Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần Mặt Trời VàngMỤC LỤC
DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ
LỜI MỞ ĐẦU 1
LỜI MỞ ĐẦU 1
CHƯƠNG I: LÝ LUẬN VỀ TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT. 3
1.1.KẾ TOÁN TIÊU THỤ THÀNH PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT. 3
1.1.1. Vai trò của tiêu thụ thành phẩm và nhiệm vụ kế toán tiêu thụ thành phẩm trong các doanh nghiệp sản xuất. 3
1.1.2. Kế toán giá vốn hàng bán. 4
1.1.2.1. Các phương pháp tính giá thành thực tế thành phẩm xuất kho: 4
1.1.2.2. Chứng từ sử dụng: 9
1.1.2.3. Kế toán chi tiết giá vốn hàng bán. 9
1.1.2.4. Kế toán tổng hợp giá vốn hàng bán: 11
1.1.3. Kế toan doanh thu tiêu thụ thành phẩm: 14
1.1.3.1.Khái niệm doanh thu và nguyên tắc ghi nhận doanh thu. 14
1.1.3.2. Chứng từ sử dụng. 16
1.1.3.3. Tài khoản sử dụng. 16
1.1.3.4. Trình tự hạch toán doanh thu tiêu thụ thành phẩm: 17
1.1.4. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu: 21
1.1.4.1. Kế toán chiết khấu thương mại (CKTM). 21
1.1.4.2.Giảm giá hàng bán (GGHB). 22
1.1.4.3.Hàng bán bị trả lại (HBBTL). 22
1.2. KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ. 24
1.2.1. Khái niệm về kết quả tiêu thụ và phương pháp xác định. 24
1.2.2. Kế toán chi phí bán hàng. 24
1.2.3. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp (CPQLDN). 26
1.2.4. Kế toán xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm. 29
1.3. TỔ CHỨC HỆ THỐNG SỔ KẾ TOÁN TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ. 30
1.3.1. Nhiệm vụ tổ chức hạch toán quá trình tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ. 30
1.3.2. Các hình thức sổ kế toán: 30
1.3.2.1. Hình thức Nhật ký chung: 30
1.3.2.2. Hình thức Nhật ký – Sổ Cái. 32
1.3.2.3. Hình thức Chứng từ ghi sổ: 33
1.3.2.4. Hình thức Nhật ký – Chứng từ: 35
1.3.2.5. Hình thức kế toán trên máy vi tính. 37
1.4.ĐẶC ĐIỂM KẾ TOÁN TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ Ở MỘT SỐ NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI. 38
1.4.1. Kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ theo hệ thống kế toán Mỹ. 38
1.4.2.Kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ theo hệ thống kế toán Pháp. 39
CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦM MẶT TRỜI VÀNG 41
2.1.TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN MẶT TRỜI VÀNG 41
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty cổ phần Mặt trời vàng 41
2.1.2.Đặc điểm sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần Mặt Trời Vàng. 43
2.1.3.Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của công ty cổ phần Mặt Trời Vàng 48
2.1.4.Đặc điểm tổ chức công tác kế tóan tại công ty cổ phần Mặt Trời Vàng 52
2.1.4.1.Đặc điểm tổ chức bộ máy kế tóan tại công ty. 52
2.1.4.2.Đặc điểm vận dụng chế độ kế toán tại công ty. 55
2.1.5.Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần Mặt Trời Vàng trong những năm gần đây. 64
2.2.THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MẶT TRỜI VÀNG. 66
2.2.1.Đặc điểm hoạt động tiêu thụ tại công ty cổ phần Mặt Trời Vàng. 66
2.2.2. Nội dung Kế tóan tiêu thụ thành phẩm tại công ty : 69
2.2.2.1. Kế tóan doanh thu tiêu thụ và các khỏan giảm trừ doanh thu tại công ty : 69
2.2.2. Kế tóan giá vốn hàng bán. 85
2.2.3. Kế tóan xác định kết quả tiêu thụ hàng hóa, thành phẩm tại công ty. 91
2.2.3.1.Phương thức xác định kết quả tiêu thụ tại công ty. 91
2.3.2. Kế tóan chi phí bán hàng. 91
2.2.2.3. Kế tóan chi phí quản lý doanh nghiệp tại công ty. 96
2.2.3.4. Kế tóan kết quả hoạt động tiêu thụ tại công ty 99
CHƯƠNG III :HOÀN THIỆN KẾ TÓAN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ THÀNH PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MẶT TRỜI VÀNG. 102
3.1. Đánh giá khái quát tình hình kế tóan tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ tại công ty cổ phần Mặt Trời Vàng. 102
3.1.1. Ưu điểm: 102
3.1.2. Hạn chế. 104
3.2. Một số giải pháp nhằm hòan thiện kế tóan tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ tại công ty cổ phần Mặt Trời Vàng. 107
KẾT LUẬN 112

DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒSơ đồ 1.1:Sơ đồ hạch toán giá vốn hàng bán theo phương pháp KKTX. 21
Sơ đồ 1.2: Sơ đồ hạch toán giá vốn hàng bán theo phương pháp KKĐK 22
Sơ đồ 1.3: Sơ đồ hạch toán doanh thu tiêu thụ theo phương thức tiêu thụ trực tiếp. 26
Sở đồ 1.4: Sơ đồ hạch toán tiêu thu theo phương thức gửi bán tại đơn vị giao đại lý. 27
Sơ đồ 1.5: Sơ đồ hạch toán doanh thu tiêu thụ theo phương thức trả chậm, trả góp. 28
Sơ đồ 1.6: Sơ đồ hạch toán tiêu thụ theo phương thức hàng đổi hàng. 28
Sơ đồ 1.7: Sơ đồ hạch toán tiêu thụ theo phương thức tiêu thụ nội bộ. 29
Sơ đồ 1.8: Quy trình hạch toán các khoản giảm trừ doanh thu. 31
Sơ đồ 1.9: Quy trình hạch toán chi phí bán hàng. 33
Sơ đồ 1.10: Quy trình hạch toán chi phí quản lý doanh nghiệp. 36
Sơ đồ 1.11: Quy trình hạch toán tổng hợp xác định kết quả tiêu thụ. 37
Sơ đồ 1.12: Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức Nhật ký chung. 39
Sơ đồ 1.13: Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức Nhật ký – Sổ Cái. 41
Sơ đồ 3.3: Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức Chứng từ ghi sổ. 43
Sơ đồ 1.14: Trình tự ghi sổ kế tón theo hình thức Nhật ký – Chứng từ. 44
Sơ đồ 1.15: Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức kế toán trên máy vi tính. 45
Sơ dồ 1.16.kế toán xác định kết quả tiêu thụ theo kế toán Mỹ. 47
Sơ đồ kế toán tiêu thụ theo hệ thống kế toán Pháp. 48
Sơ đồ kế toán xác định kết quả theo hệ thống kế toán pháp. 48
SƠ ĐỒ 2.1: QUI TRÌNH SẢN XUẤT NỒI INOX 54
SƠ ĐỒ 2.2: SƠ ĐỒ QUI TRÌNH KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM CHO QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT. 55
SƠ ĐỒ 2.3: BỘ MÁY TỔ CHỨC QUẢN LÝ CÔNG TY GODSUN - NHÀ MÁY GIA DUNG 57
Sơ đồ 2.4: tổ chức bộ máy kế toán tại công ty cổ phần Mặt Trời Vàng. 61
Bảng 2.1 : Danh mục tài khoản. 67
Hình 2.1: GIAO DIỆN CHUNG CỦA PHẦN MỀM EFFECT. 69
Hình 2.2: MÀN HÌNH NHẬP LIỆU CHI TIẾT CỦA PHẦN MỀM EFFECT 70
Bảng 2.2:Bảng những chỉ tiêu chủ yếu về sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần Mặt Trời Vàng. 73
Sơ đồ 2.4: quá trình tiêu thụ. 78
Hnh 2.3: Màn hình nhập dữ liệu nghiệp vụ bán hàng. 80
Bảng 2.3: sổ cái chi tiết tài khoản 5112. 81
Bảng 2.4:sổ cái chi tiết TK 5212. 84
Bảng 2.5:sổ cái chi tiết TK 532. 86
Hình 2.4 : màn hình nhập dữ liệu nghiệp vụ hàng bán bị trả lại 91
Bảng 2.6sổ cái chi tiết TK 531. 92
bảng 2.7 bàng tổng hợp nhập - xuất - tồn. 96

LỜI MỞ ĐẦU
Trong thời gian thực tập tại công ty cổ phần Mặt trời Vàng, em nhận thấy tình hình sản xuất và kinh doanh của công ty đang trên đà phát triển và đã mở rộng thị trường ra thế giới. Những năm gần đây công ty rất chú trọng phát triển các ngành nghề kinh doanh và đầu tư mua sắm các thiết bị hiện đại, không ngừng mở rộng quy mô phát triển.Mặc dù là một doanh nghiệp trẻ, nhưng trong suốt thời gian qua Công ty CP Mặt Trời Vàng đã cho thấy sự phát triển vững mạnh về cả số lượng và chất lượng trong việc cung cấp các sản phẩm ra thị trường.
Đối với mỗi doanh nghiệp sản xuất, kết quả tiêu thụ thành phẩm là yếu tố cơ bản quyết định sự thành công hay thất bại của doanh nghiệp. HIện nay, không ít các doanh nghiệp vì rất nhiều lý do khác nhau mà việc hạch toán tiệu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ không thực sự đảm bảo, các thông tin tài chính phản ánh sai lệch tình hình hoạt động của toàn doanh nghiệp dẫn đến tình trạng : lãi giả, lỗ thật, đe dọa trực tiếp đến sự tồn tại của công ty. Để tạo những bước tiến vững chắc trên con đường khẳng định vị thế và chỗ đứng của mình trong bối cảnh hội nhập thì việc tổ chức công tác kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ là một vấn đề rất được chú trọng trong công ty cổ phần Mặt Trời Vàng. T Trong thời gian thực tập tại công ty cổ phần Mặt Trời Vàng, cùng với sự hướng dẫn của giáo viên hưỡng dẫn: Thạc sĩ Nguyễn Thị Thu Liên cùng ban giám đốc và toàn thể nhân viên công ty kết hợp với những hiểu biết sẵn có của bản thân đã được nhà trường và các thầy cô giáo trang bị, em đã chọn chuyên đề: “Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần Mặt Trời Vàng” để hoàn thành báo cáo thực tập kế toán của mình.
Bố cục luận văn tốt nghiệp của e gồm 3 chương:
Chương I : Lý luận về tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ ở doanh nghiệp sản xuất
Chương II : Thực trạng kế toán tiêu thụ thành phẩn và xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty cổ phần Mặt Trời Vàng.
Chương III: Hòan thành kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty cổ phần Mặt Trời Vàng.


Xem Thêm: Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần Mặt Trời Vàng
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần Mặt Trời Vàng sẽ giúp ích cho bạn.