Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành (giá thành sản phẩm) ở Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật 1 Trung ương


LỜI MỞ ĐẦU


Quá trình sản xuất là quá trình tiêu hao lao động sống và lao động vật hoá. Quá trình này chỉ có thể mang lại hiệu quả kinh tế cao cho các doanh nghiệp khi doanh nghiệp quản lý chặt chẽ các khoản chi phí mà doanh ngiệp phải chi ra. Để quản lý chặt chẽ các khoản chi phí trong hạch toán kinh tế, hạch toán kế toán, phân tích hoạt động kinh doanh. Trong đó kế toán được coi là công cụ quản lý quan trọng nhất. Với chức năng ghi chép, tính toán, quản lý, phản ánh, giám sát một cách thường xuyên liên tục sự biến động của tài sản, vật tư, tiền vốn. Kế toán cung cấp kịp thời những thông tin cần thiết cơ bản và quan trọng về chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm để đáp ứng yêu cầu quản lý.
Kinh tế ngày càng phát triển kéo theo đó là sự gia tăng của cạnh tranh. Con đường duy nhất để các doanh nghiệp tồn tại trong môi trường đó là giảm thiểu chi phí sản xuất, hạ giá thành sản phẩm. Các doanh nghiệp phải suy tính xem làm thế nào để chi phí bỏ ra là ít nhất nhưng hiệu quả thu về là cao nhất. Để thực hiện mục tiêu này đòi hỏi doanh nghiệp phải không ngừng phấn đấu hoàn thiện công tác tổ chức hạch toán sao cho tính toán chính xác các khoản mục chi phí phát sinh, tính đúng, tính đủ chi phí sản xuất vào giá thành sản phẩm tạo cơ sở cho việc xác định kết quả kinh doanh.
Chi phí sản xuất, giá thành sản phẩm là một trong những chỉ tiêu quan trọng trong hệ thống các chỉ tiêu kinh tế phục vụ cho công tác quản lý doanh nghiệp và có mối quan hệ mật thiết với doanh thu, kết quả kinh doanh, nó phản ánh hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. CPSX luôn găn liền với việc sử dụng vật tư tài sản, nó là sự chuyển dịch vốn của doanh nghiệp vào đối tượng tính giá nhất định. Do đó nó là cơ sở tạo nên giá thành sản phẩm. Tiết kiệm được chi phí sản xuất là điều kiện cơ bản và quan trọng nhất để hạ giá thành sản phẩm.
Nhận thức được vị trí vai trò quan trọng của công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm. Và để kết hợp giữa lý thuyết và thực tiễn nhằm nâng cao nhận thức cho bản thân cùng với sự hướng dẫn tận tình của PGS.TS Nguyễn Văn Công và sự giúp đỡ của các cô chú phòng kế toán Công ty Cổ phần Bảo vệ thực vật 1 TW, em tiến hành nghiên cứu chuyên đề “kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành ở Công ty Cổ phần Bảo vệ thực vật 1 TW” làm Chuyên đề tốt nghiệp của mình. Ngoài phần mở đầu và kết luận thì kết cấu Chuyên đề gồm 3 phần:
Phần 1: Tổng quan về Công ty Cổ phần Bảo vệ thực vật 1 TW.
Phần 2: Thực trạng kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Bảo vệ thực vật 1 TW.
Phần 3: Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Bảo vệ thực vật 1 TW.
Hà Nội, ngày 06 tháng 5 năm 2009
Sinh viên thực hiện

Phạm Thị Phương


MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU Trang
PHẦN 1:TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO VỆ THỰC VẬT 1 TW.
1.1. Đặc điểm kinh tế- kỹ thuật và tổ chức bộ máy quản lý hoạt động kinh doanh tại Công ty Cổ phần Bảo vệ thực vật 1 TW .3
1.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển . 3
1.1.2. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý hoạt động kinh doanh .5

1.1.3. Đặc điểm quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm 10
1.2. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán và bộ sổ kế toán tại Công ty Cổ phần Bảo vệ thực vật 1 TW .11
1.2.1. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán .11
1.2.2. Đặc điểm tổ chức bộ sổ kế toán 15
PHẦN 2:THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN SUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO VỆ THỰC VẬT 1 TW.
2.1. Đối tượng, phương pháp và trình tự kế toán chi phí sản xuất tại Công ty Cổ phần Bảo vệ thực vật 1 TW 18
2.1.1. Đối tượng và phương pháp kế toán chi phí sản xuất .18
2.1.2. Trình tự kế toán chi phí sản xuất .18
2.2. Thực trạng kế toán chi phí sản xuất tại Công ty Cổ phần Bảo vệ thực vật 1 TW .19
2.2.1. Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp .19
2.2.2. Kế toán chi phí nhân công trực tiếp 32
2.2.3. Kế toán chi phí sản xuất chung .41
2.2.4. Kế toán chi phí sản xuất toàn doanh nghiệp . 49
2.3. Thực trạng tính giá thành tại Công ty Cổ phần Bảo vệ thực vật 1 TW . 56
2.3.1. Đối tượng tính giá thành 56
2.3.2. Phương pháp tính giá thành và kỳ tính giá thành 57
PHẦN 3: HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO VỆ THỰC VẬT 1 TW.
3.1. Đánh giá thực trạng kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Bảo vệ thực vật 1 TW 62
3.1.1. Về tổ chức bộ máy kế toán 63
3.1.2. Về kế toán các phần hành 63
3.1.3. Về vấn đề luân chuyển chứng từ và ứng dụng phần mềm kế toán 67
3.1.4. Về sổ sách 68
3.2. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Bảo vệ thực vật 1 TW 68
3.2.1. Hoàn thiện về bộ máy kế toán .69
3.2.2. Hoàn thiện về kế toán các khoản chi phí .69
3.2.3. Về vấn đề luân chuyển chứng từ .71
3.2.4. Hoàn thiện về sổ sách 71
KẾT LUẬN
DANH MỤC VIẾT TẮT
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢODANH MỤC VIẾT TẮT

BCTC: Báo cáo tài chính
BHYT: Bảo hiểm y tế
BHXH: Bảo hiểm xã hội
BVTV: Bảo vệ thực vật
Bộ NN & PTNT: Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
CBCNV: Cán bộ công nhân viên
CCDC: Công cụ dụng cụ
CN: Chi nhánh
CPNC: Chi phí nhân công
CPNVL: Chi phí nguyên vật liệu
CPSX: Chi phí sản xuất
CPSXC: Chi phí sản xuất chung
DNNN: Doanh nghiệp nhà nước
ĐM: Định mức
HĐQT: Hội đồng quản trị
KPCĐ: Kinh phí công đoàn
NL: Nguyên liệu
NVL: Nguyên vật liệu
SXKD: Sản xuất kinh doanh
TK: Tài khoản
VAT: Thuế giá trị gia tăng
VL: Vật liệu


Xem Thêm: Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành (giá thành sản phẩm) ở Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật 1
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành (giá thành sản phẩm) ở Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật 1 sẽ giúp ích cho bạn.