 12
1.1.5.1. Vai trò của kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp. 12
1.1.5.2. Nhiệm vụ của kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp 12
1.2. KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT TRONG DOANH NGHIỆP XÂY LẮP 13
1.2.1. Đối tượng và phương pháp hạch toán chi phí sản xuất 13
1.2.2. Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp. 14
1.2.3. Kế toán chi phí nhân công trực tiếp. 16
1.2.4. Kế toán chi phí sử dụng máy thi công. 17
1.2.5. Kế toán chi phí sản xuất chung. 21
1.2.6. Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất 23
1.2.7. Kế toán chi phí sửa chữa, bảo hành công trình. 24
1.2.8. Kế toán chi phí sản xuất theo phương thức khoán gọn trong doanh nghiệp xây lắp 25
1.3. TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP XÂY LẮP 28
1.3.1. Đối tượng và kỳ tính giá thành. 28
1.3.2. Phương pháp đánh giá sản phẩm xây lắp dở dang. 28
1.3.3. Phương pháp tính giá thành sản phẩm xây lắp. 29
1.4. TỔ CHỨC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP THEO CÁC HÌNH THỨC SỔ 31
1.4.1. Hình thức Nhật ký chung. 31
1.4.2. Hình thức Nhật ký - Sổ cái 33
1.4.3. Hình thức Chứng từ ghi sổ. 34
1.4.4. Hình thức Nhật ký chứng từ. 35
1.5. KINH NGHIỆM KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI MỘT SỐ NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI 37
1.5.1. Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp trong kế toán Mỹ 37
1.5.2. Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp trong kế toán Pháp 39
Chương 2. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CẦU 12. 41
2.1. TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN CẦU 12. 41
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty cổ phần Cầu 12. 41
2.1.2. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Cầu 12 44
2.1.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của Công ty cổ phần Cầu 12. 52
2.1.4. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại Công ty cổ phần Cầu 12. 56
2.1.4.1. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán tại Công ty cổ phần Cầu 12. 56
2.1.4.2 Đặc điểm vận dụng chế độ kế toán tại Công ty cổ phần Cầu 12. 59
2.2. THỰC TẾ CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CẦU 12. 63
2.2.1. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất tại Công ty cổ phần Cầu 12. 63
2.2.1.1. Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp tại Công ty cổ phần Cầu 12. 64
2.2.1.2. Kế toán chi phí nhân công trực tiếp tại Công ty cổ phần Cầu 12. 81
2.2.1.3. Kế toán chi phí sử dụng máy thi công tại Công ty cổ phần Cầu 12. 91
2.2.1.4. Kế toán chi phí sản xuất chung tại Công ty cổ phần Cầu 12. 99
2.2.2. Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần Cầu 12. 106
2.2.2.1. Tổng hợp chi phí sản xuất theo công trình thi công tại Công ty. 106
2.2.2.2. Đánh giá sản phẩm dở dang và tính giá thành sản phẩm tại
Công ty. 109
Chương 3. PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CẦU 12. 114
3.1. ĐÁNH GIÁ KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ, CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY CỔ PHẨN CẦU 12. 114
3.1.1. Ưu điểm 114
3.1.1.1. Về công tác quản lý nói chung. 114
3.1.1.2. Về công tác kế toán nói chung. 116
3.1.1.3. Về công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp 117
3.1.2. Nhược điểm 120
3.1.2.1. Về công tác kế toán nói chung. 120
3.1.2.2. Về công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp 121
3.2. MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY CỔ PHẨN CẦU 12. 122
3.2.1. Về công tác kế toán nói chung. 122
3.2.2. Về công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp 124
KẾT LUẬN 132
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 133


Xem Thêm: Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần Cầu 12
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần Cầu 12 sẽ giúp ích cho bạn.