Bàn về kế toán xác định kết quả kinh doanh

MỤC LỤC
Lời mở đầu. 3
Phần 1: Nội dung: chế độ kế toán liên quan đến đề tài xác định kết quả kinh doanh 4
1 Khái niệm- ý nghĩa 4
2.1 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh. 4
2.2 Kết quả hoạt động khác. 4
2 Kế toán doanh thu bán hàng 5
2.1 Khái niệm 5
2.2 Kết cấu và nội dung của tài khoản 511. 5
2.3 Sơ đồ hạch toán tài khoản 511. 6
3. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu. 7
3.1 Chiết khấu thương mại 7
3.2 Hàng bán bị trả lại 8
3.3 Giảm giá hàng bán. 10
4. Kế toán giá vốn hàng bán. 11
4.1. Khái niệm 11
4.2. Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 632. 12
4.3. Sơ đồ hạch toán tài khoản 632. 13
5. Kế toán chi phí bán hàng 15
5.1. Khái niệm 15
5.2. Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 641. 15
5.3. Sơ đồ phản ánh của tài khoản 641. 15
6. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp. 16
6.1. Khái niệm: 16
6.2. Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 642. 16
6.3. Sơ đồ hạch toán tài khoản 642. 17
7. Kế toán doanh thu và chi phí hoạt động tài chinh. 19
7.1. Kế toán doanh thu hoạt động tài chính. 19
7.1.1. Khái niệm 19
7.1.2. Kết cấu và nội dung của tài khoản 515. 19
7.1.3. Sơ đồ hạch toán tài khoản 515. 20
7.2. Kế toán chi phí hoạt động tài chính. 21
7.2.1. Khái niệm 22
7.2.2. Kết cấu và nội dung của tài khoản 635. 22
7.2.3. Sơ đồ phản ánh của tài khoản 635. 23
8. Kế toán xác định hoạt động sản xuất kinh doanh. 25
8.1.Kết cấu và nội dung phản ánh tài khoản 911. 25
8.2.Nguyên tắc hạch toán tài khoản 911. 25
8.3 Sơ đồ hạch toán tài khoản 911. 26
Phần 2: Một số ý kiến đóng góp với chế độ kế toán hiện hành liên quan tới đề tài xác định kết quả kinh doanh. 26
Kết luận. 28
Lời mở đầu Trong nền kinh tế thị trường, mục tiêu của các doanh nghiệp là tối đa hóa lợi nhuận. Mối quan tâm hàng đầu của các doanh nghiệp là giảm thiểu chi phí, giảm giá thành sản phẩm, nâng cao chất lượng sản phẩm, sao cho sản phẩm của doanh nghiệp mang sức cạnh tranh lớn nhất.Khi sản phẩm của doanh nghiệp được thị trường chấp nhận có nghĩa là giá trị của sản phẩm được thực hiện, lúc này doanh nghiệp sẽ thu về được một khoản tiền, khoản tiền này được gọi là doanh thu. Nếu doanh thu đạt được có thể bù đắp toàn bộ chi phí bất biến và khả biến bỏ ra, thì phần còn lại sau khi bù đắp được gọi là lợi nhuận. Bất cứ doanh nghiệp nào khi kinh doanh cũng mong muốn lợi nhuận đạt được là tối đa, để có lợi nhuận thì doanh nghiệp phải có mức doanh thu hợp lí, phần lớn trong các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh thì doanh thu đạt được chủ yếu là do quá trình tiêu thụ hang hoá, sản phẩm. Do đó việc thực hiện hệ thống kế toán về tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc xác định hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.
Thật vậy, để thấy được tầm quan trọng của hệ thống kế toán nói chung và bộ phận kế toán về tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh nói riêng trong việc đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp, em đã chọn đề tài : “Bàn về xác định kết quả kinh doanh
Qua việc nghiên cứu đề tài trên ta thấy rõ ưu điểm và khuyết điểm của chế độ kế toán hiện hành về việc xác đibh kết quả kinh doanh.


Xem Thêm: Bàn về kế toán xác định kết quả kinh doanh
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Bàn về kế toán xác định kết quả kinh doanh sẽ giúp ích cho bạn.