Kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ tại Công ty TNHH Hoàng Châu


MỞ ĐẦU

Xây dựng cơ bản là một ngành sản xuất vật chất độc lập tạo lên cơ sở hạ tầng cho xã hội, tạo nền móng phát triển của mỗi Quốc gia. Đứng trên xu thế khu vực hoá toàn cầu hoá thị trường xây dựng cơ bản đang diễn ra một cách đa dạng và phức tạp. Các doanh nghiệp luôn luôn đẩy mạnh tiến độ thi công nâng cao chất lượng công trình để nâng cao uy tín với các doanh nghiệp khác đó là sự cạnh tranh trong thị trường cơ bản.
Trong xây dựng cơ bản việc sản xuất cái gì, sản xuất cho ai đã được các chủ đầu tư có yêu cầu rất cụ thể, rất chi tiết trong hồ sơ thiết kế. Vấn đề còn lại các nhà đầu tư xác định cần phải làm như thế nào để vừa đảm bảo công trình vùa tiết kiệm chi phí, rút ngắn thời gian xây dựng sao cho giá bán ( giá dự thầu) có thể cạnh tranh được. Vì vậy để tồn tại và phát triển trong một thị trường có sự cạnh tranh, giải pháp quan trọng là phải sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, đòi hỏi các doanh nghiệp xây lắp phải xắp xếp công việc và thực hiện một cách khoa học, phải nắm bắt kịp thời, đầy đủ mọi thông tin cụ thể, chi tiết. Để có được điều đó các doanh nghiệp phải nghiên cứu để tìm ra cho mình một mô hình tổ chức, quản lý vá thực hiện công việc một cách tốt nhất, nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty. Trong đó có công tác kế toán Nguyên vật liệu và Công cụ dụng cụ của các bộ phận Công ty.
Nhìn chung công tác hạch toán nói chung và việc hạch toán quản lý Nguyên vật liệu và Công cụ dụng cụ ở các doanh nghiệp xây dựng cở bản hiện nay còn nhiều thiếu sót và chưa phù hợp với chế độ kế toán hiện hành . Xuất phát từ thực tế với kiến thức về kế hoạch đã được trang bị trong thời gian học tập tại trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân Hà Nội với việc nhận thức về vai trò và tầm quan trọng của Nguyên vật liệu và Công cụ dụng cụ của các bộ phận trong các doanh nghiệp sản xuất.
Do đó em chọn đề tài KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU CÔNG CỤ DỤNG CỤ tại Công ty TNHH HOÀNG CHÂU làm chuyên đề thực tập chuyên ngành.
Kết cấu của chuyên đề thực tập tốt nghiệp chuyên ngành được trình bầy những nội dung sau:
Chương I: Tổng quát về Công ty TNHH HOÀNG CHÂU.
Chương II: Thực trạng công tác kế toán về nguyên vật liệu công cụ dụng cụ ở Công ty TNHH HOÀNG CHÂU.
Chương III: Các giải pháp hoàn thiện chuyên đề công tác kế toán công cụ dụng cụ ở Công ty TNHH HOÀNG CHÂU.

MỤC LỤC Trang
MỞ ĐẦU . 1
Phần 1. Tổng quan về Công ty TNHH HOÀNG CHÂU 3

I - Quá trình hình thành và phát triển Công ty . 3 1. Thời gian thành lập Công ty . . . 3
2. Những thời điểm mang tính bước ngoặt . 3
3. Các chi tiêu phản ánh quá trình hình thành phát triển của Công ty . 4
II - Đặc điểm tổ chức, quản lý của Công ty . . . 5
1.Sơ đồ tổ chức bộ máy của Công ty . . 5
2. Đặc điểm tổ chức của Công ty . 7
3. Chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận trong bộ máy quản lý 7
III – Quá trình sản xuất kinh doanh của Công ty . 8
IV - Tổ chức công tác kế toán . 9
1. Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán . 9
2. Chức năng nhiệm vụ của từng bộ phận trong bộ máy kế toán 10
3. Hình thức sổ kế toán áp dụng tại Công ty . 12

Phần II - Thực trạng công tác kế toán NVL và CCDC tại Công Ty TNHH Hoàng Châu 15

I – Khái quát chung về NVL và CCDC tại Công Ty TNHH Hoàng Châu . 15

1. Khái niệm NVL . 15

2. Đánh giá NVL và CCDC . 16

2.1. Đánh giá NVL vá CCDC nhập kho . 16

2.2.Đánh giá NVL và CCDC xuất kho 17

3. Phân loại NVL và CCDC . 18

3.1. Phân loại NVL 18

3.2. Phân loại CCDC . 19

II - Hạch toán chi tiết NVL – CCDC tại Công Ty 20

1 - Chứng từ sử dụng và thủ tục Nhập kho , Xuất kho . 20
1.1. Chứng từ sử dụng 20

1.2. Thủ tục nhập kho . 20

1.3. Thủ tục xuất kho 28

2 – Phương pháp chi tiết 31

III - Hạch toán tổng hợp NVL – CCDC tại Công Ty 39

3.1. Kế toán tổng hợp nhập NVL – CCDC 39

3.2. Kế toán tổng hợp xuất NVL – CCDC 45

3.3. Kiểm kê NVL . 55

Phần III – Hoàn thiện kế toán NVL – CCDC tại Công ty TNHH Hoàng Châu . 57

I – Đánh giá thực trạng kế toán NVL – CCDC tại Công ty TNHH Hoàng Châu . 57

1. Ưu điểm 57

2. Nhược điểm . 59

II – Phương pháp và giải pháp hoàn thiện kế toán NVL – CCDC tại Công ty TNHH Hoàng Châu 62

III - Điều kiện để thực hiện các giải pháp tại Công ty TNHH Hoàng Châu . 63

KẾT LUẬN . 67


Xem Thêm: Kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ tại Công ty TNHH Hoàng Châu
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ tại Công ty TNHH Hoàng Châu sẽ giúp ích cho bạn.